Academic Staff

izv.prof.dr.sc. Davorin Pichler

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 500

Ured (prostorija):
KO-7

Termin konzultacija:
Utorkom od 10-11 sati

  • Izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler je, za godinu 2022., u području znanstvenog i stručnog rada, nagrađen „Nagradom Ivan Filipović“. „Nagrada Ivan Filipović“ je nagrada Sabora Republike Hrvatske i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.
Životopis:

Davorin Pichler rođen je 26. kolovoza 1974. godine u Osijeku. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirao je 2002. godine. Tijekom studija korisnik je stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja i nagrađen Rektorovom nagradom. Od 2002. do 2005. godine radi kao vježbenik na Općinskom sudu u Belom Manastiru. Godine 2004. položio je pravosudni ispit. Od 01. travnja 2005. do 31. siječnja 2006. godine radi u Zavodu za informatiku Osijek, na poslovima pravnog referenta. Od 01. veljače 2006. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu u Osijeku kao asistent. Godine 2006. upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju naslova "Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja" obranio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu završio je 2011. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Aktivno govori engleski, a pasivno njemački jezik. Sunositelj je predmeta Građansko pravo I i Građansko pravo II, Medicinsko pravo i Osnove građanskog prava. Nositelj je predmeta Autorsko pravo. Sunositelj je predmeta Novo obvezno pravo i nositelj predmeta Stvarno pravo na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku. U svom dosadašnjem znanstvenom djelovanju objavio je dvije znanstvene monografije te više znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima i publikacijama iz područja građanskog prava te izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Godine 2021. imenovan je izvanrednim profesorom.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Doktorski studij Pravo

Pichler, Davorin, Objective liability for damages in medicine and prevention of violation of healthcare rules (medical errors)// Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu broj 78/2018; 241-252.

Pichler, Davorin, Novo stvarnopravno uređenje lovišta// Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol 40, broj 1/2019; 481-498.

Pichler, Davorin, Nasljednopravna raspolaganja u korist životinje// Pravni vjesnik, vol. 35, broj 2/2019; 67-83.

Pichler, Davorin; Tomić, Dražen, Electronic signature in legal theory and practice – new regulation // Economics of Digital Transformation / Drezgić, Saša; Živković, Saša; Tomljanović, Marko (ed.), Rijeka: Faculty of Economics and Business, 2019., str. 57-70.

Pichler, Davorin, Građanskopravni aspekti Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u provođenju ljekarničke prakse // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, God. 58, broj 2/2021; 67-83.

Pichler, Davorin; Nedić, Tomislav, The Most Important Civil Law Aspects of Relations Between Humans and Animals in Croatian Law // Law and multidisciplinarity: collection of papers from the international scientific conference / Knežević, Saša; Nastić, Maja (ed.), Niš: Faculty of Law, University of Niš, 2020, 71-81.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 500

Office (room):
KO-7

Office hours:
every tuesday 10-11 AM

  • Assoc. prof. Ph.D., Davorin Pichler, for the year 2022, was awarded the "Ivan Filipović Award" in the field of scientific and professional work. The "Ivan Filipović Award" is an award of the Parliament of the Republic of Croatia and represents the highest recognition for employees in education.
CV:

Davorin Pichler was born on August 26, 1974 in Osijek. He graduated from the Faculty of Law in Osijek in 2002. During his studies, he received a scholarship from the Ministry of Science and Education and was awarded the Rector's Award. From 2002 to 2005, he worked as an intern at the Municipal Court in Beli Manastir. In 2004, he passed the bar exam. From April 1, 2005 to January 31, 2006, he worked at the Institute for Informatics Osijek, as a legal officer. Since February 1, 2006, he has been employed at the Faculty of Law in Osijek as an assistant. In 2006, he enrolled in postgraduate doctoral studies in civil law and family law at the Faculty of Law in Zagreb. He defended his doctoral dissertation entitled "Private health insurance in the health insurance system" at the Faculty of Law in Zagreb in 2013. He completed his pedagogical-psychological and didactic-methodical training in 2011 at the Faculty of Educational Sciences in Osijek. He speaks English actively and German passively. He is co-teacher of the courses Civil Law I and Civil Law II, Medical Law and Fundamentals of Civil Law. He co-teacher of the course Copyright Law. He is the co-teacher of the course New Compulsory Law and the teacher of the course Real Law at the Postgraduate University Doctoral Study in Law at the Faculty of Law in Osijek. In his scientific work so far, he has published two scientific monographs and multi-scientific works in domestic and international scientific journals and publications in the field of civil law and presented at scientific meetings in the country and abroad. In 2021, he was appointed associate professor.Assoc. prof. Ph.D.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Doctoral Study Programme in Law

Pichler, Davorin, Objective liability for damages in medicine and prevention of violation of healthcare rules (medical errors)// Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu broj 78/2018; 241-252.

Pichler, Davorin, Novo stvarnopravno uređenje lovišta// Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol 40, broj 1/2019; 481-498.

Pichler, Davorin, Nasljednopravna raspolaganja u korist životinje// Pravni vjesnik, vol. 35, broj 2/2019; 67-83.

Pichler, Davorin; Tomić, Dražen, Electronic signature in legal theory and practice – new regulation // Economics of Digital Transformation / Drezgić, Saša; Živković, Saša; Tomljanović, Marko (ed.), Rijeka: Faculty of Economics and Business, 2019., str. 57-70.

Pichler, Davorin, Građanskopravni aspekti Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u provođenju ljekarničke prakse // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, God. 58, broj 2/2021; 67-83.

Pichler, Davorin; Nedić, Tomislav, The Most Important Civil Law Aspects of Relations Between Humans and Animals in Croatian Law // Law and multidisciplinarity: collection of papers from the international scientific conference / Knežević, Saša; Nastić, Maja (ed.), Niš: Faculty of Law, University of Niš, 2020, 71-81.