IMPRESSUM


Paragraf

Paragraf

Časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ISSN (Tisak) 2584-3613
ISSN (Online) 2584-3621

 

Izdavač                                                                                                                    

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13, Osijek

 

Adresa Uredništva                                                               

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek, Republika Hrvatska

telefon: +385 (0)31 224 500, fax: +385 (0)31 224 540

URL:  http://www.pravos.unios.hr/paragraf 

E-pošta: paragraf@pravos.hr 

 

Glavne i odgovorne urednice                                                                      

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj

doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg

 

Uredništvo                                                                                                   

doc. dr. sc. Aleksandar Erceg (Ekonomski fakultet Osijek), doc. dr. sc. Emina Jerković (Pravni fakultet Osijek), doc. dr. sc. Višnja Lachner (Pravni fakultet Osijek), doc. dr. sc. Dubravka Klasiček (Pravni fakultet Osijek), doc. dr. sc. Mato Palić (Pravni fakultet Osijek), doc. dr. sc. Sandra Fišer Šobot (Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet Novi Sad, Republika Srbija), prof. dr. Volker Trauzettel (Sveučilište u Pforzheimu, Business School Pforzheim, Savezna Republika Njemačka)

 

Lektorica za radove/sažetke na hrvatskom jeziku                           

doc. dr. sc. Marica Liović

 

Lektor za sažetke na engleskom jeziku                                            

Željko Rišner, prof.

 

Tehnička i stručna potpora                                                                          

Marija Dijanović, bacc. ing. tech. inf.

Dražen Dujak, dipl. knjižničar, mag. informatol.

Manda Mađarić

Ljiljana Siber, viša knjižn., mag. bibl., mag. iur.

 

Naklada

100 primjeraka                                                                                 

 Časopis izlazi jedanput na godinu.

 

Grafička obrada i tisak                                                         

Krešendo, Osijek