MEĐUNARODNO NASLJEĐIVANJE


Projekt EU Fam

Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=HR

Publikacije i informacije

Nasljeđivanje na Portalu E-pravosuđe:

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hr.do

Znanstveni radovi

Paula Poretti, Nadležnost, nadležna tijela i postupci prema Uredbi (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju, u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka (1991) v. 37, br. 1, 561-587 (2016) Preuzmi

Sudska praksa

Predmet C404/14 Matoušková v. Republika Češka, ECLI:EU:C:2015:653