Academic Staff

Matko Guštin, mag. iur.

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra obiteljskog prava

Telefon :
+385 31 224 550

Ured (prostorija):
50/13

Termin konzultacija:
po dogovoru putem e-maila

 • Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju (2017. - 2020.)
 • Dekanova nagrada za najbolji studentski znanstveno istraživački i stručni rad Pravnog fakulteta Osijek (akademska godina 2018./2019. i 2020./2021.)
 • Posebna dekanova nagrada za uspjeh u izvannastavnim aktivnostima (ak. god. 2019./2020.)
 • Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad iz predmeta Upravno pravo (akademska godina 2018./2019.) te Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti Europske unije (akademska godina 2020./2021.)
 • Član Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji
 • Član International Society of Family Law
 • Član Alumni kluba Pravnog fakulteta Osijek
Životopis:

Matko Guštin, mag. iur., rođen je 23. travnja 1997. godine. Polaznik je Doktorskog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek. Nakon završene Ekonomske i upravne škole u Osijeku 2016. godine upisao je Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo, na kojem je diplomirao u srpnju 2021. godine s diplomom magna cum laude.

Tijekom studija, bio je stipendist Osječko-baranjske županije te Zaklade Zlatko Crnić za najuspješnije studente prava u Hrvatskoj. Akademske godine 2020./2021. obnašao je dužnost demonstrator na Katedri upravnog prava i znanosti, Studentskog pravobranitelja Pravnog fakulteta Osijek, Erasmus student koordinatora te voditelja Prvostupanjskog mentorskog vijeća Pravno-ekonomske klinike. Uz to, bio je i suradnik na EU projektu „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw). Višestruki je dobitnik Dekanovih nagrada za uspješnost u studiju, kao i Posebnih dekanovih nagrada za najbolje studentske znanstveno-istraživačke i stručne radove Pravnog fakulteta Osijek: „Državljanstvo kao temeljna odlika državnog suvereniteta u Republici Hrvatskoj s osvrtom na države zapadnog Balkana i građanstvo Europske unije“ (ak. god. 2018./2019.) te „Autorsko pravo, problematika plagiranja u znanosti i stavovi studenata“ (ak. god. 2020./2021.), kao i Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Akademske godine 2020./2021. sudjelovao je na ljetnoj školi Post Pandemic Europe: Politics, Economy and Society u organizaciji zagrebačkog ureda Hanns Seidel Stiftung i Instituta za razvoj i međunarodne odnose te na Intensive course on lawyer ethics and lawyer skills u okviru projekta „Building Lawyer Ethics Capacities“. U svojstvu Studentskog pravobranitelja, organizator kampanje „Jačanje svijesti studenata Pravnog fakulteta Osijek o važnosti pravilnog citiranja i sprječavanja plagiranja – Stop plagiranju!“.

Autor je ili suautor niza znanstvenih i stručnih radova te je sudionik nekoliko znanstvenih konferencija.

Trenutno izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Obiteljsko pravo (Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo), Obiteljsko i obiteljsko procesno pravo, Prava djece i Prava osoba s invaliditetom (Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad) te Statusno pravo građana (Stručni prijediplomski studij Upravni studij) te vježbe na kolegiju Obiteljsko pravo i obiteljsko procesno pravo (Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad).

Aktivno se koristi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Guštin, M. (2022). (Ne)ograničena moć bračnih drugova u uređenju osobnih prava i dužnosti u hrvatskom obiteljskopravnom zakonodavstvu, Buljubašić, I.; Šain, M. (eds.), Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, p. 269-293.

Guštin, M. (2022). Zasluge Johanna Kohlhoffera u uspostavi institucionalne skrbi o osječkoj siročadi, Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti, Kordić, Lj.; Papa, D.; Rišner, Ž. (eds.), Osijek: Faculty of Law Osijek, p. 35-54.

Guštin, M. (2022). Comparative Review of Adoption in Croatia and Slovenia: Similarities, Differences and Efficiency, Medicine, Law & Society, Vol. 15, No. 2, p. 385-418.

Guštin, M. (2022). Challenges of protecting children’s rights in the digital environment, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 6): International Scientific Conference “The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects“, Duić, D.; Petrašević, T. (eds.), Osijek: Faculty of Law Osijek, p. 453-486.

Lucić, N.; Guštin, M.; Filipović, S. (2022). What has the COVID-19 pandemic taught us about the (in)effectiveness of legal protection against domestic violence?, International journal Vallis Aurea, Vol. 8, No. 1, p. 75-95.

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 550

Office (room):
50/13

Office hours:
by agreement via e-mail

 • Dean's awards for success in study (2017 - 2020)
 • Special Dean's awards for the best student scientific research and professional paper of the Faculty of Law Osijek (academic years 2018/2019 and 2020/2021)
 • Special Dean's Award for success in extracurricular activities (academic year 2019/2020)
 • Rector's Award of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek (academic years 2018/2019 and 2020/2021)
 • Member of Croatian Society on Legal Protection of Family
 • Member of International Society of Family Law
 • Member of Alumni Club of the Faculty of Law Osijek
CV:

Matko Guštin, Master of Laws, was born on 23 April 1997. He is a Ph.D. candidate at Doctoral Study of Law at the Faculty of Law Osijek. After completing the Economic and Administrative High School in Osijek, he enrolled the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Integrated undergraduate and graduate study programme Law, from which he graduated in July 2021 with a magna cum laude degree.

During his study, he was a scholarship holder of the Osijek-Baranja County and the Zlatko Crnić Foundation for the most successful law students in Croatia. In the academic year 2020/2021, he was a demonstrator at the Department of Administrative Law and Science, Student Ombudsman of the Faculty of Law Osijek, Erasmus student coordinator, and head of the first-level mentoring council of the Legal and Economic Clinic. In addition, he was also a collaborator on the EU project "Time to Become Digital in Law" (DIGinLaw). He was awarded the Dean's awards for success in his study, as well as the Special Dean's awards for the best student scientific research and professional papers of the Faculty of Law Osijek: „Citizenship as a Fundamental Feature of State Jurisdiction in the Republic of Croatia with Reference to the Western Balkan Countries and the Citizens of the European Union“ (academic year 2018/2019) and „Copyright, Plagiarism in Science and Students' Attitudes“ (academic year 2020/2021), as well as the Rector's Award of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek.

In the academic year 2020/2021, he participated in the summer school Post Pandemic Europe: Politics, Economy and Society, organized by the Zagreb Office of the Hanns Seidel Stiftung and the Institute for Development and International Relations, and at the Intensive course on lawyer ethics and lawyer skills within the "Building Lawyer Ethics Capacities" project. During his tenure as Student Ombudsman, he is the organizer of the campaign "Strengthening the awareness of Osijek Faculty of Law students about the importance of proper citation and preventing plagiarism - Stop plagiarism!"

He is the author or co-author of several scientific and professional papers and is a participant in several scientific conferences.

He conducts seminars from subjects: Family Law (University Integrated Undergraduate and Graduate Study of Law), Family Law and Family Procedural Law, Rights of the Child and Rights of Persons with Disabilities (University Undergraduate Study of Social Work), and Status right of citizens (University Undergraduate Professional Administrative Study Programme), and exercises from the subject Family Law and Family Procedural Law (University Undergraduate Study of Social Work).

Actively uses English in speech and writing.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Graduate Study Programme in Social Work

Guštin, M. (2022). (Ne)ograničena moć bračnih drugova u uređenju osobnih prava i dužnosti u hrvatskom obiteljskopravnom zakonodavstvu, Buljubašić, I.; Šain, M. (eds.), Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu, p. 269-293.

Guštin, M. (2022). Zasluge Johanna Kohlhoffera u uspostavi institucionalne skrbi o osječkoj siročadi, Ugledni Nijemci, Austrijanci i Židovi u javnom životu Osijeka tijekom povijesti, Kordić, Lj.; Papa, D.; Rišner, Ž. (eds.), Osijek: Faculty of Law Osijek, p. 35-54.

Guštin, M. (2022). Comparative Review of Adoption in Croatia and Slovenia: Similarities, Differences and Efficiency, Medicine, Law & Society, Vol. 15, No. 2, p. 385-418.

Guštin, M. (2022). Challenges of protecting children’s rights in the digital environment, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 6): International Scientific Conference “The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects“, Duić, D.; Petrašević, T. (eds.), Osijek: Faculty of Law Osijek, p. 453-486.

Lucić, N.; Guštin, M.; Filipović, S. (2022). What has the COVID-19 pandemic taught us about the (in)effectiveness of legal protection against domestic violence?, International journal Vallis Aurea, Vol. 8, No. 1, p. 75-95.