slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 6

Studenti - obavijest

Molimo studente da pitanja vezana uz status studenta i slično ne šalju na e-mail ured @ pravos.hr, nego isključivo na

referada@pravos.hr i upisi@pravos.hr.

IURISPRUDENTIA - POZIV NA SEMINARE ZA NASTAVNO OSOBLJE

 

 

 

Poštovani,

Početak nastave za studente prve godine studija

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE PRVE GODINE
 INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015./16. GODINI
 
1. Redoviti i izvanredni studenti I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dana 5. listopada 2015. godine imaju uvodno predavanje u dvorani I, Stjepana Radića 13, kako slijedi:
- u 9,00 sati od slova A do slova  Lj      - I grupa
- u 11,00 sati od slova  M  do slova  Ž  - II grupa
Nastava i seminari za redovite i izvanredne studente I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija počinje dana 6. listopada 2015. godine prema objavljenom rasporedu.
2. Redoviti  i izvanredni studenti I. godine Stručnog upravnog  studija  dana 5. listopada 2015. godine imaju uvodno predavanje u Kampusu, Cara Hadrijana 8a u 10,00 sati.
Nastava i seminari za redovite i izvanredne studente I. godine Stručnog upravnog studija počinje dana 6. listopada 2015. godine prema objavljenom rasporedu.
Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija da nakon uvodnog predavanja ostanu u dvorani kako bi osobno potpisali ugovor o studiranju, preuzeli indeks i smart karticu.
                                  Tajnik:
                                                                 Ljerka Dumančić, mag. iur. 

Početak nastave za više godine studija

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE ZA REDOVITE I IZVANREDNE STUDENTE VIŠIH GODINA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA U AKAD. 2015./2016. GOD.

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija da će nastava i seminari za više godine studija početi dana 12. listopada 2015. godine prema objavljenom rasporedu, a zbog Dekanskog roka i naknadnog upisa studenata.

Natječaj za djelatnike

Raspisan natječaj za djelatnike u znanstveno-nastavnim zvanjima do 35 godina starosti vezan  za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuća u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J A

za izbor

Obavijest studentima o održavanju Dekanskog roka

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti da će se Dekanski rok održati 1. i 2. listopada 2015. godine prema Odluci Fakultetskog vijeća.
Studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija mogu osobno prijaviti jedan ispit putem prijavnice uz predočenje indeksa,  dana 29. rujna 2015. godine u dvorani I, S. Radića 13 od  9,00 do 12,00 sati.
Studenti su dužni na prijavnicu upisati JMBAG, te ju u potpunosti ispuniti.
Prijavnice pristigle poštom neće se uzeti u obzir.
PRIJAVNICE
Odluka Fakultetskog vijeća o održavanju izvanrednog ispitnog (dekanskog) roka
DEKANSKI ROKOVI INTEGRIRANI STUDIJ -izmjenjeno
DEKANSKI ROKOVI STRUČNI STUDIJ - izmjenjeno

Nastupno predavanje

Klasa:643-04/14- 01
Urbroj:2158-18-01/15-4-8
Osijek, 16. rujna 2015.
 
Sukladno Odluci o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta Rektorskog zbora (NN br. 129/05), a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, v. d.  dekana izv. prof. dr. sc. Boris Bakota utvrđuje da će
 
DR. SC. HELGA ŠPADINA
 

Stranice

Lawyers for Europe

Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji

LEGOS

Maticni broj:3014193, OIB:26416570803, ziro-racun:IBAN HR8023400091100163962 - www.pravos.unios.hr