Vi ste ovdje

Općenito o fakultetu

O Pravnom fakultetu

Pravni fakultet u Osijeku osnovan je 10. rujna 1975. godine, no studij je prava djelovao pod okriljem Ekonomskog fakulteta u Osijeku od 1973. godine. Fakultet obavlja djelatnost u dvije zgrade, koje se nalaze u Ulici Stjepana Radića 13 i Stjepana Radića 17 u Osijeku, a ukupno imaju 3.187 m2 prostora.
Na Fakultetu je zaposleno 60 nastavnika/nastavnica i to: 6 redovitih profesora, 8 izvanrednih profesora, 11 docenata, 16 asistenata, 3 viša asistenta – znanstvena novaka, 10 asistenata – znanstvenih novaka i 6 viših predavača.
Fakultet ima 9 predavaonica, 39 nastavničkih kabineta, 2 apartmana, 7 ureda, Knjižnicu-biblioteku s čitaonicom, Vijećnicu, studentski buffet i odgovarajuće sporedne prostorije.
Pravni fakultet ima dvije informatičke učionice s ukupno 30 računala kojima se studenti mogu svakodnevno koristiti.
Informatičke učionice koriste studenti po svom izboru za dodatne obrazovne sadržaje, pisanje seminarskih radnji, diplomskih radnji, magistarskih radnji, “surfanje” internetom kao i online besplatan pristup raznim bazama podataka.

Na Fakultetu studira 3400 studenata. Svake godine upisuje se oko 400 studenata/studentica, što pruža mogućnost sklapanja novih poznanstava i stjecanja novih životnih iskustava.

Do sada je na Fakultetu diplomiralo 4315 studenata/studentica.

Fakultetsko je vijeće donijelo 2003. godine Pravilnik o pravima iznimno uspješnih studenata kojim se studenti stimuliraju za postizanje boljih rezultata studiranja (nagrade, mogućnost prijevremenog polaganja ispita, izdavanje diplome s posebnim pohvalama).

Fakultet ustrojava i izvodi

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ i STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ustrojen je kao

redoviti studij - deset semestara
izvanredni studij - pet godina

Nastava se izvodi u obliku:

predavanja
seminara (redoviti i izvanredni studenti upisuju jedan seminar u svakom semestru)
vježbi, pojedinačnih i grupnih konzultacija, ispita, kolokvija.

Akademski naziv po završetku studija je magistar prava (mag. iur.)

STRUČNI UPRAVNI STUDIJ ustrojen je kao

redoviti studij - šest semestara (tri godine)
izvanredni studij - tri godine

Nastava se izvodi u obliku:

predavanja
seminara (studenti upisuju jedan seminar u svakom semestru)
vježbi, pojedinačnih i grupnih konzultacija, ispita, kolokvija.

Stručni upravni studij ima za cilj obrazovanje upravnih pravnika u Republici Hrvatskoj koji se osposobljavaju za stručno, etično i samostalno obavljanje upravnih i pravnih poslova u državnoj upravi u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, u sudovima, u trgovačkim društvima, u institucijama javnog sektora, u drugim oblicima društvenog organiziranja.

Akademski naziv po završetku studija je stručni/a prvostupnik/prvostupnica uprave.

BOLONJSKA DEKLARACIJA
Važnost obrazovanja i suradnje na području razvijanja i jačanja stabilnog, miroljubivog i demokratskog društva općenito je prepoznato kao najvažniji čimbenik društvenog i ljudskog razvoja. Obrazovanje je važan sastavni dio učvršćenja i obogaćivanja pripadnosti Europi koja svoje građane osposobljava za izazove novog tisućljeća i osvješćuje ih o zajedničkim vrijednostima i pripadnosti istom društvenom i kulturnom prostoru. Europske visoke škole prihvatile su izazov i preuzele glavnu ulogu u stvaranju europskog obrazovnog sustava u duhu osnovnih načela zacrtanih u povelji Magna Charta Universitatum potpisanoj u Bologni 1988. godine. Godine 2001. tadašnji ministar znanosti i tehnologije Republike Hrvatske potpisao je Bolonjsku deklaraciju, te se naša zemlja obvezala uskladiti svoj visokoškolski sustav s EHEA (European Higher Education Area - Europski prostor visoke naobrazbe). To znači:

prihvaćanje sustava lako prepoznatljivih i usporedivih akademskih i stručnih stupnjeva te uvođenje dodatka diplomi radi bržeg i lakšeg zapošljavanja i međunarodne konkurentnosti;

prihvaćanje jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja: preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (specijalističkog ili doktorskog);

uvođenje bodovnog sustava (ECTS);
promicanje mobilnosti i prevladavanje zapreka slobodnom kretanju studenata i nastavnika;
uspostavu nacionalnog sustava praćenja i jamstva kvalitete te promicanje europske suradnje u tom segmentu;
promicanje potrebne europske dimenzije u području visokog školstva.

ŠTO JE ECTS?
Europski sustav prijenosa bodova ili ECTS (European Credit Transfer System) započeo je 1989. godine kao pilot-projekt. U projektu su sudjelovale 144 sveučilišne institucije iz zemalja Europske zajednice. Cilj projekta bio je istraživanje i razvoj sustava za međusobno akademsko priznavanje.

U svijetu ne postoji jedinstveni model studiranja, nastavnih planova i programskih sadržaja. Visokoškolski studiji nemaju jedinstven ustroj na nacionalnim razinama, a kamoli na europskoj ili svjetskoj razini. To otežava provođenje komparativne valorizacije studijskih programa. O tome najbolje mogu svjedočiti studenti koji prelaze s jednog sveučilišta na drugo, kao i svi oni koji s diplomom dobivenom u jednoj zemlji traže posao u drugim zemljama.

Kako se, primjerice, režim studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (studijski program i način provedbe tog programa), može usporediti s režimom istoimenog studija na Sveučilištu u Grazu ili Splitu? Ocjene koje student tijekom studija dobiva, nažalost, nisu dovoljno mjerilo niti su to sati provedeni na predavanjima, seminarima ili vježbama. Ključno je pitanje što se sve od studenta traži izvan same nastave: koju literaturu trebaju proći za seminare ili završni ispit, koliko radova su napisali, koliko je stranica
rad imao i sl. Dakle, potrebno je odrediti opterećenje za svaki položeni studijski predmet.

Bodovni sustav polazi od toga da se svaki oblik nastave, u sklopu postojećeg kolegija, posebno boduje, ispituje i ocjenjuje. Nakon uspješno “završenog” predmeta studentu se pribrajaju pripadajući bodovi. Važno je naglasiti da bodovi ne zamjenjuju ocjene. Oni su samo indikatori opterećenja studenata. Osim toga, polazilo se i od temeljnog načela da se “radni tjedan” svakog studenta sastoji od 40 sati (predavanja, seminari, izrada radova, učenje i sl.)

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr