Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUstrojstvo i djelovanje javnog sektora
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Anita Blagojević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 10/17
Telefon+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Mato Palić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 63
Telefon+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Nastanak i definiranje javnog sektora, 2. Karakteristike javnog sektora/javni sektora kao sustav, 3. Subjekti u javnom sektoru, 4. Ustrojbeni oblici pravnih osoba u javnom sektoru, 5. Uloga države u djelovanju institucija javnog sektora, 6. Korisnici i davatelji usluga u javnom sektoru, 7. Javne ovlasti, 8. Nadzor nad radom institucija, 9. Financiranje institucija u javnom sektoru, 10. Društvene djelatnosti, 11. Infrastrukturne djelatnosti, 12. Komunalno gospodarstvo, 13. Upravne organizacije čijim se radom zadovoljavaju interesi i potrebe građana, 14. Službe koje obavljaju osobe od javnog povjerenja a u kojima se osigurava ostvarenje pojedinih poslova iz područja interesa i potreba građana

Ishodi učenja kolegija

definirati i opisati javni sektor, analizirati ustrojstvo i ustrojbene oblike javnog sektora, identificirati i klasificirati javne ovlasti, društvene djelatnosti i infrastrukturne djelatnosti, interpretirati nadzor nad radom institucija, argumetirano raspravljati na temu razine i kvalitete politike unutar različitih djelatnosti javnog sektora,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Opći dio. 2009. Pravni fakultet Osijek
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Posebni dio. 2007. Pravni fakultet Osijek
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePublic Sector Organisation and Operation
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Anita Blagojević
Office AddressRadićeva 13 10/17
Telephone+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Mato Palić
Office AddressRadićeva 13 63
Telephone+385 31 224 563
e-mailmato.palic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Evolution of the public sector and defining the public sector, 2. Characteristics of the public sector as a system, 3. Subjects in the public sector, 4. Legal entities in the public sector, 5. The role of the state in functioning of the public sector, 6. Providers and users in the public sector, 7. Public authorities, 8. Supervision of institutions in the public sector, 9. Financing the public sector, 10. Social activities and services in the public sector, 11. Infrastructural activities and services in the public sector, 12. Communal services in the public sector, 13. Additional forms of legal organisations that provide public service, 14. Public services provided by public trust entities (e.g. notary)

Course learning outcomes

define and describe the scope of the public sector, analyse different types of entities providing public services in the public sector, identify and classify public authorities, social services and infrastructural services, interpret the supervision of public sector service providers, argumented discussion on the topic of quality of different services in the public sector,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Opći dio. 2009. Pravni fakultet Osijek
Ivanda, Stipe. Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora - Posebni dio. 2007. Pravni fakultet Osijek
Optional reading