Uvod u sustav ljudskih prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUvod u sustav ljudskih prava
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Anita Blagojević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 10/17
Telefon+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Cilj predmeta Uvod u sustav ljudskih prava je razvijanje općih znanja o ljudskim pravima, pri čemu pod temama koje ulaze u opći korpus ljudskih prava podrazumijevamo cjeline u kojima se obrađuju definicije i podjele ljudskih prava, te sustavi njihove zaštite. Nastavno na razvijanje općih spoznaja o ljudskim pravima, nadovezuje se prikaz pravnog i institucionalnog okvira zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, te prikaz temeljnih globalnih izazova i mogućnosti ljudskih prava

Ishodi učenja kolegija

Definirati ljudska prava i objasniti podjele ljudskih prava, Analizirati povijest ljudskih prava, Interpretirati temeljne međunarodne dokumente iz domene ljudskih prava, Opisati temeljne nacionalne propise iz domene ljudskih prava, Interpretirati sustav međunarodne i nacionalne zaštite ljudskih prava,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Sokol, Smiljko, Smerdel, Branko. Ustavno pravo - odabrana poglavlja. 2009. Narodne novine, Zagreb
Andrassy et al.. Međunarodno pravo 1 - odabrana poglavlja. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Izborna literatura
Blagojević, Anita. O ulozi ustavnih sudova postkomunističkih europskih država u tranziciji prema demokraciji: hrvatski slučaj, u: Ustavi i demokracija. Strani utjecaji i domaći odgovori. 2012. HAZU, Zagreb
Benedek, Wolfgang, Nikolova, Minna (urs.). Razumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava - odabrana poglavlja (dostupno na: http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETCHauptseite/manual/versionen/croatian/RAZUMIJEVANJE_LJUDSKIH_PRAVA.zip/). 2005. Mreža za ljudsku sigurnost, ETC Graz i Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleIntroduction to Human Rights System
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Anita Blagojević
Office AddressRadićeva 13 10/17
Telephone+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The objective of the course Introduction to the system of human rights is, first, to develop a general understanding about human rights - what they are, types of rights, how they came to be and the mechanics and procedures aimed at their protection. The second objective is to give an overview of the legal and institutional framework for human rights protection in the Republic of Croatia, as well as point out today's global challenges in their protection and the possibilities for further human rights development in the near future.

Course learning outcomes

Define the basic human rights and understand different categories of human rights, Analyse the history of human rights, Interpret the most important international documents in the domain of human rights protection, Describe the basic human rights protection regulations in the Republic of Croatia, Inrepret the international system of human rights protection and its correlation with the national level,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Sokol, Smiljko, Smerdel, Branko. Ustavno pravo - odabrana poglavlja. 2009. Narodne novine, Zagreb
Andrassy et al.. Međunarodno pravo 1 - odabrana poglavlja. 2010. Školska knjiga, Zagreb
Optional reading
Blagojević, Anita. O ulozi ustavnih sudova postkomunističkih europskih država u tranziciji prema demokraciji: hrvatski slučaj, u: Ustavi i demokracija. Strani utjecaji i domaći odgovori. 2012. HAZU, Zagreb
Benedek, Wolfgang, Nikolova, Minna (urs.). Razumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava - odabrana poglavlja (dostupno na: http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETCHauptseite/manual/versionen/croatian/RAZUMIJEVANJE_LJUDSKIH_PRAVA.zip/). 2005. Mreža za ljudsku sigurnost, ETC Graz i Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo