Ovisnosti

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOvisnosti
Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Katarina Dodig Ćurković
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailkdodigcur@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Upoznavanje sa pojmom ovisnosti kao i važnost rane intervencije socijalnog radnika u prevenciji ali i terapijskom procesu, povezanost sa službama psihijatrije u svezi planiranja resocijalizacije i kvalitetnog zbrinjavanja pojednica sa što boljom implementacijom u svakodnevni život, naglasak na mlađu životnu dob.

Ishodi učenja kolegija

Objasniti osnovne pojmove iz područja ovisnosti , Definirati vrste ovisnosti , Opisati posebnosti pojedinih oblika ovisnosti , Objasniti čimbenike rizika koji dovode do pojave ovisnosti , Interpretirati uz pomoć primjera iz prakse značenje preventivnih programa kao i mogućnosti liječenja , Interpretirati nove oblike ovisnosti među mladima, Objasniti internetsku ovisnost kao novi fenomen među mladima ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
-
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Pavo Filaković i skupina autora . Psihijatrija . 2014. Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J.J. Strossmayer, Studio HS internet d.o.o. , nakladnik Medicinski fakultet u Osijeku.
Hotujac, Lj. . Psihijatrija . 2006. Zagreb, Medicinska naklada
Izborna literatura
Katarina Dodig-Ćurković, Kristina Kralik i skupina autora . Psihopatologija dječje i adolescentne dobi.. 2013. Sveučilišni udžbenik medicinskog fakulteta u Osijeku.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleTypes of Addiction
Chair of Labour and Social Security Law Sciences and Social Work
Number of ECTS credits5
Lecturerizv.prof.dr.sc. Katarina Dodig Ćurković
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailkdodigcur@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Familiarity with the concept of addiction as well as the importance of early intervention by social workers in prevention as well as in the therapeutic process, connection with psychiatry services in relation to planning resocialization and quality care of individuals with the best possible implementation in everyday life, emphasis on younger age.

Course learning outcomes

Explain basic concepts from the field of addiction , Define the types of addictions , Describe the peculiarities of certain forms of addiction, Explain the risk factors that lead to the emergence of addiction, Interpret with the help of examples from practice the meaning of preventive programs as well as treatment options, Interpret new forms of addiction among young people, To explain Internet addiction as a new phenomenon among young people,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
-
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Pavo Filaković i skupina autora . Psihijatrija . 2014. Sveučilišni udžbenik Sveučilišta J.J. Strossmayer, Studio HS internet d.o.o. , nakladnik Medicinski fakultet u Osijeku.
Hotujac, Lj. . Psihijatrija . 2006. Zagreb, Medicinska naklada
Optional reading
Katarina Dodig-Ćurković, Kristina Kralik i skupina autora . Psihopatologija dječje i adolescentne dobi.. 2013. Sveučilišni udžbenik medicinskog fakulteta u Osijeku.