Obiteljsko pravo i obiteljsko procesno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaObiteljsko pravo i obiteljsko procesno pravo
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 55/13
Telefon+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
Suradnik Matko Guštin
Zgrada, kabinetRadićeva 13 66/13
Telefon+385 31 224 566
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
Suradnik Matko Guštin
Zgrada, kabinetRadićeva 13 66/13
Telefon+385 31 224 566
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Uvod u obiteljsko pravo (Obiteljsko pravo, Obitelj, Obiteljskopravni odnosi, Pravni izvori obiteljskog prava); Bračno pravo (Uvod, Uvod u pravno uređenje braka, Sklapanje braka, Osobna prava i dužnosti bračnih drugova, Imovinski odnosi bračnih drugova, Prestanak braka); Izvanbračna zajednica žene i muškarca; Istospolne zajednice; Pravni odnosi roditelja i djece (Povijesnopravno uređenje odnosa roditelja i djece, Utvrđivanje podrijetla djeteta od majke i oca, Obiteljskopravni odnosi roditelja i djece); Posvojenje (Uvod, Pojam i cilj posvojenja, Jedinstveni oblik posvojenja/jednovrsnost posvojenja, Pretpostavke za zasnivanje posvojenja, Postupak zasnivanja posvojenja, Učinci posvojenja); Skrbništvo (Općenito o skrbništvu, Skrbništvo za maloljetne osobe, Skrbništvo za osobe lišene poslovne sposobnosti, Roditeljska skrb nakon punoljetnosti djeteta, Skrbništvo za posebne slučajeve); Uzdržavanje (Uvodne napomene, Pravna priroda uzdržavanja, Uzdržavanje između pojedinih subjekata, Prestanak prava na uzdržavanje, Ostvarenje prava na uzdržavanje); Procedure postupanja u rješavanju obiteljskih stvari.

Ishodi učenja kolegija

Definirati pojedine institute i pravne izvore obiteljskog prava, Objasniti način (pretpostavke) na koji nastaju i prestaju obiteljskopravni odnosi koji su sadržaj predmeta, Označiti i opisati prava i obveze sudionika u pojedinim obiteljskopravnim odnosima, Analizirati sadržaj obiteljskopravnih odnosa, Objasniti i definirati ulogu nadležnih državnih tijela glede odluka koje donose po pitanju obiteljskopravnih odnosa, Usporediti pravne učinke obiteljskopravnih odnosa,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: Studenti koji ne polože kolokvije, polažu pisani i usmeni ispit.
Dodatne činjenice
Uvjet za polaganje predmeta je položen ispit iz predmeta Uvod za pravo za socijalni rad. Studenti su dužni biti prisutni na najmanje 70% nastave, sudjelovati u raspravi i na vježbama te izraditi seminarski rad.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
. Bilješke s predavanja. 2023.
Hrabar, D. Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi. 2019. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak. 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o privremenom uzdržavanju. 2014. Narodne novine, br. 92/14
. Zakon o pravobranitelju za djecu. 2017. Narodne novine, br. 73/17
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. zakon o udomiteljstvu. 2018. Narodne novine, br. 115/18, 18/22
. Zakon o socijalnoj skrbi. 2022. Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22
Izborna literatura
Rešetar, B.; Aras, S. (ur.). Represivne mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta - interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Rešetar, B. (ur.). Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb. 2012. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Rešetar, B. Pravna zaštita prava na susrete i druženje. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Hrabar, D. (ur.). Obiteljsko pravo. 2021. Narodne novine
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleFamily Law and Family Procedural Law
?
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Office AddressRadićeva 13 55/13
Telephone+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
Associate Matko Guštin
Office AddressRadićeva 13 66/13
Telephone+385 31 224 566
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
Associate Matko Guštin
Office AddressRadićeva 13 66/13
Telephone+385 31 224 566
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Introduction to family law (Family law, Family, Family law relations, Legal sources of family law); Marriage law (Introduction, Introduction to the legal arrangement of marriage, Marriage, Personal rights and duties of spouses, Property relations of spouses, Termination of marriage); Extramarital union of a woman and a man; Same-sex unions; Legal relations between parents and children (Historical legal regulation of the relationship between parents and children, Determining the origin of the child from the mother and father, Family law relations of parents and children); Adoption (Introduction, Concept and goal of adoption, Unique form of adoption/uniformity of adoption, Assumptions for establishing adoption, Procedure for establishing adoption, Effects of adoption); Custody (General about custody, Custody for minors, Guardianship for persons deprived of legal capacity, Parental care after the child comes of age, Custody for special cases); Maintenance (Introductory remarks, Legal nature of maintenance, Maintenance between individual entities, Termination of the right to maintenance, Exercising the right to maintenance); Procedures for dealing with family matters.

Course learning outcomes

Define individual institutes and legal sources of family law, Explain the way (assumptions) in which family law relationships are formed and terminate, which are the content of the subject, Mark and describe the rights and duties of the participants in individual family law relationships, Analyze the content of family law relations, Explain and define the role of the competent state bodies regarding the decisions they make regarding family law relations, Compare the legal effects of family law relationships,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: Studenti koji ne polože kolokvije, polažu pisani i usmeni ispit.
ADDITIONAL FACTS
The prerequisite for taking the course is passing the exam from the course Introduction to Law for Social Work. Students are required to attend at least 70% of the classes, participate in discussions and exercises, and write a seminar paper.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
. Bilješke s predavanja. 2023.
Hrabar, D. Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi. 2019. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak. 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o privremenom uzdržavanju. 2014. Narodne novine, br. 92/14
. Zakon o pravobranitelju za djecu. 2017. Narodne novine, br. 73/17
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. zakon o udomiteljstvu. 2018. Narodne novine, br. 115/18, 18/22
. Zakon o socijalnoj skrbi. 2022. Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22
Optional reading
Rešetar, B.; Aras, S. (ur.). Represivne mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta - interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti. 2014. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Rešetar, B. (ur.). Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb. 2012. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Rešetar, B. Pravna zaštita prava na susrete i druženje. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Hrabar, D. (ur.). Obiteljsko pravo. 2021. Narodne novine