Ovršno pravo - Doktorski studij prava


Katedra građansko-pravnih znanosti

Opis predmeta „Ovršno pravo“

Poslijediplomski doktorski studij prava

Obvezni predmet Građanskopravnog modula

 

 

Opće informacije o kolegiju
Nositelj predmeta
Doc. dr.sc. Zvonimir Jelinić
Nastavu izvodi
Doc. dr.sc. Zvonimir Jelinić

Naziv predmeta

Ovršno pravo

Studijski program

Poslijediplomski doktorski studij rava

Status predmeta

Obvezni predmet Građanskopravnog modula                                                  

Godina

-

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

 

12

Broj sati (P+V+S)

 

P=30

 

1.     OPIS PREDMETA

 

 

1.1.  Ciljevi predmeta

1.     Upoznavanje i analiza funkcije ovršnog postupka i postupka osiguranja tražbina te odnos između ovršnog prava prema građanskom parničnom procesnom pravu i stečajnom postupku.

2.     Analizati sadržaj i modalitete primjene osnovnih načela ovršnog prava.

3.     Stjecanje znanja o pojedinim institutima općeg građanskog ovršnog prava i njihovim sadržajem u kontekstu razvoja i čestih izmjena pravila kojima se uređuje ovršni postupak.

4.     Tumačenje odredbi i propisa kojima se uređuje materija ovršnog prava.

5.     Ososobljavanje srudenata za primjenu stečenih znanja u praksi na konkretnim slučajevima prisilnog i dragovoljnog ovršnog postuka kao i postupka osiguranja tražbine. 

 

1.2.  Uvjeti za upis predmeta

Nema posebnih uvjeta.

1.3.  Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon položenog ispita iz predmeta “Ovršno pravo” očekuje se da će student moći:

 

1.     Precizirati pravnozaštitnu funkciju ovršnog postupka i postupka osiguranja tražbina te odnos između ovršnog prava prema građanskom parničnom procesnom pravu i stečajnom postupku.

2.     Poznavati sadržaj i modalitete primjene osnovnih načela ovršnog prava.

3.     Objasniti pojedine institute općeg građanskog ovršnog prava te poznavati njihov sadržaj u kontekstu razvoja i čestih izmjena pravila kojima se uređuje ovršni postupak.

4.     Tumačiti odredbe propisa kojima se uređuje materija ovršnog prava.

5.     Primjenjivati stečeno znanje u praksi na konkretnim slučajevima prisilnog i dragovoljnog ovršnog postuka kao i postupka osiguranja tražbine. 

 

1.4.Sadržaj predmeta

Pojam, predmet i vrela ovršnog prava i prava osiguranja (tražbina); odnos s drugim pravnim disciplinama; pregled dosadašnjeg razvoja materije ovršnog prava – izmjene i dopune ovršnog zakona i ciljevi koji su se s predmetnim izmjenama željeli postići; pokretanje ovršnog postupka; sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; pravni lijekovi u ovršnom postupku i postupku osiguranja; pojmovno određenje ovršne i vjerodostojne isprave; predlaganje i određivanje ovrhe, sustav provedbe ovrhe ovisno o tome je li riječ po ovrsi radi naplate novčane ili nenovčane tražbine; sudjelovanje javnih bilježnika u postupku ovrhe, prigovor treće osobe, institut protuovrhe; odgoda, obustava i dovršetak ovrhe,  posebnosti pojedinih ovršnih postupaka uključujući i postupak ovrhe i osiguranja na dionici i poslovnim udjelima, klasifikacija sredstava osiguranja, prethodne i privremene mjere.

1.1.  Vrste izvođenja nastave

 

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ________________

1.2.  Komentari

Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi. Provjera znanja vrši se kontinuiranom provjerom aktivnosti tijekom nastave te putem usmene provjere znanja.

1.3.  Obveze studenata

•           redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi,

•           rješavanje praktičnih zadataka uključujući i pisanje podnesaka prema zahtjevima nastavnika.

1.4.  Praćenje rada studenata

 

Pohađanje nastave

1

Aktivnost u nastavi

1

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

8

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

 

Referat

   

Praktični rad

2

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

 

 

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

 

Nastavna aktivnost

ECTS

Ishod učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

        Bodovi

min

max

Pohađanje nastave

1

1-5

Redovita nazočnost na nastavi (min. 70 %)

Evidencijske liste o urednosti pohađanja nastave

10

10

Aktivnost u nastavi

1

1-5

Sudjelovanje u raspravama

Zapažanje predmetnog profesora

10

10

Praktični rad

2

1-5

Rješavanje praktičnih zadataka

Kvaliteta praktičnog rada je podložna vrednovanju i praćenju tijekom nastave/

 

20

20

Završni ispit

8

1-5

Usmeni ispit

Ocjena usmenog ispita

20

60

Ukupno:

12

 

 

 

60

100

1.10. Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Dika, M., Građansko ovršno pravo, I. knjiga – opće građansko ovršno pravo, Zagreb, 2007.

 

1.11. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Brkanić, V., Ovrha i porezi, Pravo i porezi, 14(2005),11;str.46-49.

Bulka, Z., Naknada troškova u ovršnom postupku, Pravo u gospodarstvu, 53 (2013), 5 ; str. 1051-1064.

Dika, M., Javnobilježnička ovrha, Pravo i porezi, god. XIII (2004) 4 ; str. 3-8.

Gović, I., Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na plaći, 22 (2013), 5 ; str. 20-25.

Jelinić, Z., Fighting Recession at the Expense of Access to Justice -The Case of Croatian Financial Operations and Pre‐Bankruptcy Settlements Act, unpublished, paper presented at the Public and Private Justice conference & course in Dubrovnik, May 2014., paper available at: zvonimir.jelinic.from.hr

Kunštek, E., Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava – neka otvorena pitanja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (27), 1, 2006.

Kunštek, E., Priznanje i ovrha privremenih mjera donesenih u arbitražnom postupku, Pravo u gospodarstvu, (50), 4, 2011.

Milaković, G., Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika, Pravo u gospodarstvu, 53 (2014), 6 ; str. 1207-1224.

Nekić Plevko, N., Nastavak ovrhe promjenom predmeta i sredstva ovrhe, Računovdstvo, revizija i financije, (2009),5; str. 158-165.

Pavlović, M., Ovrha i osiguranje na dionici, udjelu ili poslovnom udjelu, Hrvatska pravna revija, god. III (2003) br. 6, str. 116-127.

Practical Guide for the Application of the Regulation on the European Enforcement Order, European Judicial Network in civil and commercial matters, 2008.

1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

·       U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima.

·       U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem pohađanja i aktivnosti na nastavi te komunikacijom sa studentima, praćenjem rezultata provjera znanja. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte.

·       Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praćenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praćenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vještine koji se stječu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvođenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvođenja nastave.