Naslovna


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra prava (mag. iur.)

Trajanje studija: Studij traje pet godina završetkom kojih student stječe 300 ECTS bodova. Studij se izvodi kroz deset semestara.

Redoviti studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija stječu pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 44 ECTS boda iz prethodne godine studija, što obvezno uključuje pozitivnu ocjenu dva upisana seminara.

Izvanredni studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija stječu pravo upisa u II i III godinu studija stjecanjem najmanje 42 ECTS boda iz prethodne godine studija, a za upis u IV i V godinu potrebno je ostvariti 44 ECTS boda,  što obvezno uključuje pozitivnu ocjenu dva seminarska rada.

Student može ponovno upisati istu godinu studija samo jedanput, i to ako je ostvario najmanje 24 ECTS boda u godini koju ponavlja.
Ukoliko redoviti student ne ispuni taj uvjet gubi status redovitog studenta.

Upisani predmeti izvode se prema Izvedbenom planu i Studijskom programu tijekom cijele akademske godine raspoređeno po semestrima, odnosno godinama.
Redoviti studenti pristupaju polaganju ispita nakon što je program izveden i nakon što je ispunio druge obveze (seminari, vježbe i sl.).

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij završava polaganjem svih ispita i uspješnom izradom i obranom diplomskog rada u skladu sa Studijskim programom.

Tijekom studija razvija se studentova sposobnost informiranja i komuniciranja, sposobnost logičkog i juridičkog zaključivanja, te izražavanje u pisanom i usmenom obliku. Tijekom studija student usvaja stručnu terminologiju na jednom stranom jeziku te osnove informatičke pismenosti. Završetom studijskoga programa student stječe osnovne kompetencije za samostalno obavljanje poslova pravnika. Osposobljava se za obavljanje sljedećih poslova: samostalno obavljanje pravosudnih funkcija u sudskim organima, državnom odvjetništvu, upravnim organima; samostalno obavljanje odvjetničke i javnobilježničke službe; samostalno obavljanje pravnih i upravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi; samostalno obavljanje pravnih poslova u gospodarskim organizacijama; samostalno obavljanje pravnih poslova u diplomatskoj i konzularnoj službi; obavljanje i vođenje drugih poslova u gospodarstvu, državnoj i lokalnoj upravi te samoupravi, bavljanje samostalnim znanstvenim radom.

Student može nastaviti studij na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju prava ili srodnom studiju uz uvjete propisane za upis na taj studij.

Izvedbeni-integrirani-2017-18

Izvedbeni-integrirani-2016-17
Izvedbeni-integrirani-2015-16
Popis i šifre predmeta po godinama za 2015/2016 akad. godinu