Academic Staff

Ivan Vidaković

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra kaznenopravnih znanosti

Telefon :
+385 99 3434 982

Ured (prostorija):
65/13

Termin konzultacija:
Ponedjeljak
09:00-10:00
Kabinet 57/13

Životopis:

Rođen 29. studenog 1995. u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Osijek 26. rujna 2019. cum laude obranivši temu diplomskog rada pod naslovom Zakonodavni i pravosudni izazovi ustanove supsidijarnog tužitelja. Tijekom studija nagrađen s više dekanovih nagrada te posebnom dekanovom nagradom za sudjelovanje i uspjeh na natjecanju u simuliranom suđenju Moot Court Croatia. Tijekom studiranja bavio se studentskim aktivizmom.

Nakon završetka integriranog preddiplomskog i diplomskog studija pravo, zaposlio se u odvjetničkom uredu gdje je radio kao vježbenik u razdoblju 2019./2020. te je vježbeničku praksu nastavio kao sudački vježbenik Općinskog suda u Osijeku u razdoblju 2021./2022. Kroz rad kao vježbenik prolazio niz edukacija usmjerenih na stjecanje praktičnih znanja. Tijekom rada kao sudački vježbenik imenovan je za asistenta u naslovno suradničkom zvanju na Katedri kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku u akademskoj 2021./2022. godini, a od 28. prosinca 2022. je izabran na suradničko radno mjesto asistenta.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
Chair of Criminal Law Sciences

Telephone :
+385 99 3434 982

Office (room):
65/13

Office hours:
-

Born on November 29, 1995, in Osijek, where he completed primary and secondary school. Graduated from the Faculty of Law in Osijek on September 26, 2019, cum laude, defending the subject of his thesis entitled Legislative and judicial challenges of the institution of the subsidiary prosecutor. During his studies, he was awarded several dean's awards and a special dean's award for participation and success in the Moot Court Croatia mock trial competition. During his studies, he was engaged in student activism.

After completing the integrated undergraduate and graduate studies in law, he got a job in a law office where he worked as an intern in the period 2019/2020. and he continued his internship as a judical intern of the Municipal Court in Osijek in the period 2021/2022. During his work as an intern, he underwent a series of educations aimed at acquiring practical knowledge. During his work as a judical intern, he was appointed as a Teaching assistant at the Chair of criminal law at the Faculty of Law in Osijek in the academic year 2021/2022. and on December 28, 2022, he was elected as a full time Teaching assistant.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law