Naslovna


Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave

Poslijediplomski specijalistički studij "Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave"

Nositelj studija
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvoditelj studija:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet u Osijeku, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, www.pravos.hr

Voditelj studija:
prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, profesor emeritus Pravnog faulteta u Osijeku

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički studij traje tri semestra; dva (2) + jedan (1) semestar. U prva dva semestra održavaju se predavanja, seminari i vježbe, a u trećem semestru izrađuje se završni rad. Istraživački rad počinje odmah nakon upisa, a svi seminarski radovi poželjno je da se spajaju u završni rad, a također se radovi svih povezuju međusobno i sa svima drugima u jedinicama lokalne samouprave. Tako se stvara mreža ljudi i projekata na principima autopoiesisa.

Uvjeti upisa na studij

Studij mogu upisati osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij (dodiplomski i diplomski) u trajanju najmanje osam semestara. Pod odgovarajućim sveučilišnim studijem smatra se sveučilišni studij koji je završen na visokom učilištu (fakultetu) kojim je stečen odgovarajući stručni naziv.

Pravo prvenstva pri upisu imaju osobe koje su završile sveučilišne studije društvenih znanosti prava, politologije i ekonomije. Osobe koje su završile druge sveučilišne studije mogu se upisati na studij, ukoliko rade na poslovima lokalne i regionalne samouprave, tj. u administraciji općine/grada/županije/državne uprave; u tijelima s javnim ovlastima, u privatnom sektoru s najmanje dvije godine radnog iskustva.

Pravo prvenstva pri upisu imaju osobe s većim prosjekom ocjena iz sveučilišnog studija.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Uspješnim završetkom studija polaznici stječu odgovarajuća specijalizirana znanja, vještine i ponašanja za obavljanje poslova javnog menadžmenta za sve kojima je povjereno služenje javnom interesu, općem dobru i jednakosti građana (dužnosnike, namještenike, menadžere, za vijećnike, članove poglavarstava, političke stranke, sindikate, nevladine udruge, etc.).

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom specijalističkog poslijediplomskog studija stječe se zvanje - specijalist upravljanja lokalne i regionalne samouprave.

OPIS PROGRAMA

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem ECTS bodova

Studijski program sastoji se od obveznih i izbornih predmeta.

Studijski program se vrednuje bodovnim sustvom (ECTS=European Credit Transfer System) u kojem svaki pojedinačni kredit (bod) predstavlja koeficijent opterećenja polaznika, kojim se na odgovarajući način iskazuje vrijeme koje student mora utrošiti za uspješno savladavanje gradiva. U to vrijeme uračunava se vrijeme predviđeno za nastavu (predavanja, vježbe, seminari), ali i vrijeme studiranja gradiva, tj. samostalno učenje, na vrijeme potrebno za provjeravanje znanja. Koeficijenti opterećenja postaju zasluženi bodovi tek nakon položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i programom, kojima polaznik dokazuje da je ispunio uvjete za upis slijedećeg semestra, odnosno u konačnici da može braniti završni rad. ECTS bodovi iskazuju se za svaki predmet posebno, ovisno i o broju sati nastave, njegovog značenja i složenosti, te obveza koje polaznik treba ispuniti. U pravilu, polaganje ispita ovisi o prikazanim individualnim i timskim aktivnostima na nastavi, kod izrade pojedinih zadataka i projekata, rješavanjem testova i ostalim provjerama znanja i vještina, seminarskim radovima, kritičkim prikazima, kao i završnom usmenom ispitu.

Polaznik je dužan biti nazočan na nastavnim aktivnostima, sudjelovati aktivno u nastavi, položiti sve tražene sastavnice provjeravanja znanja i vještina iz svih kolegija koje upiše. Polaznik se tijekom prvog semestra predupisuje za izborne predmete, s tim da iste konačno upisuje u drugom semestru. Da bi se nastava mogla organizirati iz pojedinog izbornog predmeta nužno je da najmanje pet polaznika izabere taj predmet. U protivnom polaznik se mora pridružiti onim izbornim kolegijima kod kojih je taj uvjet ispunjen. Detaljnije i preciznije način studiranja regulirat će se jedinstvenim pravilnikom Sveučilišta.

Izvedbeni program poslijediplomskog specijalističkog studija
UPRAVLJANJE RAZVOJEM LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Izvedbeni program preuzeti u: pdf formatu (za pregled potreban Adobe Reader)
Izvedbeni program u : HTML formatu

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika

Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, seminara, konzultacija, okruglih stolova i rasprava. Ista se izvodi interaktivno i pored teorijskih postavki nastava se temelji na studiji slučaja (case study) i to primjera iz prakse institucija iz upravne strukture, sudova, tijela jedinica općine/grada/županije, tijela s javnim ovlastima i ostalim subjektima iz javnog i privatnog sektora.

Studij se organizira u tri semestra, s tim da prva dva semestra odvija nastava za obvezne i izborne kolegije, a u trećem semestru se istražuje i piše završni rad i polaže završni ispit.

Ukupan broj ECTS bodova koje je polaznik dužan polučiti kako bi stekao zvanje specijalista upravljanja lokalne i regionalne samouprave jest 90 (devedeset).

Od toga u I semestru polučuje 20 (dvadeset) ECTS bodova za obvezne predmete, te 10 (deset) ECTS bodova za izborne predmete, te jednako tako i u II semestru, dakle ukupno u oba semestra 60 (šezdeset) ECTS bodova.

Pored toga, polaznik je dužan izraditi dva seminarska rada koja svaki donose po 5 (pet) ECTS bodova, te naposlijetku završni rad koji mu donosi 20 (dvadeset) ECTS bodova.

Kako bi mogao prijaviti završni rad polaznik prethodno mora polučiti najmanje 35 (tridesetpet) ECTS bodova.

Popis predmeta, modula i drugih dijelova predmeta koje polaznik može izabrati s drugih poslijediplomskih specijalističkih studija

Polaznik može tijekom studija izabrati jedan izborni predmet sa sveučilišnog interdisciplinarnog studija koji po svom programu odgovora ovom studiju.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Izabrani predmet na sveučilišnom interdisciplinrnom studiju pripisuje se bodovnoj vrijednosti na ovom poslijediplomskom specijalističkom studiju i ulazi u ukupan broj ECTS bodova.

Popis predmeta i/ili modula koje mogu uzvoditi na stranom jeziku (engleski/njemački)

Svi obvezni predmeti mogu se izvoditi na stranom jeziku (engleski), kao i izborni predmeti.

Uvjeti pod kojima polaznici koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij

Studenti koji su započeli poslijediplomski specijalistički studij na jednom od studija programa psolijediplomskih specijalsitičkih studija srodnih fakulteta (Pravni ili Ekonomski fakultet) ili sveučilišni interdisciplinarni specijalsitčki studij, imaju pravo nakon prekida studija ili nakon izgubljenog prava studiranja na jednom od studijskih programa na visokom učilištu ili Sveučilištu nastaviti studij na ovom studiju uz uvjete utvrđene Pravilnikom Sveučilišta.

Uvjeti po kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog učenja

Uvjet da se polazniku izda certifikat jest da je položio ispite (obvezni i izborni predmeti), te izradio i dva seminarska rada, što znači da je sakupio ukupno 70 bodova, odnosno da je ispunio uvjete za izradu završnog rada i polaganje završnog ispita..

Način završetka studija

Ovaj studij završava se izradom završnog rada i polaganjem završnog ispita. Polaznik studija, uz suradnju izabranog (imenovanog) mentora, predlaže temu i sadržaj završnog rada, te isti prijavljuje na posebnom obrascu. Obrazac je dostupan u referadi za poslijediplomske studije. Uz prijavu polaznik treba priložiti životopis, koncept rada, obrazloženje, metodologiju, potencijalnu bibliografiju, te ključne riječi.

Prijava s potpisom mentora i prijedlogom za imenovanje članova povjerenstva i potpisom voditelja studija upućuje se Fakultetskom vijeću. Imenovano povjerenstvo podnosi izvješće Fakultetskom vijeću, koje o tome odlučuje.

Nakon izrade rada, uz suglasnost mentora, polaznik predaje referadi četiri primjerka završnog rada. Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu završnog rada. Ako povjernstvo da pozitivno mišljenje i Fakultetsko vijeće isto usvoji, na istoj sjednici imenuje se povjerenstvo za polaganje završnog ispita.

Pravilnikom o poslijediplomskom studiju Sveučilišta detaljnije se regulira ovaj postupak.

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija

Ovaj studij traje tri semestra, a polaznik ga mora završiti u roku od tri godine od upisa istog.

UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA
Mjesta realizacije studijskog programa

Studijski program izvodi se na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Dio predavanja predviđa se održati tijekom studijskih putovanja u dogovoru sa partnerskim sveučilištima i gostujućim nastavnicima.

Podaci o prostoru i opremi
Fakultet raspolaže sa 100 m2 prostora za ovu nastavu. Sveučilište također raspolaže sa odgovarajućim prostorom za izvođenje poslijediplomskog studija. Za izvođenje nastave potrebna je predavaonica i informatički kabinet, čime fakultet raspolaže. Informatički kabinet sa središnjom jedinicom ima dvadeset (20) umreženih osobnih računala.

Za potrebe ovog studija dijelom će se koristiti raspoloživa literatura u fakultetskoj knjižnici i čitaonici, ali i za potrebe studija namjerava se osigurati odgovarajuća literatura. Priključenost na Internet omogućava pristup najkvalitetnijim bazama podataka.

Namjera studija je osiguranje najsuvremenije didaktičke informatičke opreme, što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Popis radilišta

Općine, gradovi, županije, tvrtke u javnom sektoru.

Optimalan broj polaznika
Optimalan broj polaznika je od 20 do 30.

Procjena troškova studija po polazniku
Cijena troškova studija (tri semestra x 6.500,00 kn) po polazniku je 19.500,00 kn.