Academic Staff

Anita Barišić, mag.act.soc.

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 526

Ured (prostorija):
Rektorat/ prizemlje

Termin konzultacija:
srijedom od 13:30-14:30 h uživo ili online uz prethodnu najavu putem e-maila

 • Od srpnja 2022. godine sudjeluje kao licencirana supervizorica u provedbi grupne supervizije stručnih suradnika/ica u Centru za pružanje usluge u zajednici Klasje Osijek za projekt ”Podržimo i osnažimo dijete i obitelj”
 • UP.02.2.2.05.0006
 • Od lipnja 2022. godine sudjeluje kao licencirana supervizorica na projektu „Nauči me vidjeti prave boje“ u sklopu poziva poziv „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ u ustanovi socijalne skrbi ”Kuća sretnih ciglica” Slavonski Brod.
 • Od 2022. godine edukantica i edukatorica u projektu Jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje usluga u zajednici" Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Unicefa i HUSR-a.
 • Supervizorica u SOS dječjem selu.
 • Voditeljica obrta Accepta, obrt za savjetovanje , podučavanje i tretman
Životopis:

Socijalna radnica, specijalizantica transakcijske analize u području psihoterapije i supervizorica psihosocijalnog rada. Do 2020.god. višegodišnja djelatnica u sustavu socijalne skrbi, gdje je radila s odraslima, roditeljima u razvodu braka, djecom i mladima. Kako ima i drugo zanimanje, ono specijalizantice psihoterapije i supervizorice djeluje na tim područjima u suradnji sa ustanovama socijalne skrbi.

S ciljem daljnjeg rada na sebi i profesionalnog usavršavanja 2015.god. upisala i završila Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom; Pravni fakultet Osijek; Osijek. Zatim poslijediplomski sveučilišni studiji iz Supervizije u psihosocijalnom radu i Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika pri Pravnom fakultetu Zagreb na Studijskom centru socijalnog rada. Zaposlena je kao asistentica na Studiju socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku od 2020.god..

Do sada je vodila više supervizijskih grupa te bila uključena u projekte osnaživanja obitelji. 

Od prosinca 2019. godine - do lipnja 2021. god.  predsjednica Udruge socijalnih radnika Osječko-baranjske županije, članica Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatskog društva za superviziju i organizacijski razvoj, Udruge transakcijskih analitičara i EATA-Europske asocijacije transakcijske analize.

 • doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorije socijalnog rada
 • dr.sc.
 • sveučilišna specijalistica supervizije u psihosocijalnom radu univ.spec.act.soc.
 • magistra socijalnog rada mag.act.soc.
 • prvostupnica socijalnog rada bacc.act.soc.
 • specijalizantica transakcijske analize - polje psihoterapija

1. Barišić, A. i Brkić, M. (2021). Acquisition of competencies for advocacy in social work. Regional Law rewiev, (2), DOI: https://doi.org/10.18485/iup_rlrc.2021.2.ch14

2. Barišić, A., i Ajduković, M. (2021). 'DOŽIVLJAJ DJELOTVORNOSTI SUDJELOVANJA U METODSKOJ SUPERVIZIJI VODITELJA MJERE STRUČNE POMOĆI RODITELJIMA U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU', Ljetopis socijalnog rada, 28(3), str. 523-553. https://doi.org/10.3935/ljsr.v28i3.435

3. Šincek,D., Milić, M. i Barišić, A. (2022). KAKO PREDSTAVNICI GENERACIJE Z PERCIPIRAJU INTERNET? // Ljetopis socijalnog rada, 30 (2023.); 109 - 140 doi:https://doi.org/10.3935/ljsr.v30i1.510 (izvorni znanstveni rad)

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 526

Office (room):
Rektorat/ prizemlje

Office hours:
svaki radni dan od 8:30- 15:30 h

 • From July 2022, she participates as a licensed supervisor in the implementation of group supervision of professional associates in the Center for Community Service Klasje Osijek for the project "Let's support and empower children and families".
 • UP.02.2.2.05.0006
 • From June 2022, she participates as a licensed supervisor in the project "Teach me to see the right colors" as part of the call "Support to the further process of deinstitutionalization and prevention of institutionalization of children and young people" in the social care institution "House of Happy Bricks" Slavonski Brod.
 • From 2022, an educator in the project "Strengthening the capacity of experts to provide services in the community" of the Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy, UNICEF and HUSR.
 • Supervisor at SOS Children's Village.
 • Manager of Accepta, a consulting, teaching and treatment business
CV:

Social worker, specialist in transactional analysis in the field of psychotherapy and supervisor of psychosocial work. Until 2020. long-term worker in the social welfare system, where she worked with adults, divorced parents, children and young people. As she also has another profession, that of a psychotherapy specialist and supervisor, she works in these areas in cooperation with social welfare institutions.

In 2015, with the aim of further self-improvement and professional development, she enrolled and completed the Interdisciplinary Professional Development Program in the field of protection of the procedural rights of the child and communication with the child; Faculty of Law Osijek; Osijek. Then postgraduate university study in Supervision in Psychosocial Work and Doctoral study in Social Work and Social Policy at the Zagreb Faculty of Law at the Social Work Study Center. She is employed as an assistant at the Study of Social Work at the Faculty of Law of the University of J.J. Strossmayer in Osijek from 2020. Until now, she led several supervision groups and was involved in family empowerment projects.From December 2019 to June 2021, president of the Association of Social Workers of Osijek-Baranja County, member of the Croatian Chamber of Social Workers, the Croatian Society for Supervision and Organizational Development, the Association of Transaction Analysts and EATA-European Association of Transaction Analysis.

 • Doctor of Science in the scientific field of social science, scientific field of social work, scientific branch of the theory of social work
 • PhD
 • university specialist in supervision in psychosocial work univ.spec.act.soc.
 • master's degree in social work mag.act.soc.
 • bachelor's degree in social work bacc.act.soc.
 • specialist in transactional analysis - field of psychotherapy

1. Barišić, A. i Brkić, M. (2021). Acquisition of competencies for advocacy in social work. Regional Law rewiev, (2), DOI: https://doi.org/10.18485/iup_rlrc.2021.2.ch14

2. Barišić, A., i Ajduković, M. (2021). 'DOŽIVLJAJ DJELOTVORNOSTI SUDJELOVANJA U METODSKOJ SUPERVIZIJI VODITELJA MJERE STRUČNE POMOĆI RODITELJIMA U OSTVARIVANJU SKRBI O DJETETU', Ljetopis socijalnog rada, 28(3), str. 523-553. https://doi.org/10.3935/ljsr.v28i3.435

3. Šincek,D., Milić, M. i Barišić, A. (2022). KAKO PREDSTAVNICI GENERACIJE Z PERCIPIRAJU INTERNET? // Ljetopis socijalnog rada, 30 (2023.); 109 - 140 doi:https://doi.org/10.3935/ljsr.v30i1.510 (izvorni znanstveni rad)