Poziv: Pristup pravosuđu za djecu


Poziv svim zainteresiranima za prijavu na kolegij „Pristup pravosuđu za djecu” u okviru Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU.

Access to justice for children – Pristup pravosuđu za djecu

Kolegij „Pristup pravosuđu za djecu“ koji se izvodi u okviru nastavnih aktivnosti Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU namijenjen je studenima poslijediplomskih/ specijalističkih studija prava. Predviđeno je 15 sati. Polaznici imaju mogućnost stjecanja potvrde o pohađanju kolegija i ECTS bodova.
Za pohađanje Kolegija potrebno je izvršiti prijavu putem e-maila na adresu: pporetti@pravos.hr (Subject: „Prijava na kolegij Pristup pravosuđu za djecu“).

Detaljniji opis Kolegija dostupan je na web stranici: http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild/kolegiji-courses.

U okviru kolegija „Pristup pravosuđu za djecu“ ove ak. godine (2017/2018.) naglasak će biti na temi „Pristup pravosuđu za djecu s poteškoćama u razvoju“.

Općenito

  1. Pojam pristup pravosuđu za djecu (access to justice for children u kontekstu europskog, međunarodnog i hrvatskog prava)
  2. Pravni izvori koji ga jamče
  3. Procesno-pravni status djeteta-aktivna procesna legitimacija/pravo na saslušanje djeteta
  4. Pravni lijekovi-dostupna pravna zaštita u slučaju povrede prava na pristup pravosuđu
  5. Postupovne barijere pristupu djece pravosuđu (jedna od barijera blizina i dostupnost suda (vidi Župan, Poretti, Concentration of jurisdiction in cross-border family matters // Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law – conference proceedings / Vinković, Mario (ed.). Osijek, 2016)/isto tako-zaključci iz istraživanja postupaka ovrhe odluka o uzdržavanju djece na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu
  6. Individualna v kolektivna pravna zaštita prava djece (Poretti, Paula, The Third Optional Protocol - the Collective Protection of Children’s Rights, in: Milas Klarić, Ivana; Radmilo, Ester (eds.), Protecting the best interest of the child- The Proceedings of the Annual Conference and the Thematic Meeting of the Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe, Ombudsman for Children of the Republic of Croatia, Zagreb, 2015., str. 79-91.)

Hrvatska

  1. Sustav koji predviđa ObZ/djelovanje institucija, tijela, udruga (Pravobraniteljica za djecu, udruge)
  2. Primjena Konvencije o pravima djeteta/Konvencija o ostvarivanju dječjih prava/instrumenata pravosudne suradnje (Brisel IIa, Uredba o uzdržavanju...-pravo djeteta na mišljenje)
  3. Nacionalna praksa-istraživanje (Poretti, Paula, Dijete u pravosudnom postupku-trebaju li nam obiteljski sudovi?- u postupku objave)
  4. Relevantna praksa ECHR (Orsus and others v Croatia/S.L. and J.L. v Croatia)