Socijalna pravednost i ljudska prava u socijalnom radu

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaSocijalna pravednost i ljudska prava u socijalnom radu
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Josip Berdica
Zgrada, kabinetRadićeva 13 154
Telefon+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Anita Blagojević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 10/17
Telefon+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
Suradnik Ivica Pavić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 4
Telefon+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
Suradnik Matko Guštin
Zgrada, kabinetRadićeva 13 50/13
Telefon+385 31 224 550
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Socijalna i ekonomska pravednost u socijalnom radu; Odnos između socijalne/ekonomske pravednosti i ljudskih prava; Povijest ljudskih prava; Generacije ljudskih prava; Ljudska prava – pravni okvir: međunarodnim regionalni i nacionalni propisi i dokumenti; Ljudska prava – institucionalni okvir: međunarodne, regionalne i nacionalne organizacije (institucije) za zaštitu ljudskih prava; Posebno ranjive skupine ljudi (žene, djeca, osobe s invaliditetom, homoseksualne osobe, starije osobe); Kulturalni kontekst i ljudska prava; Ljudska prava i ljudske potrebe; Praktična primjena ljudskih prava u socijalnom radu.

Ishodi učenja kolegija

Objasniti ulogu ideje društvene i ekonomske pravednosti u socijalnom radu, Analizirati probleme ljudi iz perspektive ljudskih prava u svakodnevnoj praksi, Definirati skupine ljudi čija su ljudska prava najčešće ugrožena, Povezati globalne s lokalnim problemima, te privatne probleme s javnim čimbenicima, Prepoznati vezu između ljudskih potreba i ljudskih prava u svakodnevnom radu, Tumačiti zaštitu i realizaciju ljudskih prava u kontekstu određene kulture i okruženja, Štititi, realizirati i zastupati ljudska prava pozivajući se na pravne izvore ljudskih prava,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni biti prisutni na minimalno 70% nastave, aktivno sudjelovati u raspravama te napisati i izložiti seminarski rad.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
. Bilješke s predavanja. 2022.
Ife, J.. Human Rights and Social Work. 2017. Cambridge, University Press
Sandel, M.. Pravednost - kako ispravno postupiti? (odabrana poglavlja). 2013. Algoritam
Sokol, S.; Smerdel, B.. Ustavno pravo (odabrana poglavlja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti). 2009. Narodne novine
Sowers, K. M.; Rowe, W. S.. Social Work Practice & Social Justice (odabrani dijelovi). 2007. Belmont
Watts, L.; Hodgson, D.. Social Justice Theory and Practice for Social Work (odabrana poglavlja). 2019. Springer
Izborna literatura
Reichert, E.. Social Work and Human Rights. 2011. Columbia University Press
Reisch, M.; Garvin, C. D.. Social Work and Social Justice: Concepts, Challenges, and Strategies (odabrana poglavlja). 2016. Oxford University Press
Sen, A.. Ideja pravednosti (odabrana poglavlja). 2017. Naknada Jesenski i Turk
Reisch, M. (ur.). The Routledge International Handbook of Social Justice. 2014. Routledge
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleSocial Justice and Human Rights in Social Work
?
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Josip Berdica
Office AddressRadićeva 13 154
Telephone+385 31 224 500
e-mailjosip.berdica@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Anita Blagojević
Office AddressRadićeva 13 10/17
Telephone+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
Associate Ivica Pavić
Office AddressRadićeva 13 4
Telephone+385 31 224 591
e-mailivica.pavic@pravos.hr
Associate Matko Guštin
Office AddressRadićeva 13 50/13
Telephone+385 31 224 550
e-mailmatko.gustin@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Social and economic justice in social work; The relationship between social/economic justice and human rights; History of human rights; Generations of human rights; Human rights - legal framework: international regional and national regulations and documents; Human rights - institutional framework: international, regional and national organizations (institutions) for the protection of human rights; Especially vulnerable groups of people (women, children, people with disabilities, homosexuals, elderly people); Cultural context and human rights; Human rights and human needs; Practical application of human rights in social work.

Course learning outcomes

Explain the role of the idea of social and economic justice in social work, Analyze people's problems from the perspective of human rights in everyday practice, Define groups of people whose human rights are most often threatened, Connect global with local problems, and private problems with public factors, Recognize the connection between human needs and human rights in everyday work, Interpret the protection and realization of human rights in the context of a specific culture and environment, Protect, realize and represent human rights by referring to the legal sources of human rights,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend at least 70% of classes, actively participate in discussions and write and present a seminar paper.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
. Bilješke s predavanja. 2022.
Ife, J.. Human Rights and Social Work. 2017. Cambridge, University Press
Sandel, M.. Pravednost - kako ispravno postupiti? (odabrana poglavlja). 2013. Algoritam
Sokol, S.; Smerdel, B.. Ustavno pravo (odabrana poglavlja o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti). 2009. Narodne novine
Sowers, K. M.; Rowe, W. S.. Social Work Practice & Social Justice (odabrani dijelovi). 2007. Belmont
Watts, L.; Hodgson, D.. Social Justice Theory and Practice for Social Work (odabrana poglavlja). 2019. Springer
Optional reading
Reichert, E.. Social Work and Human Rights. 2011. Columbia University Press
Reisch, M.; Garvin, C. D.. Social Work and Social Justice: Concepts, Challenges, and Strategies (odabrana poglavlja). 2016. Oxford University Press
Sen, A.. Ideja pravednosti (odabrana poglavlja). 2017. Naknada Jesenski i Turk
Reisch, M. (ur.). The Routledge International Handbook of Social Justice. 2014. Routledge