KATEDRA PRAVNO-POVIJESNIH ZNANOSTI


ARHIVISTIKA - OKVIRNA* ISPITNA PITANJA

Na ovoj stranici možete pronaći ispitna pitanja iz predmeta Arhivistika. Dokument je dostupan i u PDF formatu, a možete ga pruzeti ovdje.

•  Što je Arhivistika.
•  Što proučava arhivska tehnika.
•  Što proučava arhivska teorija.
•  Što je to arhiv.
•  Što čini registraturnu građu.
•  Što je to registraturna cjelina.
•  Tko je to imalac, a tko stvaralac arhivske i registraturne građe.
•  Što je to arhivski fond.
•  Kakvi su to konvencionalni, a kakvi nekonvecionalni dokumenti.
•  Što je to sređivanje arhivske građe.
•  Navedite stupnjeve nesređenosti arhivskog materijala.
•  Koje dvije metode sređivanja arhivske građe poznajete.
•  Što znači da je arhivski materijal sređen, a što da je pregledan.
•  Koji su osnovni razlozi za izlučivanje arhivske građe.
•  Tko pokreće postupak izlučivanja arhivske i registraturne građe.
•  Na koja tri načina se vrši procjena kod izlučivanja s obzirom na jedinice u procjeni.
•  Što znate o papiru, a što o pergameni.
•  Kakvi su to biološki uzroci oštećenja materijala za pisanje kako se bori protiv njih.
•  Kako se štite nekonvencionalni dokumenti.
•  Kakvi trebaju biti postupc restauriranja konzerviranja.
•  Od kojih se etapa sastoji proces mikrofilmiranja.
•  Navedite osnovne zadatke arhiva u zaštiti arhivske građe. 8
•  Navedite razine na kojima se ostvaruje suvremeno arhivsko zakonodavstvo. 12
•  Objasnite dvije faze u povijesnom razvoju arhivskog zakonodavstva. 12
•  Što je to uputstvo o vrednovanju registraturne građe. 19
•  Koje dvije vrste spisa imamo prema smjeru komuniciranja. 22
•  Objasnite razlike između arhivskih i nearhivskih propisa pri izlučivanju registraturne građe, te što koji propisi naročito reguliraju. 41
•  Što je to pravilnik o odabiranju i izlučivanju registraturne građe
•  Na koje načine se vrši procjena kod izlučivanja s obzirom na pristup u procjeni. 42
•  Koji su kriteriji za najbolju sadržajnu verziju dokumenta
•  Kako spise dijelimo prema fazi u izradi ? 22
•  Što znate o pravilniku o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva? 19
•  Navedite što mora sadržavati Zapisnik o predaji arhivske građe? 66
•  Navedite vrste audiovizuelnih dokumenata ? 84
•  Kod uvjeta za izlučivanje registraturne građe objasnite vremenske i zemljopisne granice za izlučivanje građe, a naročito
specifičnosti u hrvatskom zakonodavstvu. 47
•  Koje vrste vlasništva mogu postojati nad arhivskom i registraturnom građom, te kakva je zaštita arhivske građe
predviđena za te vrste vlasništva. 17
•  Koje godine je donešen Zakon o zemaljskom arhivu Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 13
•  Na koji način arhivi prikupljaju arhivsku građu u privatnom vlasništvu. 17
•  Objasnite upravnu funkciju arhiva. 1
•  Koju minimalnu stručnu spremu mora imati radnik u arhivu imaoca arhivske i registraturne građe prema Pravilniku o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva. 20
•  Kakva je uloga i svrha urudžbenih zapisnika. 24
•  Objasnite tradicionalnu obradu spisa. 29
•  Objasnite terminalsku obradu spisa. 28
•  Kako dijelimo arhivistiku s obzirom na predmet proučavanja. 8
•  Navedite principe na kojima se temelji Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima. 16
•  Objasnite znanstvenu funkciju arhiva. 18
•  Kako dijelimo preventivnu zaštitu arhivske građe. 53
•  Od koja dva dijela i dva segmenta se sastoji proces izlučivanja. 39
•  Navedite kriterije za proširenje i ograničenje eliminacije kod izlučivanja. 46
•  Kako liste kao sredstvo kod izlučivanja dijelimo s obzirom na obuhvatnost. 48
•  Navedite faze kod mikrofilmiranja i detaljno objasnite posljednju fazu. 74
•  Kada i gdje se smatra da je izumljen papir i koje dvije osnovne vrste poznajete. 54.
•  Objasnite princip provenijencije i princip pertinencije i njihovu primjenu kroz povijest.
•  Objasnite dokazni karakter arhivske građe koji je u tijekom 15., 16. i dijelom 17. st. bio od primarnog značenja.
•  Objasnite osnovne postavke Dekreta iz 1790. g. kojim se regulira rad Arhiva Narodne Skupštine Francuske.
•  Objasnite teritorijalni princip pri tretiranju arhivske građe u međunarodnom pravu.
•  Između koje dvije države i kada se po prvi puta sklapa međunarodni ugovor kojim se sudbina arhivske građe tretira prema principu provenijencije.
•  Kada je i čijom inicijativom osnovan Međunarodni arhivski savjet i koji su mu glavni zadaci.

* lista pitanja nije konačna