RODITELJSKA SKRB


Projekt EU Fam

1. Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Hag, 1996.:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0431&from=HR

Publikacije i informacije

Praktični priručnik uz Konvenciju, na engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/docs/eca03d40-29c6-4cc4-ae52-edad337b6b86.pdf

Pojašnjavajuće izvješće uz Konvenciju, ne engleskom jeziku: https://assets.hcch.net/upload/expl34.pdf

Znanstveni radovi

Philippe Lortie, An overview of the aims and central features od the 1996 Hague Convention on International Child Protection, u: Branka Rešetar i Slađana Aras (ur.): Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, Pravni fakultet Osijek, 2014. Preuzmi

Rainer Sickerling, Iskustva njemačkog suca u primjeni Haških konvencija iz 1980. i 1996. godine, u: Branka Rešetar i Slađana Aras (ur.): Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta, Pravni fakultet Osijek, 2014. Preuzmi

Mirela Župan, Roditeljska skrb u sustavu Haške konvencije o mjerama za zaštitu djece (1996.), u: Branka Rešetar (ur.), Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb, Pravni fakultet Osijek, 2012. Preuzmi

2. Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&from=HR

Publikacije i informacije

Praktični priručnik za primjenu Uredbe: brussels_ii_practice_guide_EU_hr.pdf

Roditeljska odgovornost na Portalu E-pravosuđe:

https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-hr.do   

https://e-justice.europa.eu/content_matrimonial_matters_and_matters_of_parental_responsibility-377-hr.do

Znanstveni radovi

Ines Medić, Razvod braka i neki njegovi učinci u europskom pravosudnom prostoru, u: Branka Rešetar i Mirela Župan (ur.): Imovinskopravni aspekti razvoda braka, Pravni fakultet Osijek, 2011. Preuzmi

Ines Medić, International Child Relocation, u: Mirela Župan (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus, Pravni fakultet Osijek, 2015. Preuzmi

Mirela Župan, Dijete u međunarodnom privatnom pravu, u: Branka Rešetar (ur.), Dijete i pravo, Pravni fakultet Osijek, 2009. Preuzmi

Mirela Župan, Europski prekogranični obiteljski postupci, u: Boris Ljubanović, Tunjica Petrašević, Paula Poretti, Igor Vuletić, Mirela Župan, Procesno-pravni aspekti prava EU, Pravni fakultet Osijek, Osijek 2016. Preuzmi

Mirela Župan, Međunarodna nadležnost u obiteljskopravnim stvarima – presjek pravne stečevine Europske unije (str. 14.-167.), u: Jasnica Garašić (ur.), Europsko građansko procesno pravo – izabrane teme, Narodne novine, Zagreb, 2013. (dostupno u knjižnici Pravnog fakulteta Osijek)

Ines Medić Musa, Komentar Uredbe Bruxelles IIbus u području roditeljske skrbi, Pravni fakultet Osijek, 2012. (dostupno u knjižnici Pravnog fakulteta Osijek)

Hrvoje Sikirić, Bračni predmeti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201./2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (str. 203.-229.), u: Aleksandra Korać-Graovac, Irena Majstorović (ur.), Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2013. (dostupno u knjižnici Pravnog fakulteta Osijek)

Ines Medić Musa, Predmeti o roditeljskoj odgovornosti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201./2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (str. 231.-265.), u: Aleksandra Korać-Graovac, Irena Majstorović (ur.), Europsko obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2013. (dostupno u knjižnici Pravnog fakulteta Osijek)

Medić, Ines, Najbolji interes djeteta u europskim prekograničnim predmetima, u:Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019.,9.-61. Preuzmi

Župan, Mirela, Dijete u međunarodnim privatnom pravu, u:Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019., str. 259.-295. Preuzmi

Kunda, Ivana, Uobičajeno boravište djeteta, u:Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019., str. 295.-317. Preuzmi

Mirela, Župan; Šego, Marijana, Medijacija u prekograničnim obiteljskim postupcima, u:Župan, M. (ur.), Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2019., str. 397.-413. Preuzmi

Mirela Župan, Indentity of a Child In Cross-Border Legal Transit (Naming Law in Focus), Yearbook Human Rights Protection: Protection of the Right's of the Child "30 Years after the Adoption of the Convention on the Right of the Child" (2019) No. 2. Preuzmi

Sudska praksa

C‑435/06 od 27.11.2007. C – čl. 1(1).

C-68/07 od 29.11.2007., Kerstin Sundelind Lopez protiv Miguel Enrique Lopez Lizazo – čl. 6. i čl. 7.

C-523/07 od 2.4.2009., A od Korkein hallinto-oikeus (Finland), OJ 2009C 141/14 – čl. 1(1); 8(1), čl. 20. 

C-168/08 Laszlo Hadadi v Csilla Marta Mesko, ECR 2009 I-06871. – čl. 3(1)(b)

C 195/08 PPU od 11.7.2008., Inga Rinau - 11(8) i 40-  42, čl. 31(1).

 C‑256/09, od 15.7.2010. Bianca Purrucker protiv Guillermo Vallés Pérez – čl. 21.

C-403/09 PPU od 23.12. 2009. Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia, ECR 2009 Page I-12193.- čl. 20.

C 211/10 PPU od 1.7.2008. Doris Povse protiv Mauro Alpago - 10(b)(iv), 11(8), 47(2).

C-296/10 od 15.7.2010 Bianca Purrucker protiv Guillermo Vallés Pérez – čl. 20

C-400/10 PPU od 5.10.2010, J. McB. protiv L. E. -  čl. 2(11).

C-491/10 PPU, od 22.12.2010. Joseba Andoni Aguirre Zarraga protiv Simone Pelz - čl. 42.

C 497/10 PPU od 22.12.2010.,Barbara Mercredi protiv Richard Chaffe - čl. 8 i 10, čl. 13.

C‑92/12 PPU, od 26.4.2012., Health Service Executive v S.C., A.C.–čl. 56(2).

C-436/13, od 1.10.2014., E. protiv B.–čl. 12(3).

C-656/13, od 12.11.2014., L. protiv M. – čl. 12(3) toč. (b).

C‑376/14 PPU od 9.10.2014, C. protiv M. - čl. 2. toč. 11.; čl. 11.

C‑498/14 PPU od 9.1.2015, David Bradbrooke protiv Anne Aleksandrowicz – čl. 11( 7) i (8).