Pravno ekonomska klinika


Katedra trgovačkog prava

     

 Dobrodošli na stranice Pravno - ekonomske klinike Osijek!

 

PRAVNO EKONOMSKA KLINIKA:

Raspored timova Pravno ekonomske klinike:

 

 

 

Što je Pravno ekonomska klinika?

Pravno ekonomska klinika je interdisciplinarni projekt Pravnog fakulteta u Osijeku i Ekonomskog fakulteta u Osijeku putem kojeg studenti ovih dvaju Fakulteta pružaju besplatne savjetodavne stručne usluge u prvom redu osječkim malim i srednjim poduzećima uz mentorstvo profesora, odvjetnika, sudaca te stručnjaka iz prakse. Pravno ekonomska klinika nastala je na inicijativu Katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku i UNESCO Katedre za poduzetništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Projekt Klinike nastao je uz potporu poduzetničkog inkubatora BIOS, Centra za poduzetništvo Osijek, osječkih odvjetnika i odvjetničke komore u Osijeku, osječkih sudaca te Hrvatske udruge poslodavaca.

Rad Pravno ekonomske klinike možete pratiti i na službenoj Facebook stranici Pravno ekonomske klinike.

Kontakt

Stranke se mogu naručiti za termin u Pravno ekonomskoj klinici putem e-maila: pravnaklinika.osijek@gmail.com

D.o.o. vs. jd.o.o. vs. obrt

Datum objave: 04.04.2017.


DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Prednosti:

Odgovornost za obveze kod društva s ograničenom odgovornošću je samo do visine kapitala unesenog u poduzeće, relativno je lako dobiti kapital, kontinuitet poslovanja zbog lakog prijenosa vlasništva.

 

Nedostaci:

Visoki početni troškovi pri osnivanju, propisani minimalni kapital od 20.000, 00 kuna, stroga zakonska regulativa te složen postupak gašenja poduzeća.

 

JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Prednosti:

Jeftin i brz postupak osnivanja, neznatan temeljni kapital, članovi ne odgovaraju za obveze društva.

 

Nedostaci:

Složen postupak gašenja poduzeća, stroga zakonska regulativa kao kod društva s ograničenom odgovornošću.

 

Postupak osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i potrebna dokumentacija

 • Odabir imena tvrtke
 • Provjeriti dostupna imena
 • Za j.d.o.o. – naziv tvrtke obavezno sadrži i djelatnost kojom se bavi
 • Odabir djelatnosti

 

 • Sjedište tvrtke

Prilikom registracije tvrtke dužni ste prijaviti adresu poslovanja

 • Adresa poslovanja može biti i u iznajmljenom prostoru
 • Trebate imati ugovor o najmu za korištenje prostora
 • Ukoliko želite imati tvrtku prijavljenu kod kuće – potrebno je izraditi ugovor o najmu sa sobom ili vlasnikom nekretnine
 • Javni bilježnik

Ovjeriti dokumente:

 • Prijava za upis u sudski registar
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave
 • Potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

Dokumenti:

 • Osobna iskaznica ili putovnica (obvezna za strane državljane)
 • Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
 • Banka - uplata temeljnog kapitala

Dokumentacija

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva

Temeljni kapital

 • D.O.O. – 20.000, 00 kn
 • J.D.O.O. – 10, 00 kn
 • Državni zavod za statistiku

Dostaviti DZS-u:

 • Preslika Rješenja o upisu u trgovački registar
 • RPS obrazac – ispuniti i ovjeriti potpisom i pečatom
 • Kopija OIB-a tvrtke
 • Dokaz o uplati korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna

 

 • Izrada pečata

Pečata sadrži naziv društva te se uz narudžbu za izradu pečata prilaže kopija Rješenja o upisu u sudski registar

 • Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (priložiti presliku, izvornik dati na uvid)
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Radi se prijenos temeljnog kapitala sa privremenog računa na novootvoreni žiro
 • Prijava na poreznu upravu

Dokumentacija:

 • Set rješenja od registracije kod Trgovačkog suda
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta od DZS-a
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora (ako je prostor u najmu)
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga ili Izjava da će društvo samostalno obavljati računovodstvo
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi

 

Za j.d.o.o.

 • Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid :

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po NKD-u
 • Potpisni karton
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje

 

HZMO:

Dokumentacija:

 • Za poduzeće: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju društva od strane DZS-a
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Do tri radnika: prijave i odjave mogu se izvršiti na šalterima HZMO
 • Preko tri radnika: obavezna je prijava putem servisa e-Mirovinsko

 

Za j.d.o.o.

 • Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da sena uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

Na uvid:

 • Ugovor o radu

 

HZZO:

Dokumentacija:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 )
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji Tiskanica 2

 

Za j.d.o.o.

Ista dokumentacija kao i za d.o.o. s time da se na uvid dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
 • Pečat
 • Osobna iskaznica
 • Ugovor o radu
 • Odluka nadležnog upravnog tijela

Dokumentacija:

 • Odluka nadležnog upravnog tijela o zadovoljavanju tehničkih, zdravstvenih, ekoloških i
  drugih uvjeta – dostaviti trgovačkom sud

 

OBRT

Postoje tri vrste obrta:

 • Slobodni obrt - kao uvjet obavljanja se ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit, nego samo ispunjavanje općih uvjeta za obavljanje obrta.
 • Vezani obrt- osim općih uvjeta traži se ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema te majstorski ispit.
 • Povlašteni obrt- obrti koje obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice, tj. dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom.

Prednosti:

Jednostavno osnivanje, nije propisan temeljni kapital ni temeljni ulozi, jednostavnost izrade godišnjeg obračuna, raspolaganje gotovim novcem, mogućnost brzog početka obavljanja djelatnosti nakon podnošenja zahtjeva za registraciju obrta.

 

Nedostaci:

Obuhvaća znatno manje područje djelatnosti, odgovornost obrtnika cjelokupnom imovinom, porezni tretman obveznika poreza na dohodak u odnosu na obveznike poreza na dobit.

 

Postupak otvaranja obrta i potrebna dokumentacija

 • Provjera stručne spreme - Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima NN 42/2008
 • Definirati naziv obrta- željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku
 • Odabir djelatnosti- Odabrati djelatnost iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Prijava za osnivanje obrta - dva načina
 1. a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
  b) putem aplikacije e-Obrt

Dokumentacija:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Liječničko uvjerenje Medicine rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
 • Za vezane obrte – Završna svjedodžba
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije
  prije početka rada
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.
 • Izdavanje obrtnice, registracije i biljezi
 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70, 00 kn
 • Predati dokumentaciju u registarskom uredu
 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu
 • Izrada pečata
 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar
 • Otvaranje računa u banci

Dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat
 • Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima
 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Podizanje obrtnice

Dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjene tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje
 • Porezna uprava

U Poreznoj upravi predajete:

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje

 

 • Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

HZMO :

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P
 • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerka
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

HZZO :

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • Izdavanje računa

Nabaviti servis za izdavanje računa