UZDRŽAVANJE


Projekt EU Fam

1. Konvencija o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja, Hag, 2007.:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0722(02)&from=HR

Publikacije i informacije

Pojašnjavajuće izvješće uz Konvenciju: https://assets.hcch.net/upload/expl38.pdf

Practical handbook for caseworkers, na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/docs/5f160c92-b560-4b7f-b64c-8423f56c6292.pdf

Praktični priručnik za djelatnike koji rješavaju zahtjeve u skladu s Konvencijom, na hrvatskom jeziku: https://assets.hcch.net/docs/f467c203-de9b-4de0-90ae-95d9dc8eba9c.pdf

2. Protokol o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja, Hag, 2007.:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A1216(02)&from=HR

Publikacije i informacije

Pojašnjavajuće izvješće uz Konvenciju,na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/expl39.pdf

Pojašnjavajuće izvješće uz Konvenciju, na hrvatskom jeziku: https://assets.hcch.net/docs/9975314d-3097-41e3-91b8-f5913d14ffb7.pdf

3. Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0004-20150312&qid=1475043905511&from=EN

Publikacije i informacije

Praktični priručnik za nadležna tijela za primjenu Konvencije o uzdržavanju iz 2007., Protokola o uzdržavanju iz 2007. i Uredbe o uzdržavanju iz 2009.: http://old.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Rs46EOasymU%3D&tabid=2699

Uzdržavanje na Portalu E-pravosuđe:

https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_obligations-355-hr.do

https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-hr.do

Znanstveni radovi

Mirela Župan, Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju, u: Branka Rešetar i Mirela Župan (ur.): Imovinskopravni aspekti razvoda braka, Pravni fakultet Osijek, 2011. Preuzmi

Mirela Župan, Martina Drventić, Sustav središnjih tijela kroz europski model naplate prekograničnog uzdržavanja, u: Zbornik radova s trećeg međunarodnog skupa Dani porodičnog prava - "Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece", Pravni fakultet univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 2015. Preuzmi

Sudska praksa

Povezani predmeti Sophia Marie Nicole Sanders protiv Davida Verhaegena (C-400/13), Barbara Huber protiv Manfreda Hubera (C-408/13), C-400/13 i C-408/13– čl. 3. točka (b)

Predmet A/B., C-184/14, ECLI:EU:C:2015:479. - čl. 3. točke (c) i (d)