Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima je vlasnik Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 25/13., 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Službenikom za informiranje Pravnog fakulteta Osijek odlukom od 11. prosinca 2017. godine imenovan je Marijan Dumančić, mag. iur. (e-mail: mdumanci@pravos.hr).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama.

Provjera vjerodostojnosti diploma nije u domeni Službenika za informiranje već studentske referade, a regulira se posebnim pravilnikom.

Izvješća

  • Izvješće za 2016. godinu (PDF) (CSV)
  • Izvješće za 2017. godinu (PDF) (CSV)
  • Izvješće za 2018. godinu (PDF) (CSV)
  • Izvješće za 2019. godinu (PDF) (CSV)
  • Izvješće za 2020. godinu (PDF) (CSV)
  • Izvješće za 2021. godinu (PDF) (CSV)

Skupovi i radionice