Autorsko pravo


Katedra građansko-pravnih znanosti

 • Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Vlado Belaj
 • Suradnik (asistent): dr.sc. Davorin Pichler
 • Studijski program: Integrirani sveučilišni studij
 • Godina: peta godina (9. semestar)
 • Status predmeta: obvezan
 • Izvođenje nastave: predavanja
 • ECTS koeficijent:  7  ECTS (prisutnost na nastavi 2,25 + aktivnost na nastavi 0,45 + aktivnost na nastavi 4 + praktični rad 0,30)

Obvezna literatura:

Henneberg, Ivan: Autorsko pravo, Informator, Zagreb, 2001.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ( NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13 )

Dodatna literatura:

Jelinić, Srećko, Autorsko pravo i autorska djela u Hrvatskoj (poseban prilog u knjizi Baban i suradnici, Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja), Ekonomski fakultet Osijek, 2000.

 

Sadržaj predmeta:

Pojam, predmet i vrela autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva; međusobni odnos i odnos s drugim pravnim disciplinama.

Autorsko pravo: povjesni razvoj, međunarodni dokumenti (konvencije, sporazumi, ugovori)

Postupak građanskopravne zaštite autorskog prava: pokretanje postupka; pravni lijekovi; zaštita autorskog prava u kaznenom i upravnom postupku

 

Ciljevi predmeta:

 

Prezentirati i objasniti temeljne kriterije za razlikovanje autorskog i srodnih prava, definirati temeljne institute autorskog prava, opisati i objasniti tijek postupka zaštite autorskog prava

 

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija:

 

Student bi nakon odslušanog i položenog ispita iz ovoga kolegija trebao biti sposoban:

 

 1. odrediti razlike između autorskog i srodnih prava;
 2. definirati i objasniti temeljne institute autorskog prava;
 3. opisati tijek postupka zaštite autorskog prava.

 

Opće vještine koje se stječu nakon položenog kolegija (predavanja i ispita):

 

a) opće kompetencije:

 • sumiranje i identificiranje ključnih činjenica i elemenata;
 • sustavno i smisleno argumentiranje stajališta;
 • usmeno i pismeno izražavanje.

 

b) specifične kompetencije:

 • tumačenje i logično povezivanje/razlikovanje osnovnih pojmova i instituta;
 • prepoznavanje i razumijevanje mogućnosti primjene pravila autorskog prava u konkretnom primjeru.

 

Vrste izvođenja nastave:  Predavanja i samostalni zadaci

 

Obveze studenata:   Redovito pohađanje predavanja. Izrada programskih zadataka.

 

Oblici provjere znanja:  Ispit u usmenom obliku