Kapaciteti jedinica lokalne i regionalne samouprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaKapaciteti jedinica lokalne i regionalne samouprave
Katedra ustavnog i europskog prava
Broj ECTS bodova10
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Anita Blagojević
Zgrada, kabinetRadićeva 13 10/17
Telefon+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Temeljni pojmovi (lokalna samouprava, globalizacija, europeizacija, dobro upravljanje, regulatorni sustav), 2. Kapaciteti jedinica lokalne i regionalne samouprave, 3. Dobro upravljanje i kvalitetno zakonodavstvo, 4. Regulatorni sustav i lokalna samouprava, 5. Acquis Vijeća Europe i lokalna samouprava, 6. Tehnologija pripremanja, donošenja, primjene i kontrole propisa u Republici Hrvatskoj, 7. Hrvatska lokalna i regionalna samouprava u kontekstu europskih integracija – trendovi i izazovi

Ishodi učenja kolegija

Definirati pojmove lokalna samouprava, dobro upravljanje, regulatorni sustav, Objasniti kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave, Analizirati kvalitetu zakonodavstva Republike Hrvatske vezanog uz lokalnu i regionalnu samoupravu, Objasniti tehnologiju pripremanja, donošenja, primjene i kontrole propisa u Republici Hrvatskoj, Interpretirati moguća rješenja u cilju kvalitetnijeg zakonodavstva,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Blagojević, Anita, Tucak, Ivana. Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samoupravae. 2021. Pravni fakultet u Osijeku
Izborna literatura
Brunčić, Davor (ur.). Lokalna samouprava - hrvatska i nizozemska iskustva. 2006. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Osijek
Babac, Branko, Lauc, Zvonimir. Regija i regionalizacija u Hrvatskoj, ustavno-pravne i političko-upravne problematike. 1989. Pravni fakultet u Osijeku
Lauc, Zvonimir. Acquis Vijeća Europe i hrvatska lokalna samouprava - Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet u Splitu
Hrženjak, Juraj. Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatsko. 2004. Informator, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleCapacities of the Units of Local and Regional Self-Government
Chair of Constitutional and European Law
Number of ECTS credits10
Lecturerprof.dr.sc. Anita Blagojević
Office AddressRadićeva 13 10/17
Telephone+385 31 224 500
e-mailanita.blagojevic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Introduction to local self-government, globalisation, europeisation, good governance, regulatory system, 2. Capacities of local and regional self-government units, 3. Good governance and quality legislation, 4. Regulatory system and local self-government, 5. Council of Europe acquis and local self-government, 6. Technology of preparing, drafting, passing and execution of regulation in the Republic of Croatia, 7. Croatian local and regional self-government in the context of European integration processes - trends and challenges

Course learning outcomes

Define basic local self-government terms (e.g. good governance, regulatory system, self-governance), Explore the capacities of local and regional self-government units, Analyse the quality of Croatian local and regional self-goverment regulations, Explain the technology of preparing, drafting, passing and execution of local and regional self-government regulations in the Republic of Croatia, Explore and present the possible regulative solutions to better the quality of local and regional self-government in the Republic of Croatia,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Blagojević, Anita, Tucak, Ivana. Pravni i institucionalni okvir hrvatske lokalne samoupravae. 2021. Pravni fakultet u Osijeku
Optional reading
Brunčić, Davor (ur.). Lokalna samouprava - hrvatska i nizozemska iskustva. 2006. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Osijek
Babac, Branko, Lauc, Zvonimir. Regija i regionalizacija u Hrvatskoj, ustavno-pravne i političko-upravne problematike. 1989. Pravni fakultet u Osijeku
Lauc, Zvonimir. Acquis Vijeća Europe i hrvatska lokalna samouprava - Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet u Splitu
Hrženjak, Juraj. Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatsko. 2004. Informator, Zagreb