Academic Staff

prof.dr.sc. Boris Bakota

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra upravnog prava i znanosti

Telefon :
+385 31 224 507

Ured (prostorija):
5-17

Termin konzultacija:
Srijedom od 11 do 12 sati.

  • Spomen medalja Vukovar
  • član Udruge Pobjede
Životopis:

Rođen sam 1973. godine u Osijeku gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirao sam 1997., magistrirao Osijeku 2001., a doktorsku disertaciju „Problemi primjene načela supsidijarnosti (podrednosti) u sklopu oblikovanja zajedničkog institucionalnog modela europske lokalne i regionalne samouprave“ obranio 2005. godine. Od travnja 1996. do svibnja 1997. godine zaposlen sam kao tajnik Ureda privremene uprave Vlade Republike Hrvatske za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. U lipnju 1997. godine radio kao donačelnik Odsjeka za analitiku u Ministarstvu obnove i razvitka Republike Hrvatske u Zagrebu. Od srpnja do prosinca 1997. godine radio sam kao savjetnik za pravna pitanja u Agenciji za posredovanje u prometu određenim nekretninama Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu. Od siječnja 1998. godine zaposlen na Pravnom fakultetu u Osijeku. Na integriranom preddiplomskom i sveučilišnom studiju predajem Upravnu znanost i Prava životinja, na stručnom upravnom studiju predajem Osnove uprave i Organizaciju i metode rada u upravi, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava predajem Komparativnu javnu upravu, Komparativnu lokalnu samoupravu i Dobru vladavinu (Good Governance). Predavao sam i na Veleučilištu u Požegi i Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, a i na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Aktivno govorim engleski, njemački i španjolski, a služim se i francuskim jezikom. Redoviti sam član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio sam imenovanim članom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora u njegovom 7. sazivu. Članom Upravnog vijeća ENTO (Europan Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities) pri Vijeću Europe u Strasbourgu bio sam od 2004. do 2008. godine, te od 2016., potpredsjednik od 2008. do 2010. godine, od 2010. do 2012. godine potpredsjednik i rizničar. Predsjednikom ENTO bio sam od 2012. do 2016. godine. Član sam Upravnog vijeća Hrvatskog instituta lokalnu samoupravu. Član sam Instituta za javnu upravu u Zagrebu. Član sam Grupe neovisnih stručnjaka za Europsku povelju o lokalnoj samoupravi u Vijeću Europe u Strasbourgu. Od 2016. godine primljen sam u Fellowship of Oxford Centre for Animal Ethics, a suradnik sam i Cambridge Centre for Animal Rights Law. Član sam Znanstvenog vijeća za državnu pravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Od 2018. godine sam Consultant Editor časopisa Journal of Animal Ethics izdavača University of Illinois Press. Od 24. listopada 2014. do 30. rujna 2015. godine vršitelj sam dužnosti dekana Pravnoga fakulteta u Osijeku, a od 1. listopada 2015. do 31. ožujka 2017. godine bio sam na dužnosti dekana. Član sam Udruge Pobjede iz Osijeka, a aktivno surađujem i s udrugom Prijatelji životinja iz Zagreba.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

  • Doktor pravnih znanosti.

• Bakota, Boris ; Bakota, Lidija. Etička, pravna i lingvistička propitivanja položaja zatočenih životinja u zoološkim vrtovima// Filozofska istraživanja, god. 42., br. 2./ Čović, Ante (ur.)/, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2022., str. 229. – 250.

• Dujmović Bocka, Jelena; Bakota Boris. The Role of Agencies in Creating Network Approach in Higher Education // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 21 (2021), No. 4; 707-728

• Bakota, Boris. Uloga Europske povelje o lokalnoj samoupravi u zaštiti položaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nasuprot središnjoj vlasti // Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: dva desetljeća primjene standarda Europske povelje o lokalnoj samoupravi / Koprić, Ivan (ur.).

• Bakota, Boris; Mlikota, Jadranka. Hrvatsko pravno nazivlje i jezična norma // Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Diana Stolac (ur.).

• Bakota, Boris. Local and Regional Government Reform in Croatia: Subsidiarity and Innovation in an Era of Austerity // Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe / Nunes Silva, Carlos ; Buček, Jan (ur.).

• Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris. "Borderless" Municipal Cooperation in Croatia and Hungary // Pravo - regije - razvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).

Pečuh - Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013. str. 147-160

• Bakota, Boris. Reforms of Croatian State and Public Administration System in the Process of Croatian Accession to the European Union // Modern Priorities for the Professional Development of Public Servants: International Experience / Bakota, Boris ; Chunikhin, Gennadii (ur.).

Lugansk: European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities (ENTO) ; Lugansk Center of Postgraduate Education ; Non-Governmental Organization "Center of Educational Services", 2013. str. 11-19

• Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris. Local self-government in Hungary and Croatia // Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia / Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.).

Pécs - Osijek: Faculty of Law, University of Pécs - Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek, 2012. str. 287.-305.

• Bakota, Boris; Romić, Danijela. Organizacija i metode rada u upravi / Davidović Cvetko, Erna (ur.). Vukovar: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013

• Bakota, Boris. Promjena osoblja - rješenje svih problema hrvatske uprave // Zbornik radova Druge međunarodne konferencije Razvoj javne uprave / Belaj, Vlado (ur.).

Vukovar: Veleučilšte Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2012. str. 25.-35.

• Mlikota, Jadranka; Bakota, Boris. Hrvatsko pravno nazivlje: pitanje opravdanosti novijih nazivoslovnih promjena u hrvatskom zakonodavstvu // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 59 (2012), 1; 1-15

• Bakota, Boris. Utjecaj načela supsidijarnosti a razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava

Zagreb, Hrvatska, 2010.

• Ljubanović, Boris; Bakota, Boris. Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog upravnog postupka // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, broj 1 / Bačić, Arsen (ur.).

Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2008. str. 67-74

• Bakota, Boris. Problemi primjene načela supsidijarnosti. Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 507

Office (room):
5-17

Office hours:
Wednesday (11-12)

  • Memorial Medal Vukovar
  • Member of Victories Association
CV:

Full professor.

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

University Undergraduate Study Programme in Social Work

  • Ph. D.

• Bakota, Boris ; Bakota, Lidija. Etička, pravna i lingvistička propitivanja položaja zatočenih životinja u zoološkim vrtovima// Filozofska istraživanja, god. 42., br. 2./ Čović, Ante (ur.)/, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2022., str. 229. – 250.

• Dujmović Bocka, Jelena; Bakota Boris. The Role of Agencies in Creating Network Approach in Higher Education // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 21 (2021), No. 4; 707-728

• Bakota, Boris. Uloga Europske povelje o lokalnoj samoupravi u zaštiti položaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nasuprot središnjoj vlasti // Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: dva desetljeća primjene standarda Europske povelje o lokalnoj samoupravi / Koprić, Ivan (ur.).

• Bakota, Boris; Mlikota, Jadranka. Hrvatsko pravno nazivlje i jezična norma // Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Diana Stolac (ur.).

• Bakota, Boris. Local and Regional Government Reform in Croatia: Subsidiarity and Innovation in an Era of Austerity // Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe / Nunes Silva, Carlos ; Buček, Jan (ur.).

• Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris. "Borderless" Municipal Cooperation in Croatia and Hungary // Pravo - regije - razvoj / Župan, Mirela ; Vinković, Mario (ur.).

Pečuh - Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2013. str. 147-160

• Bakota, Boris. Reforms of Croatian State and Public Administration System in the Process of Croatian Accession to the European Union // Modern Priorities for the Professional Development of Public Servants: International Experience / Bakota, Boris ; Chunikhin, Gennadii (ur.).

Lugansk: European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities (ENTO) ; Lugansk Center of Postgraduate Education ; Non-Governmental Organization "Center of Educational Services", 2013. str. 11-19

• Bakota, Boris; Fábián, Adrián; Ljubanović, Boris. Local self-government in Hungary and Croatia // Contemporary legal challenges: EU - Hungary - Croatia / Drinóczi, Tímea ; Župan, Mirela ; Ercsey, Zsombor ; Vinković, Mario (ur.).

Pécs - Osijek: Faculty of Law, University of Pécs - Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek, 2012. str. 287.-305.

• Bakota, Boris; Romić, Danijela. Organizacija i metode rada u upravi / Davidović Cvetko, Erna (ur.). Vukovar: Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013

• Bakota, Boris. Promjena osoblja - rješenje svih problema hrvatske uprave // Zbornik radova Druge međunarodne konferencije Razvoj javne uprave / Belaj, Vlado (ur.).

Vukovar: Veleučilšte Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2012. str. 25.-35.

• Mlikota, Jadranka; Bakota, Boris. Hrvatsko pravno nazivlje: pitanje opravdanosti novijih nazivoslovnih promjena u hrvatskom zakonodavstvu // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 59 (2012), 1; 1-15

• Bakota, Boris. Utjecaj načela supsidijarnosti a razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave // Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava

Zagreb, Hrvatska, 2010.

• Ljubanović, Boris; Bakota, Boris. Aktualna pitanja uređenja novog hrvatskog upravnog postupka // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, broj 1 / Bačić, Arsen (ur.).

Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2008. str. 67-74

• Bakota, Boris. Problemi primjene načela supsidijarnosti. Osijek: Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007