Academic Staff

doc.dr.sc. Predrag Zima

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 91 2245 509

Ured (prostorija):
R-17/11

Termin konzultacija:
ponedjeljak 17-18
srijeda 11-12

Predrag Zima je rođen u Požegi, 17. studenoga 1963. godine, državljanin je Republike Hrvatske, živi i radi u Osijeku. Osnovnu i srednju školu završio je u Slavonskoj Požegi. Nakon stjecanja diplome Pravnoga fakulteta sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1989., obranom diplomskoga rada iz radnoga prava, zapošljava se kao pravnik praktičar u gospodarstvu, gdje radi tri godine. Nakon toga, temeljem odluke Ministarstva pravosuđa, upošljava se početkom 1994. godine na Županijskom sudu u Požegi kao vježbenik gdje stječe pravosudnu praksu do sredine 1995. godine. Pohađao je poslijediplomski studij Poslovno pravo i poslovne transakcije na Pravnom fakultetu u Osijeku, tijekom kojega se usavršava u teoriji prava i uprave, te pravnoj informatici. U srpnju 2001. uspješno je obranio magistarsku tezu Koncesije elektronskim medijima: pitanja odlučivanja, čime je stekao titulu magistra pravnih znanosti. U lipnju 2006. obranio je na Pravnom fakultetu u Osijeku, pred povjerenstvom koje su činili prof. emeritus Ivan Mecanović, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc i prof. dr. sc. Arsen Bačić, doktorsku disertaciju Objavljivanje pravnih normi i pravo na informaciju.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 91 2245 509

Office (room):
R-17/11

Office hours:
Monday 17-18
Wednesday 11-12

Predrag Zima was born in Požega, on November 17, 1963, he is a citizen of the Republic of Croatia, he lives and works in Osijek. He finished primary and secondary school in Slavonska Požega. After graduating from the Faculty of Law of the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek in 1989, he defended his diploma thesis in labor law and was employed as a practicing lawyer in the economy, where he worked for three years. After that, based on the decision of the Ministry of Justice, he was employed at the beginning of 1994 at the County Court in Požega as a trainee where he acquired judicial practice until mid-1995. He attended the postgraduate study Business Law and Business Transactions at the Faculty of Law in Osijek, during which he specialized in the theory of law and administration, and legal informatics. In July 2001, he successfully defended his Master's thesis on Electronic Media Concessions: Decision-Making Issues, earning him a Master of Laws degree. In June 2006, he defended his dissertation at the Faculty of Law in Osijek, before a committee consisting of prof. emeritus Ivan Mecanović, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc and prof. dr. sc. Arsen Bačić, doctoral dissertation Publishing legal norms and the right to information.

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Graduate Study Programme in Social Work