Medicinsko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaMedicinsko pravo
Katedra kaznenopravnih znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Renata Perić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 -
Telefon+385 31 224 500
e-mailrenata.peric@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telefon+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Davorin Pichler
Zgrada, kabinetRadićeva 13 KO-7
Telefon+385 31 224 500
e-maildavorin.pichler@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegijem se Studenti uvode u kaznenopravnu dimenziju pogrešaka u medicini. Analiziraju se mnogi predmeti iz hrvatske sudske prakse te se na takvim primjerima objašnjavaju problemi utvrđivanja uzročnosti i granica nehaja. Pozornost se posvećuje i ostalim vidovima kaznene odgovornosti liječnika. Studenti se upoznaju građanskopravnom odgovornosti za štete u medicini i posljedicama povrede pravila zdravstvene struke. Ukazuje se i na sustave osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti. Studente se uvodi u izvore i oblike financiranja zdravstvene djelatnosti te izvore financiranja transplantacije dijelova ljudskog tijela. Analizira se i problematika uređenja sklapanja ugovora o specijalističkom usavršavanju doktora medicine kao i pitanje oporezivanja zdravstvenih usluga. Sadržaj kolegija je podijeljen u tri cjeline koje obuhvaćaju slijedeće teme: Prvi dio, Financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih sustava, financiranje javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj, izvori financiranja transplantacije dijelova ljudskog tijela, porezni sustav u sustavu zdravstvene zaštite, uređenja sklapanja ugovora o specijalističkom usavršavanju doktora medicine Drugi dio, Građanskopravna odgovornost u medicini, ugovorna i izvanugovorna odgovornost za štete u medicini, subjektivna (kulpozna) i objektivna (kauzalna) odgovornost za štetu, povreda pravila zdravstvene struke (liječnička greška), povreda prava na tjelesni integritet u medicini materijalna i nematerijalna šteta u medicini, uzročna veza kao pretpostavka odgovornosti za štetu u medicini, sustavi osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti Treći dio, Kaznena odgovornost liječnika za pogrešku, kazneno djelo nesavjesnog liječenja, problem defenzivne medicine, kako treba pravno tumačiti uzročnost i odgovornost za posljedice; razlika spram laičkog tumačenja, analiza predmeta iz novije hrvatske sudske prakse: analiza dokaza i nalaza i mišljenja vještaka, ispitivanje vještaka, analiza donesenih odluka i kritički osvrt, pretpostavke kaznene odgovornosti za: odavanje profesionalne tajne (osobit osvrt na HIV- pozitivne pacijente), nepružanje liječničke pomoći u hitnim stanjima, liječenje bez pristanka (poseban osvrt na problem u postupanju s Jehovinim svjedocima), širenje i prenošenje zarazne bolesti (uz poseban osvrt na rad s HIV pozitivnima) protupravni prekid trudnoće i prigovor savjesti -eutanazija i medicinski potpomognuto, samoubojstvo -odgovornost kod transplantacija organa, korupcija u zdravstvu

Ishodi učenja kolegija

Studenti bi nakon odslušanog i položenog predmeta trebali biti u mogućnosti: Poznavati zakonske odredbe koje određuju kaznenu odgovornost liječnika, Tumačiti ovlasti liječnika u odnosu prema drugom zdravstvenom osoblju i prema pacijentima, Razviti osjećaj za etičnost u postupanju, Poznavati zakonske odredbe koje određuju odštetnu odgovornost za medicinske djelatnike, Poznavati osnove prava iz zdravstvenog osiguranja pacijenata i osiguranja od profesionalne odgovornosti liječnika, Razumijevati osnove financiranja zdravstvenog sustava, Poznavati zakonsku regulativu oporezivanja zdravstvenih usluga,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Od studenata se očekuje redovito predavanja i vježbi, što će potvrditi svojim potpisom. U slučaju održavanja online nastave, očekuje se redovito pristupanje sustavu za obrazovanje na daljinu i skidanje postavljenih materijala s njega.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Marin Mrčela, Igor Vuletić. Liječnik i kazneno pravo. 2019. Narodne novine d.d.
Renata Perić, Zoran Šinković. Financiranje javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj de lege lata – de lege ferenda. 2016. Zbornik radova s međunarodnog simpozija „2. hrvatski simpozij medicinskog prava“, Vodice
Petar Klarić. Odgovornost za štete u medicini. 2003. u: Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb
Davorin Pichler. Obaviješteni pristanak u obrascima suglasnosti kojima se prihvaća preporučeni dijagnostički odnosno terapeutski postupak Kliničkog bolničkog centra Osijek i njihova usklađenost s propisima i međunarodnom praksom. 2014. Pravni vjesnik, 1/2014
Davorin Pichler, Igor Vuletić. Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti pogreške u medicini. 2020. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, br. 2/2017
Marin Mrčela, Igor Vuletić. Healthcare, Privacy, Big Data and Cybercrime: which one is the weakest link?. 2018. Annals of Health Law, The Health Policy and Law Review of Loyola University Chicago, 2/2018
Renata Perić, Zoran Šinković. Oporezivanje zdravstvenih usluga porezom na dodanu vrijednost. 2017. Zbornik radova s međunarodnog kongresa „1. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Davorin Pichler. Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja. 2014. Pravni fakultet Osijek
Petar Klarić. Povreda prava na tjelesni integritet u medicini. 2006. u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, Narodne novine
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleMedical Law
Chair of Criminal Law Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Renata Perić
Office AddressRadićeva 13 -
Telephone+385 31 224 500
e-mailrenata.peric@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Igor Vuletić
Office AddressRadićeva 13 Radićeva 17, prizemlje
Telephone+385 31 224 500
e-mailigor.vuletic@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Davorin Pichler
Office AddressRadićeva 13 KO-7
Telephone+385 31 224 500
e-maildavorin.pichler@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The course introduces students to the criminal dimension of errors in medicine. Many cases from Croatian case law are analyzed, and such examples explain the problems of determining causality and the limits of negligence. Attention is also paid to other forms of criminal liability of doctors. Students are introduced to civil liability for damages in medicine and the consequences of violating the rules of the health profession. Indication of liability insurance systems in the health sector is also pointed out. Students are introduced to the sources and forms of financing health care activities and the sources of financing the transplantation of human body parts. The issue of arranging the conclusion of contracts on specialist training of doctors of medicine as well as the issue of taxation of health services is also analyzed. The content of the course is divided into three parts that include the following topics: Part One, Financing the Health System, Models of Health Systems, Financing Public Health in the Republic of Croatia, Sources of Financing the Transplantation of Human Body Parts, Tax System in the Health Care System, Arranging the Conclusion of Contracts on Specialist Training of Medical Doctors Second part, Civil liability in medicine, contractual and non-contractual liability for damage in medicine, subjective (culpable) and objective (causal) liability for damage, violation of the rules of the health profession (medical error), violation of the right to bodily integrity in medicine, material and non-pecuniary damage in medicine, causal link as a presumption of liability for damage in medicine, liability insurance systems in health care Third part, Criminal liability of a doctor for error, criminal offense of negligent treatment, problem of defensive medicine, how to causally interpret causality and responsibility for consequences; difference versus lay interpretation, analysis of cases from recent Croatian case law: analysis of evidence and findings and expert opinions, expert examination, analysis of decisions made and critical review, criminal assumptions responsibilities for: disclosing professional secrets (special reference to HIV-positive patients), failure to provide emergency medical care, treatment without consent (special reference to the problem in dealing with Jehovah's Witnesses), the spread and transmission of infectious diseases (with special reference to working with HIV-positive people)

Course learning outcomes

After completing and passing the course, students should be able to: Know the legal provisions determining the criminal liability of doctors, Interpret the authority of physicians in relation to other health care staff and patients, Develop a sense of ethics in professional conduct, Know the legal provisions that determine liability for medical professionals, Know the basics of the rights of patients health insurance and professional liability insurance of doctors, Understand the basics of health system financing, Know the legal regulations for the taxation of health services,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are expected to attend lectures and exercises regularly, which they will confirm with their signature. In the case of online classes, Students are expected to regulary access distance learning systems and the download of distance learning systems materials is expected.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Marin Mrčela, Igor Vuletić. Liječnik i kazneno pravo. 2019. Narodne novine d.d.
Renata Perić, Zoran Šinković. Financiranje javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj de lege lata – de lege ferenda. 2016. Zbornik radova s međunarodnog simpozija „2. hrvatski simpozij medicinskog prava“, Vodice
Petar Klarić. Odgovornost za štete u medicini. 2003. u: Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb
Davorin Pichler. Obaviješteni pristanak u obrascima suglasnosti kojima se prihvaća preporučeni dijagnostički odnosno terapeutski postupak Kliničkog bolničkog centra Osijek i njihova usklađenost s propisima i međunarodnom praksom. 2014. Pravni vjesnik, 1/2014
Davorin Pichler, Igor Vuletić. Građanskopravni i kaznenopravni aspekti odgovornosti pogreške u medicini. 2020. Pravni fakultet Osijek
Optional reading
Igor Vuletić. Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u hrvatskom kaznenom pravu. 2017. Pravni vjesnik, br. 2/2017
Marin Mrčela, Igor Vuletić. Healthcare, Privacy, Big Data and Cybercrime: which one is the weakest link?. 2018. Annals of Health Law, The Health Policy and Law Review of Loyola University Chicago, 2/2018
Renata Perić, Zoran Šinković. Oporezivanje zdravstvenih usluga porezom na dodanu vrijednost. 2017. Zbornik radova s međunarodnog kongresa „1. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Davorin Pichler. Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja. 2014. Pravni fakultet Osijek
Petar Klarić. Povreda prava na tjelesni integritet u medicini. 2006. u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti, Narodne novine