Dobra vladavina (Good Governance)

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaDobra vladavina (Good Governance)
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova10
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet V
Telefon+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Od kada čovjek egzistira kao društveno biće, jedno od temeljnih pitanja jest kako osmišljavati i živjeti kvalitetan društveni razvoj (individualni, organizacijski, ekonomski, kulturalni), gdje će pojedinac imati šansu pune emancipacije (moralne, intelektualne, estetske) u ostvarivanju svojih potreba i interesa na način da istovremeno ostvaruje i opće dobro zajednice. Drugim riječima, postavlja se pitanje kako pripremati, donositi, primjenjivati i kontrolirati odluke, odnosno kako upravljati sobom i svojim okruženjem (gospodarskim, socijalnim, političkim, kulturalnim, ekološkim i dr.). Pravo kao tehnologija društvenih znanosti traga za oblicima ("receptima") državnog i društvenog organiziranja. Temeljna hipoteza jest iznalaziti optimalne odgovore na: zašto, tko, što, kako, pošto, s kim, gdje i kada, osiguravati otvorenost prema efikasnom i 83 učinkovitom, demokratičnom i humanom, te ekološki dostatnom društvu. Hipoteza je da nema optimalnog društvenog razvoja ukoliko nije kvalitetno "razigrana" dioba vlasti, funkcionalna i teritorijalna, odnosno višestupnjevana vlast. Danas je to prepoznatljivo kao dobra vladavina. Polazišne spoznaje su: Rousseauova "opća volja", Montesquova diobe vlasti, Millova predstavničke demokracija, teorija federalizma i teorija izbora (SAD), Pusićeve kategorija "Istinito, Dobro, Lijepo", Habermasova i Luhmannova istraživanja, preko teorije samoorganizacije (Forester) do moderne teorije samotvorbe – autopoiesis (Zeleny, Treubner, Luhmann i dr.). Teorijske premise su ostvarenje autopoietične zajednice, a svođenje na najmanju moguću mjeru alopoietične organizacije. Problematika dobre vladavine, osobito na lokalnoj i regionalnoj razini je tekovina civilizacije, teorijski i zbiljski inkorporirana je u sve suvremene političke sustave svijeta. Upravo ovdje je niz istraživanja povijesnog, komparativnog i suvremenog karaktera, gdje do izražaja dolaze preokreti i protuslovlja države, koncentracija i dekoncentracija državne vlasti, kroz isključivanje i uključivanje. Dodali bismo, bitne mijene koje se odnose na državni, javni i privatni sektor. Dobra vladavina, zahtjeva i dobro upravljanje koje zahtjeva participativnost, orijentaciju na konsenzus, odgovornost, transparentnost, puno razumijevanje, efikasnost i efektivnost, jednakost i uključivanje, te vladavina prava. Dobra vladavina kao nužnost inkorporirana je u dokumente UN, osobito u OUN Tisucljetna Deklaracija, kao i u Deklaraciji o pravu na razvoj i dr. Razvidno je da je pristup takav da dobra vladavina nije cilj za sebe, nego ključni čimbenik ljudskog razvitka i uspješnosti smanjenja siromaštva i izgradnje mira. Stoga je nužno osiguravati reforme vlasti i uprave, decentralizacije (devolucije) i regionalizacije, te razvoj lokalne samouprave. Naglasak je da ambijent za to je u zahtjevu diobe vlasti, učinkovite administracije, nesmetanog funkcioniranja pravnog sustava, javnoj odgovornosti, mogućnosti demokratskog participiranja, istinskoj decentralizaciji. Uvijek dobra vladavina se odvija preko institucija, koje bi trebale biti učinkovite, odgovorne u obnašanju ovlasti, te socijalno osposobljene za upravljanje javnim resursima. Drugim riječima, ono je podloga za učinkovite političke institucije, odgovorno obnašanje vlasti na svim razinama, te upravljanje javnim resursima. Upravo dobro upravljanje je i brana negativnostima kao što su korupcija, nepotizam i favoriziranje svojih (kumstvo). Stoga bi administracija u demokraciji, djelujući u tržišnoj ekonomiji, trebala imati sljedeće kvalitete u "Top Management Reform": (i) jamčenje temeljnih ljudskih prava, (ii) pravnu sigurnost i predvidljivost, (iii) ravnotežu moći, (iv) instrumente odgovornosti i kontrole, transparentnost, (v) koheziju s vladom. U tom je smislu human resources menadžment sada ključni čimbenik uspješnosti misije javnog menadžmenta. Svrha nam je istraživati i doprinositi podizanju svijesti i znanja, te vještina navedenim kvalitetama menadžmenta. Istraživanje je usmjereno i na "dobro upravno djelovanje" koje zahtjeva (a) profesionalnost , (b) pravosmjernost, (c) samo-odgovornost.

Ishodi učenja kolegija

1. definirati temeljne pojmove javne uprave (upravna doktrina, upravne reforme, dobro upravljanje, decentralizacija) 2. identificirati te opisati temeljne koncepte dobre vladavine 3. prepoznati učinkovite političke institucije 4. usporediti instrumente odgovornosti i kontrole 5. navesti i objasniti ključne vrijednosti dobrog upravljanja 6. prepoznati i osmisliti nove nomotehničke metode 7. predložiti rješenja za provedbu korijenite upravne reforme 8. vrednovati te ocijeniti mogućnosti demokratskog participiranja uz donošenje nekih vlastitih prijedloga,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Zvonimir Lauc. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava. 2011. HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava, Zagreb
Zvonimir Lauc. The Concept of Croatian Governance, Pravni vjesnik 27 (1). 2011. Pravni fakultet Osijek
Zvonimir Lauc. Dobra vladavina na regionalnoj razini, Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska, EUNICOP. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu & Pravni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Pečuh-Osijek
Izborna literatura
Branko Smerdel. Zahtjevi ustavne vladavine i pojam ustavnog izbora, u "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi. 2011. Hrvatska udruga za ustavno pravo
Zvonimir Lauc. Zahtjevi ustavne vladavine i pojam ustavnog izbora, u "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, svezak 26. 2010. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek-Zagreb
Zvonimir Lauc. Acquis Vijeca Europe i hrvatska lokalna samouprava, Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zvonimir Lauc. Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave, Pravni vjesnik 18 (1-2). 2002. Pravni fakultet Osijek
Zvonimir Lauc. Decentralizacija - uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava 3 (2). 2001. Institut za javnu upravu, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleGood Governance
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits10
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Office AddressRadićeva 13 Kabinet V
Telephone+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Zvonimir Lauc. Regulatorni sustav Republike Hrvatske, Dvadeseta obljetnica hrvatskoga ustava. 2011. HAZU i Hrvatska udruga ustavnog prava, Zagreb
Zvonimir Lauc. The Concept of Croatian Governance, Pravni vjesnik 27 (1). 2011. Pravni fakultet Osijek
Zvonimir Lauc. Dobra vladavina na regionalnoj razini, Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mađarska – Hrvatska, EUNICOP. 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu & Pravni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Pečuh-Osijek
Optional reading
Branko Smerdel. Zahtjevi ustavne vladavine i pojam ustavnog izbora, u "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi. 2011. Hrvatska udruga za ustavno pravo
Zvonimir Lauc. Zahtjevi ustavne vladavine i pojam ustavnog izbora, u "Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, svezak 26. 2010. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek-Zagreb
Zvonimir Lauc. Acquis Vijeca Europe i hrvatska lokalna samouprava, Ustavne promjene Republike Hrvatske i Europska Unija. 2010. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zvonimir Lauc. Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave, Pravni vjesnik 18 (1-2). 2002. Pravni fakultet Osijek
Zvonimir Lauc. Decentralizacija - uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave, Hrvatska javna uprava 3 (2). 2001. Institut za javnu upravu, Zagreb