Autorsko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaAutorsko pravo
Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Davorin Pichler
Zgrada, kabinetRadićeva 13 KO-7
Telefon+385 31 224 500
e-maildavorin.pichler@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Pojam autorskog prava (razgraničenje od prava vlasništva, prava intelektualnog vlasništva, osobnih prava) 2. Povijesni razvitak autorskog prava 3. Pojam autorskog djela 4. Autorskopravni ugovori 5. Ostvarivanje autorskog prava (individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava) 6. Srodna prava (Prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, prava nakladnika, prava organizacija za radiodifuziju, prava proizvođača baza podataka) 7. Zaštita autorskog prava

Ishodi učenja kolegija

prepoznati položaj autorskog prava u pravnom sustavu RH,, identificirati određene opće institute autorskog prava, analizirati pojedine autorskopravne odnose , objasniti pojedine autorskopravne odnose i povezati ih sa stvarnim situacijama,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Henneberg, Ivan. Autorsko pravo. 2001. Informator
. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. 2021.
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCopyright Law
Chair of Civil Law and Family Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerizv.prof.dr.sc. Davorin Pichler
Office AddressRadićeva 13 KO-7
Telephone+385 31 224 500
e-maildavorin.pichler@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Concept of copyright (demarcation from property rights, intellectual property rights, personal rights) 2. Historical development of copyright 3. The concept of an copyrighted work 4. Copyright treaty 5. Exercise of copyright (individual and collective exercise of copyright) 6. Related rights (rights of performers, phonogram and videogram producer rights, rights of publishers, broadcasting organization rights, database producer rights) 7. Copyright protection

Course learning outcomes

recognize the position of copyright in the legal system of the Republic of Croatia,, identify certain general copyright institutes, analyze individual copyright relations, explain certain copyright relations and connect them with real situations,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Henneberg, Ivan. Autorsko pravo. 2001. Informator
. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. 2021.
Optional reading