Praktična nastava IV

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPraktična nastava IV
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Mladen Knežević
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailmknezevic@pravos.hr
Suradnik Anita Barišić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telefon+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Dinka Caha
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telefon+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Student će se aktivno uključiti u rad organizacije koja u svojoj djelatnosti obavlja poslove vezane za socijalnu skrb kako bi na konkretnim situacijama primjenjivao pravne propise te druga znanja i vještine koje je stekao tijekom studija. Kako bi kvalitetno obavljao zadatke na praktičnoj nastavi, student će redovito proučavati i primjenjivati relevantnu literaturu. Svojim radom će pokazati poštivanje etike i načela profesije socijalnog rada te razumijevanje perspektive pojedinca u okolini. Rad studenta će se pratiti putem dnevnika rada kojeg je student obavezan predati svaki tjedan. Student će prisustvovati grupama podrške gdje će sumirati svoja iskustva te raditi na analizi socijalnog problema. Student će istražiti mogućnosti rješavanja sustavnih poteškoća zajednice i identificirati strukture koje mogu zadržavati ljude u nepovoljnim životnim okolnostima. Kroz analizu i izradu teksta, studenti će ispričati novu priču o relevantnoj i aktualnoj socijalnoj temi. Tijekom zadnjeg mjeseca student će učiti kako korištenje jezika i način na koji komuniciramo oblikuje prevladavajuću kulturu i odnos koji javnost ima prema rizičnim, ranjivim i potlačenim skupinama. Student će identificirati informacije koje želi prenijeti te oblikovati ideje u tekst. Komponenta društveno korisnog učenja nastoji osigurati da relevantna i aktualna socijalna tema bude vidljivija tamo gdje ljudi redovito konzumiraju informacije, da teme budu objektivno predstavljene, prezentirane na empatičan, inkluzivan način. Ovaj zadatak traži od studenta da promišlja o novoj, osobnoj odgovornosti sebe kao stručnjaka i odrasle osobe.

Ishodi učenja kolegija

Sudjelovati u obavljanju jednostavnijih radnji vezanih uz djelatnost socijalnog rada , Opisati kako se vode postupci u jednoj stručnoj cjelini organizacije koja u svojoj djelatnosti obavlja poslove vezane za socijalnu skrb, Provesti upravni postupak , Primijeniti odredbe pravnih predmeta na konkretnim situacijama , Sudjelovati u individualnom radu s korisnikom , Analizirati identitet i različite dimenzije socijalnih problema, Oblikovati tekst na način da koristi jezik koji potiče empatiju te razumijevanje ranjivih i rizičnih korisničkih skupina ,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☐ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☐ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Uz uobičajene oblike izvođenja nastave, kolegij integrira društveno-korisno učenje kroz objavljivanje tekstova koji nastoje ispraviti općeprihvaćene negativne i stereotipne narative te potaknuti inkluzivne promjene u zajednici.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
. Skup pravnih propisa relevantnih u radu organizacije u kojoj student obavlja praktičnu nastavu. 2022.
Orwel, G. . Nitko i ništa u Parizu i Londonu. . 1987. August Cesarec
Orwel, G. . Zašto pišem i drugi eseji. . 1983. August Cesarec
Didion J. . On Self-Respect. 1961. Essay from the Pages of Vogue
Baldwin, J. . The fire next time. . 2013. Vintage
Chekhov . How to Write Like Chekhov. . 2008. Boston: De Capo
Knežević, M. . Socijalni rad − profesija krize: Je li vrijeme i za krizu profesije? . 2013. Ljetopis socijalnog rada 20 (1)
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titlePractical classes IV
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Mladen Knežević
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailmknezevic@pravos.hr
Associate Anita Barišić
Office AddressRadićeva 13 Rektorat/ prizemlje
Telephone+385 31 224 526
e-mailanita.barisic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Dinka Caha
Office AddressRadićeva 13 Rektorat, prizemlje
Telephone+385 31 224 550
e-maildinka.caha@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The student will be actively involved in the work of an organization that in its activity performs tasks related to social care in order to apply legal regulations and other knowledge and skills acquired during studies to specific situations. To perform the tasks in the practical class with quality, the student will regularly study and apply the relevant literature. Through their work, they will demonstrate respect for the ethics and principles of the social work profession and an understanding of the individual's perspective in the environment. The student's work will be monitored through a work diary, which the student must submit every week. The student will attend support groups where they will summarize their experiences and work on analysing social problems. The student will explore the possibilities of solving the systemic difficulties of the community and identify the structures that can keep people in unfavourable life circumstances. Through the analysis and creation of the text, students will tell a new story about a relevant and current social topic. During the last month, the student will learn how the use of language and the way we communicate shapes the prevailing culture and the public's attitude towards at-risk, vulnerable and oppressed groups. The student will identify the information he wants to convey and shape the ideas into a text. The socially useful learning component seeks to ensure that a relevant and current social topic is more visible where people regularly consume information and that topics are presented objectively in an empathetic, inclusive way. This task asks the student to reflect on the new, personal responsibility of himself as a professional and adult

Course learning outcomes

Participate in performing simpler actions related to the activity of social work , Describe how procedures are conducted in a professional unit of an organization that performs tasks related to social care in its activity , Carry out an administrative procedure , Apply the provisions of legal cases to concrete situations , Participate in the individual work with the user, Analyze the identity and different dimensions of social problems, Format the text in such a way that it uses language that encourages empathy and understanding of vulnerable and at-risk user groups,

TEACHING METHODS
☐ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☑ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☐ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
In addition to the usual forms of teaching, the course integrates socially useful learning through the publication of texts that seek to correct generally accepted negative and stereotypical narratives and encourage inclusive changes in the community.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
. Skup pravnih propisa relevantnih u radu organizacije u kojoj student obavlja praktičnu nastavu. 2022.
Orwel, G. . Nitko i ništa u Parizu i Londonu. . 1987. August Cesarec
Orwel, G. . Zašto pišem i drugi eseji. . 1983. August Cesarec
Didion J. . On Self-Respect. 1961. Essay from the Pages of Vogue
Baldwin, J. . The fire next time. . 2013. Vintage
Chekhov . How to Write Like Chekhov. . 2008. Boston: De Capo
Knežević, M. . Socijalni rad − profesija krize: Je li vrijeme i za krizu profesije? . 2013. Ljetopis socijalnog rada 20 (1)
Optional reading