Academic Staff

prof.dr.sc. Anita Blagojević

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra ustavnog i europskog prava

Telefon :
+385 31 224 500

Ured (prostorija):
10/17

Termin konzultacija:
Utorkom 10-12 h

  • ''Povelja lokalne samouprave'' Osječko-baranjske županije, 2022.
  • Suradnja s Gradom Osijekom i nevladinim organizacijama
  • Hrvatska udruga za ustavno pravo
Životopis:

Anita Blagojević rođena je 24. kolovoza 1975. u Požegi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2000., izradila rad ekvivalentan magistarskom 2004. (tema: ‘’Porijeklo i razvoj institucije ombudsmana – ombudsman u skandinavskim zemljama’’), a doktorirala je 2009. (tema:’’ Terorizam, antiterorizam i ljudska prava’’). Od dodatnog obrazovanja završila je Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodološku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku (2010.), te tečaj za miritelje (2007.).

Na Pravnom fakultetu u Osijeku zaposlila se najprije kao znanstveni novak (2000.), potom mlađi asistent (2002.), asistent (2004.), viši asistent (2009.), docent (2011), te izvanredni profesor (od 2016.) na Katedri ustavnih i političkih znanosti. Od 2021. je redovita profesorica na Katedri ustavnog i europskog prava. Bila je aktivno uključena u nekoliko hrvatskih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Područja od posebne znanstvene pozornosti su joj ustavno pravo, ljudska prava, antiterorističko zakonodavstvo, lokalna samouprava. Objavila je dvije knjige, te veći broj znanstvenih radova. Sudjelovala je na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama. Aktivno se služi engleskim, a koristi se njemačkim i francuskim jezikom. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo, Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu, Hrvatske udruge za mirenje, The International Society of Public Law (ICON-S).

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

  • Sveučilišna profesorica prava

Knjige:

(1) Blagojević, A., Tucak, I., Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave, Pravni fakultet, Osijek, 2021.

(2) Ivanda, S., Blagojević, A., Sloboda kretanja i unutarnja sigurnost, Pravni fakultet, Osijek, 2011.

(3) Blagojević, A., Ljudska prava u kontekstu terorizma i antiterorizma, Pravni fakultet, Osijek, 2010.

Objavljeni članci u zadnjih nekoliko godina:

(1) Blagojević, A., Horvat, G., Ograničavanje prava djece za vrijeme pandemije COVID-19 i uloga obiteljske grupne konferencije u zaštiti djeteta i obitelj, u: Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup, Begić, A., Krišto., I. (ur.), Sveučilište u Mostaru, Pressum, Mostar, 2022., str. 39-57.;

(2) Blagojević, A., Ustav Republike Hrvatske i žensko pitanje, u: Ustavne promjene i političke nagodbe. Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma, Bačić, A., (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Zagreb, 2021., str. 379-410.;

(3) Blagojević, A., Tucak, I., COVID-19 and the Protection of the Right of the Right to Abortion, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 2021., str. 853-877;

(4) Blagojević, A., Horvat, G., Students Attitudes Towards Migrants in the Pre-Covid-19 period, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 2021., str. 878-902.;

(5) Blagojević, A., Tucak, I., Abortion in Europe, EU and comparative law issues and challenges serie (ECLIC), 4, 2020., str. 1135-1174.;

(6) Blagojević, A., Tucak, I., Rethinking the Right to Abortion, Balkan Social Science Review, 15 (15), 2000., str. 135-157.;

(7) Blagojević, A., Constitutionalization of the citizens’ initiative referendum in the Republic of Croatia: One step forward, many step back, Iustinianus Primus Law Review (1857-8799) Special issue, 2019. str. 1-17.;

(8) Blagojević, A., Pravni i institucionalni okvir integracije migranata u hrvatsko društvo, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 57, No. 3., 2020., str. 707-737.;

(9) Blagojević, A., Sesvečan, A., Ustavnopravni okvir referenduma u Republici Hrvatskoj: trenutno stanje i budući izazovi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 56, No. 4, 2019., str. 835-876.;

(10) Blagojević, A., International legal efforts to fight terrorism: some constitutional implications'', u: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ur. M.B. Beros, N. Recker, M. Kozina), Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, Varazdin, Faculty of Management Univeristy of Warsaw, Univeristy North, 2018., str. 632-641.;

(11) Blagojević, A., Procedures Regarding National Identity Clause in the National Constitutional Courts' and CJEU's Case Law, u: EU and Comparative Law Issues and Challeneges, Jean Monnet International Scientific Conference: ''Procedural Aspects of EU Law'', Duić, D., Petrašević, T. (ur.), Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2017., str. 210-38.;

(12) Blagojević, A., Tucak, I., Welfare Rights in the Croatian Constitution, u: New Developments in EU Labour, Equlaity and Human Righst Law, Proceedings from the International Jean Monnet Conference ''New Developments in EU Labour, Equality and Human Righst Law'', Vinković, M. (ured.), Osijek, 2015., str. 267-293.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 500

Office (room):
10/17

Office hours:
Every wednesday 10-12 a.m.

  • ''The Charter of Local Self-government'' of Osijek-Baranja County, 2022
  • Cooperation with the City of Osijek and non-governmental organizations
  • Croatian Association for Constitutional Law
CV:

Anita Blagojević was born on August 24, 1975 in Požega. She graduated from the Faculty of Law in Osijek in 2000, produced a thesis equivalent to her master's degree in 2004 (topic: "Origin and development of the ombudsman institution - ombudsman in Scandinavian countries"), and received her doctorate in 2009 (topic: "Terrorism, anti-terrorism and human rights''). As an additional education, she completed pedagogical-psychological and didactic-methodological training at the Faculty of Teachers in Osijek (2010), and a course for conciliators (2007).

At the Faculty of Law in Osijek, she was first employed as a scientific novice (2000), then junior assistant (2002), assistant (2004), senior assistant (2009), assistant professor (2011), and associate professor (since 2016) at the Department of Constitutional and Political Sciences. Since 2021, she has been a full-time professor at the Department of Constitutional and European Law. She was actively involved in several Croatian and international scientific projects.

Her areas of special scientific attention are constitutional law, human rights, anti-terrorist legislation, local self-government. She published two books and a large number of scientific papers. She participated in many domestic and international conferences. English is actively spoken, and German and French are also used. She is a member of the Croatian Association for Constitutional Law, the Croatian Institute for Local Self-Government, the Croatian Association for Conciliation, The International Society of Public Law (ICON-S).

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Undergraduate Study Programme in Social Work

University Graduate Study Programme in Social Work

  • University professor of law

Knjige:

(1) Blagojević, A., Tucak, I., Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave, Pravni fakultet, Osijek, 2021.

(2) Ivanda, S., Blagojević, A., Sloboda kretanja i unutarnja sigurnost, Pravni fakultet, Osijek, 2011.

(3) Blagojević, A., Ljudska prava u kontekstu terorizma i antiterorizma, Pravni fakultet, Osijek, 2010.

Objavljeni članci u zadnjih nekoliko godina:

(1) Blagojević, A., Horvat, G., Ograničavanje prava djece za vrijeme pandemije COVID-19 i uloga obiteljske grupne konferencije u zaštiti djeteta i obitelj, u: Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup, Begić, A., Krišto., I. (ur.), Sveučilište u Mostaru, Pressum, Mostar, 2022., str. 39-57.;

(2) Blagojević, A., Ustav Republike Hrvatske i žensko pitanje, u: Ustavne promjene i političke nagodbe. Republika Hrvatska između ustavne demokracije i populizma, Bačić, A., (ur.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Zagreb, 2021., str. 379-410.;

(3) Blagojević, A., Tucak, I., COVID-19 and the Protection of the Right of the Right to Abortion, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 2021., str. 853-877;

(4) Blagojević, A., Horvat, G., Students Attitudes Towards Migrants in the Pre-Covid-19 period, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), 5, 2021., str. 878-902.;

(5) Blagojević, A., Tucak, I., Abortion in Europe, EU and comparative law issues and challenges serie (ECLIC), 4, 2020., str. 1135-1174.;

(6) Blagojević, A., Tucak, I., Rethinking the Right to Abortion, Balkan Social Science Review, 15 (15), 2000., str. 135-157.;

(7) Blagojević, A., Constitutionalization of the citizens’ initiative referendum in the Republic of Croatia: One step forward, many step back, Iustinianus Primus Law Review (1857-8799) Special issue, 2019. str. 1-17.;

(8) Blagojević, A., Pravni i institucionalni okvir integracije migranata u hrvatsko društvo, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 57, No. 3., 2020., str. 707-737.;

(9) Blagojević, A., Sesvečan, A., Ustavnopravni okvir referenduma u Republici Hrvatskoj: trenutno stanje i budući izazovi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 56, No. 4, 2019., str. 835-876.;

(10) Blagojević, A., International legal efforts to fight terrorism: some constitutional implications'', u: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ur. M.B. Beros, N. Recker, M. Kozina), Varazdin Development and Enterpreneurship Agency, Varazdin, Faculty of Management Univeristy of Warsaw, Univeristy North, 2018., str. 632-641.;

(11) Blagojević, A., Procedures Regarding National Identity Clause in the National Constitutional Courts' and CJEU's Case Law, u: EU and Comparative Law Issues and Challeneges, Jean Monnet International Scientific Conference: ''Procedural Aspects of EU Law'', Duić, D., Petrašević, T. (ur.), Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2017., str. 210-38.;

(12) Blagojević, A., Tucak, I., Welfare Rights in the Croatian Constitution, u: New Developments in EU Labour, Equlaity and Human Righst Law, Proceedings from the International Jean Monnet Conference ''New Developments in EU Labour, Equality and Human Righst Law'', Vinković, M. (ured.), Osijek, 2015., str. 267-293.