Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama(„Narodne novine“, broj 25/13.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.