Vijesti


Katedra upravnog prava


 

Obavijest-Državna uprava i posebni upravni postupci

Datum objave: 03.07.2018.


Specijalistički studij Javne uprave

Studenti koji nisu izložili prezentaciju u vrijeme predavanja, trebaju usporediti jedan materijalni zakon koji u sebi sadrži posebne postupovne odredbe (lex specialis) sa Zakonom o općem upravnom (lex generalis) postupku u obliku pisanog referata.

*ispitni rok 4. 7. 2018. Agrarno i vodno pravo, Vojno i policijsko UP, Pravo UP i vršenja JO

Datum objave: 02.07.2018.


Studenti koji su prijavili sljedeće ispite: 1) AGRARNO I VODNO PRAVO, 2) VOJNO I POLICIJSKO UPRAVNO PRAVO, 3) PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI za ispitni rok 4. srpnja 2018. trebaju doći u PONEDJELJAK, 9. srpnja 2018. na usmeni dio ispita (u vrijeme održavanja svih usmenih ispita Katedre, pratiti rezultate ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO na stranicama Katedre).

VOJNO I POLICIJSKO UPRAVNO PRAVO *13.6.2018.

Datum objave: 13.06.2018.


Stručni upravni studij, III. godina

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta VOJNO I POLICIJSKO UPRAVNO PRVO

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su svim osim 0111130867.

Upis ocjena održat će se u PETAK, 15. lipnja 2018. u 9:30 sati. (kabinet br. 12, S. Radića 17).

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9. svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.

 

TERENSKA NASTAVA-VISOKI UPRAVNI SUD RH *27. siječnja 2017.

Datum objave: 28.01.2017.


seminaristi UPRAVNO PRAVO

Seminaristi treće godine Integriranog sveučilišnog diplomskog studija Pravnog fakulteta Osijek posjetili su u petak, 27. siječnja 2017. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu (najviši sud unutar upravno-sudskog sustava) radi održavanja terenske nastave iz predmeta UPRAVNO PRAVO, u organizaciji voditeljice seminarske nastave dr. sc. Ane Đanić Čeko, poslijedoktorandice Katedre upravnog prava.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić primio je studente, zajedno s tajnikom suda gospodinom Dujamom te zamjenicom predsjednika suda sutkinjom gospođom Sanjom Otočan i sutkinjom gospođom Blanšom Turić. Studente je pozdravio predsjednik Galić te je ukratko izložio organizaciju i funkcioniranju suda, pitanja povezana s reformom pravosuđa, donošenja i stupanja na snagu novoga Zakona o upravnim sporovima 2012.,  izmjenama i dopunama navednog zakona te određenim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u praksi. Istaknuo je postojeću suradnju članova Katedre upravnog prava s Visokim upravnim sudom, kao i  Upravnim sudom u Osijeku te pohvalio po prvi puta ovakav oblik suradnje s Pravnim fakultetom u Osijeku, što je svakako poželjno kako bi se studentima omogućio uvid u spajanje teorijskih s praktičnim znanjima, vještinama i iskustvima.

Nadalje, održano je izlaganje sutkinje Turić vezano za subjektivni upravni spor, koje su studenti uz postavljanje pitanja pratili na pripremljenim konkretnim primjerima podnesaka, rješenja i presuda (od rješenja u upravno postupku, žalbenog postupka, podnošenja tužbe nadležnom Upravnom sudu, donošenje presude u konkretnom predmetu te žalbeni postupak pred VUS-om). Poseban se naglasak stavio na brojne novine u vođenju upravnih sporova i rješavanju od strane prvostupanjskih upravnih sudova RH te su se osobito istaknule promjene nastale kao rezultat novela Zakona o upravnim sporovima.

Sutkinja Otočan izložila je, također na konkretnim primjerima (opći akt, zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta, dnevni red sjednice Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata, odluke VUS-a) objektivni upravni spor kao veliku novinu novoga Zakona o upravnim sporovima. Studenti su tijekom i nakon izlaganja postavljali pitanja.

 

EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA - Dani otvorenih vrata

Datum objave: 04.11.2016.


Posjet studenata i Katedre upravnog prava Općinskom sudu i Županijskom sudu u Osijeku

Redoviti studenti treće godine posjetili su u četvrtak, 3. studenoga 2016. u 11:30 h u pratnji asistentice Đanić Čeko (Katedra upravnog prava) Općinski sud i Županijski sud u Osijeku, u povodu održavanja mainfestacije "Dani otvorenih vrata" i obilježavanja europskog dana pravosuđa.

Također je i grupa studenata seminarista iz predmeta Europsko javno pravo u srijedu 2. studenoga 2016. u 11:30 h posjetila Upravni sud u Osijeku, u pratnji prodekana za znanost i poslijediplomske studije docenta Petaraševića i asistentice Đanić Čeko s Katedre upravnog prava.

Predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

Datum objave: 03.11.2016.


Katedra upravnog prava

Katedra upravnog prava poziva vas na predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

 „ULOGA UPRAVE U IZRADI PRAVNIH PROPISA-FRANCUSKI MODEL

Predavanje će se održati u četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11 h (dvorana br. 1, S. Radića 13). 

UPRAVNO PRAVO -rezultati ispita *4. 7. 2018.

Datum objave: 18.01.2016.


Diplomski studij, III. godina

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO

 Studenti koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. 0066240343
 2. 0066159033
 3. 0111118031
 4. 0661053539
 5. 0066239858

Studenti koji mogu pristupiti usmenom dijelu ispita:

 1. 0111090776
 2. 0111124548
 3. 0066215275
 4. 0111128274
 5. 0111128851
 6. 0111125043

 

Usmeni dio ispita  održat će se u PONEDJELJAK, 9. srpnja 2018. u 11:00 sati.