O PROJEKTU


Chair EUchild

Sažetak

Europska unija je putem Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (engl. Education, Audiovisual and Culture Agency), pozitivno ocijenila i kroz sredstva predviđena Erasmus + programom, a u okviru Jean Monnet aktivnosti prihvatila financiranje prijavljenog projekta reg.br. 575451-EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-CHAIR, pod nazivom ''Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djeteta u EU''. Projekt je odobren za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019. godine.

Polazište je našeg projekta da su na razini EU i drugih međunarodnih organizacija razvijeni brojni pravni alati usmjereni promicanju i zaštiti prava djece izložene prekograničnom kretanju, koji pak nisu dostatno zastupljeni u postojećim kurikulumima Sveučilišta J.J.Strossmyera u Osijeku. Ovaj projekt namijenjen je pretežito studentima prava svih razina, ali su određeni sadržaji namijenjeni i studentima drugih fakulteta i smjerova, kao i svoj zainteresiranoj akademskoj, stručnoj i široj javnosti.

Program Europske unije za djecu smjera iznaći trajna rješenja za pitanja koja suočavaju ​djecu u zakonitim ili nezakonitim migracijama preko granice. EU i druge značajne međunarodne organizacije (poglavito Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, Ujedinjeni narodi, UNICEF,Vijeće Europe, Međunarodna organizacija rada) aktivno se bave širokim spektrom takvih tema. Najzastupljenija je u ovom projektu problematika građanskopravnih aspekata kretanja djece preko granice. Do njezina razvoja dolazi uslijed intenzivnih migracija radnika to u okviru politike pravosudne suradnje u građanskim stvarima EU. Govorimo konkretno o povjeri djeteta, uzdržavanju, pravu na susrete i druženje, zastupanje djeteta pred sudom te drugim pripadajućim temama. Materija se naslanja na drugu međunarodnu regulativu kao i na nacionalnu obiteljske i procesne propise, koji su projektu također zastupljeni. Stvaranje okvira za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima omogućilo je sustavniju borbu protiv nedozvoljenog kretanja i trgovanja djecom preko granice. EU se čitavim nizom pravila i odluka upustila i u uređivanje prava na boravak te spajanje obitelji. Borbe protiv dječjeg rada kao i zapošljavanje mladih također su u okvirima politika EU. Posebnu pozornost nedavno su dobile nove vrste migracija - djece azilanata. Sve to potvrđuje širok raspon tema o prekograničnom kretanju djeteta, o kojima članovi katedre mogu pružiti sveobuhvatne, cjelovite i precizne podatke. Svi članovi projektnog tima su znanstvenici s profiliranim akademskim interesom za predmetna pitanja, svatko u pripadajućoj mu pravnoj grani. Glavnina nastavnika Katedre dobro je obrazovana iz područja europskog prava te ulazi u krug hrvatskih eksperata za pravo EU u pripadajućim područjima.

Glavni je cilj ovog projekta pružanje kvalitetne nastave i obrazovanja u širokom rasponu tema koje se vežu uz prekogranično kretanje djeteta u EU. Paralelno s nastavom i izvan nastavnim aktivnostima provoditi će se znanstvena istraživanja na projektom definiranim područjima. Rezultati projekta biti će stoga utemeljeni kako na doktrini, tako i praktičnim problemima i praksi. Aktivnosti ove Jean Monnet katedre govore u prilog sustavnog i temeljitog izučavanja pitanja zaštite prava djece i obitelji na Sveučilištu u Osijeku. Monografija kojom će rezultirati projekt osigurati će bazu za daljnju obuku kako studenata tako i stučne javnosti te će služiti kao potvrda znanstvene kompetitivnosti našeg Sveučilišta.

Projekt će imati pozivan utjecaj ne samo na nastavnike i studente Pravnog fakulteta Osijek, već i na studente drugih fakulteta, zainteresiranu akademsku, stručnu i širu javnost (suce, odvjetnike, državne odvjetnike, posebne skrbnike za djecu, pravobaniteljstvo za djecu,pravnike u centrima za socijalnu skrb, udruge poslovaca, pravnike u nevladinom sektoru), na mlade znanstvenike i istraživače iz zemalja regije, na nastavnike u osnovnim školama kao i na sve zainteresirane građane.