Međunarodno privatno pravo


ISPITNA LITERATURA

Obvezna literatura

Udžbenici:

SAJKO KREŠIMIR : MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - OPĆI DIO, Zagreb : Narodne novine 2009.
MATIĆ ŽELJKO : MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - POSEBNI DIO, Zagreb, 1982.
VUKOVIĆ ĐURO / KUNŠTEK EDUARD : MEĐUNARODNO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO, Zagreb : Zgombić i Partneri, 2005.

Zakoni:

•  Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (Službeni list SFRJ br. 43/1982, 72/1982; Zakon o preuzimanju...Narodne novine br. 53/1991 )

•  Pomorski zakonik (Narodne novine br.) članci 966-988.

•  Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine 132/1998 ) članci 168. stavak 2, članak 170. stavak 3, članak 172. stavak 3 i članci 176-184.

•  Zakon o mjenici (Narodne novine br. 74/1994 ) članci 94-100.

•  Zakon o čeku (Narodne novine br. 74/1994 ) članak 23. stavak 1. točka 15. u svezi s člancima 94-100. Zakona o mjenici

•  Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ br. 4/1977, 36/1977, 36/1980, 69/1982, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990 i 35/1991; Zakon o preuzimanju...Narodne novine br. 53/1991 , 91/1992 , 58/1993, 112/1999 , 88/2001 i 117/2003 ) članci 26, 27, 49, 66, 102, 136, 146, 181-184. i 231

•  Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/1996 , 29/1999 i 173/2003 ) članci 17. i 18.

•  Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/1996 , 161/1998, 29/1999 , 129/2000 i 123/2003 ) glava X (članci 301-335).

•  Zakon o arbitraži (Narodne novine br. 88/2001)

 

Dopunska literatura

KATIČIĆ NATKO : OGLEDI U MAĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, Zagreb, 1971.
KATIČIĆ NATKO : NOVI OGLEDI O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, Zagreb, 1977.
KLASIČEK DAMIR : RIMSKA KONVENCIJA O MJERODAVNOM PRAVU ZA UGOVORE, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 6/98., str. 617-641
KLASIČEK DAMIR: PRIMJENA STRANOG PRAVA, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2001. str. 535-555.

SAJKO KREŠIMIR / SIKIRIĆ HRVOJE / BOUČEK VILIM / BABIĆ DAVOR / TEPEŠ NINA, Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava : sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za Zakon o međunarodnom privatnom pravu. Informator, Zagreb 2001.