Upravna znanost

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaUpravna znanost
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova8
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet V
Telefon+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Javna uprava – temeljni pojmovi 2. Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu 3. Upravna organizacija i javni menadžment 4. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi 5. Obavljanje poslova državne uprave 6. Javne službe – službe od općega interesa 7. Lokalna i regionalna samouprava 8. Europski upravni prostor 9. Reforme i modernizacija uprave

Ishodi učenja kolegija

1. definirati i objasniti temeljne pojmove u javnoj upravi 2. prepoznati ulogu uprave u društvu koja je determinirana općim društvenim razvojem, 3. razumjeti ulogu građana u upravi, 4. objasniti tendenciju porasta upravnih organizacija, tendenciju prema diferencijaciji (raščlanjivanju) upravnih organizacija, tendenciju prema profesionalizaciji uprave, tendenciju prema ograničavanju prinude u upravi te tendenciju prema informatizaciji uprave, INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ u ak. 2021. / 2022. god. 174 5. ocijeniti ulogu ljudi u upravi (upravni službenici u upravnim organizacijama, politički dužnosnici u upravi, službenički sustav, platni sustav u upravi, sustav napredovanja u upravi), 6. razjasniti pojam materijalnih sredstava, njihov oblik i režim raspolaganja, 7. definirati funkciju vodstva u upravnim organizacijama, javni menadžment, poslove vodstva u upravnim organizacijama, liste zadataka rukovoditelja, upravljanje i vođenje u upravnim organizacijama, 8. razjasniti popunjavanje upravnih organizacija rukovodećim osobljem, 9. analizirati razvoj javne uprave u Hrvatskoj i reforme javne upra,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
KOPRIĆ, Ivan i dr. . Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. 2021. Pravni fakultet, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10, 5/14) • Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18) • Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) • Zakon o državnim službenicima (NN 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) • Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17). 2022.
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleAdministrative Science
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits8
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Office AddressRadićeva 13 Kabinet V
Telephone+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Course learning outcomes

,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
KOPRIĆ, Ivan i dr. . Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. 2021. Pravni fakultet, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb
. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10, 5/14) • Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18) • Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) • Zakon o državnim službenicima (NN 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) • Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17). 2022.
Optional reading