Organizacija i metode rada u upravi

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOrganizacija i metode rada u upravi
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet V
Telefon+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Metodologija. Organiziranje. Javni manadžment. Inovacije u upravi. Učinkovitost uprave. Uprava kao javni servis građana. Etika javnog službenika.

Ishodi učenja kolegija

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita mogu: 1. definirati i objasniti temeljne pojmove u javnoj upravi, 2. prepoznati ulogu uprave u društvu koja je determinirana općim društvenim razvojem, 3. razumjeti ulogu građana u upravi, 4. objasniti organizacijske teorije s obzirom na vremensko razdoblje pojavljivanja i u odnosu na srodnost ideja, 5. razjasniti pojam organizacijske strukture, 6. navesti i objasniti poslove tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj, 7. definirati pojam organizacijske kulture, 8. analizirati moderne tendencije u upravi, 9. analizirati razvoj javne uprave u Hrvatskoj i reforme javne uprave, 10. potkrijepiti stečena teorijska znanja primjerima iz prakse itd.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☑ Terenska nastava
☑ Mentorski rad
☑ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Bakota Boris, Romić Danijela. Organizacija i metode rada u upravi. 2013. Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, Pravni fakultet u Osijeku
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleOrganization and Work Methods in Administration
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Office AddressRadićeva 13 Kabinet V
Telephone+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Methodology. Organizing. Public management. Innovations in administration. Management efficiency. Administration as a public service citizens. Ethics of a public servant.

Course learning outcomes

After passing the exam, students are expected to be able to: 1. define and explain basic terms in public administration, 2. recognize the role of administration in society, which is determined by general social development, 3. understand the role of citizens in administration, 4. explain organizational theories with regard to the time period of appearance and in relation to relatedness of ideas, 5. clarify the concept of organizational structure, 6. list and explain the tasks of state administration bodies in the Republic of Croatia, 7. define the term organizational culture, 8. analyze modern tendencies in administration, 9. analyze the development of public administration in Croatia and public administration reforms, 10. to support the acquired theoretical knowledge with examples from practice, etc.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☑ Field work
☑ Mentoring work
☑ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Bakota Boris, Romić Danijela. Organizacija i metode rada u upravi. 2013. Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, Pravni fakultet u Osijeku
Optional reading