Prava životinja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPrava životinja
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Teorije o pravima. Imaju li životinje prava ili im se jamči zaštita? Teorije o položaju, ulozi i zadatcima životinja. Različi ta vjerska shvaćanja o položaju, ulozi i zadatcima životinja. Međunarodni dokumenti o pravima i zaštiti životinja. Hrvatski pozitivni propisi koji reguliraju prava i zaštitu životinja. Uloga i aktivnost međunarodnih organizacija u reguliranju i ostvarivanju prava i zaštit e životinja. Poredbena praksa drugih država u reguliranju i ostvarivanju prava i zaštite životinja. Hrvatski poziti vni propisi u reguliranju prava i zaštite životinja. Hrvatska praksa u ostvarivanju prava i zaštite životinja. Uloga sudova i upravnih tijela u ostvarivanju prava i zaštite životinja. Aktivnosti u promicanju prava i zaštite životinja

Ishodi učenja kolegija

1. definirati suvremena shvaćanja o pravima i zaštiti životinja, 2. prepoznati i definirati temeljne vrijednosti međunarodnih dokumenata o pravima i zaštiti životinja, 3. prepoznati i definirati standarde hrvatskih propisa o pravima i zaštiti životinja, 4. prepoznati mjere i predstaviti mogućnosti poboljšavanja domaćih standarda u području prava i zaštite životinja, 5. usporediti domaće i međunarodne standarde u području prava i zaštite životinja.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
David De Grazia. Prava životinja: kratak uvod. 2004. Šahinpašić, Sarajevo
Nikola Visković. Kulturna zoologija: što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji?. 2009. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
Nikola Visković. Pravna zaštita životinja u Hrvatskoj. 1994. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 31 (1/2), Split
Nikola Visković. Životinje, etika, zaštita. 1991. Dometi, 24 (8-9), Matica hrvatska, Ogranak u Rijeci
. Zakon o zaštiti životinja, NN 102/17, 32/19. 2022.
Izborna literatura
Melanie Joy. Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave: uvod u karnizam. 2012. Dvostruka duga, Čakovec i Prijatelji životinja, Zagreb
Cass R. Sunstein, Marta C. Nussbaum. Animal rigts: current debates and new directions. 2004. Oxford University Press
. Ta ravnopravna stvorenja: 100 odgovora na 100 pitanja o pravima životinja. 2007. Dvostruka duga, Čakovec
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleRights of Animals
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
David De Grazia. Prava životinja: kratak uvod. 2004. Šahinpašić, Sarajevo
Nikola Visković. Kulturna zoologija: što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji?. 2009. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
Nikola Visković. Pravna zaštita životinja u Hrvatskoj. 1994. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 31 (1/2), Split
Nikola Visković. Životinje, etika, zaštita. 1991. Dometi, 24 (8-9), Matica hrvatska, Ogranak u Rijeci
. Zakon o zaštiti životinja, NN 102/17, 32/19. 2022.
Optional reading
Melanie Joy. Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave: uvod u karnizam. 2012. Dvostruka duga, Čakovec i Prijatelji životinja, Zagreb
Cass R. Sunstein, Marta C. Nussbaum. Animal rigts: current debates and new directions. 2004. Oxford University Press
. Ta ravnopravna stvorenja: 100 odgovora na 100 pitanja o pravima životinja. 2007. Dvostruka duga, Čakovec