Osnove upravnog prava i organizacija uprave

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove upravnog prava i organizacija uprave
Katedra upravnog prava i znanosti
Broj ECTS bodova5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Bakota
Zgrada, kabinetRadićeva 13 5-17
Telefon+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Zgrada, kabinetRadićeva 13
Telefon
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Zgrada, kabinetRadićeva 13 Kabinet V
Telefon+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
Nositelj kolegijadoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Zgrada, kabinetRadićeva 13 38
Telefon+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Marko Sukačić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 51/13
Telefon+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
Suradnikdoc.dr.sc. Marko Sukačić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 51/13
Telefon+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

1. Teorija uprave 2. Upravni sustavi i hrvatska uprava 3. Ustrojstvo javne uprave u RH 4. Sustav državne uprave, nadzor Vlade RH 5. Javne službe i ustanove 6. Teorijsko poimanje javne uprave 7. Iznimna stanja 8. Upravni akti 9. Temeljni instituti upravnog prava 10. Upravni postupak-opća i posebna upravna postupanja (područje socijalne skrbi) 11. Sudbeni nadzor nad upravom

Ishodi učenja kolegija

Definirati i objasniti temeljne pojmove javne uprave te tendencije u upravi, Opisati ulogu ljudi u upravi (upravni službenici u upravnim organizacijama, politički dužnosnici u upravi, službenički sustav, platni sustav, sustav napredovanja), kao i ulogu građana u upravi, Definirati funkciju vodstva u upravnim organizacijama, javni menadžment, zadatke rukovoditelja, upravljanje i vođenje u javnim organizacijama, Definirati temeljne pojmove iz područja državne i javne uprave (tijela, poslovi, nadzor, europski upravni prostor, upravne reforme, temeljna načela javne uprave, ovlasti i akte Vlade Republike Hrvatske), Opisati tijek upravnog postupka i upravnog spora te argumentirati probleme u praksi , Normiranja posebnih upravnih postupaka naspram općeg upravnog postupka, Definirati sudbeni nadzor nad upravom i njegov značaj , Primijeniti stečeno znanje iz navedenog predmeta na konkretne primjere iz prakse uz tumačenje zakonskih tekstova odabranih instituta,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☑ Obrazovanje na daljinu
☑ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su obvezni redovito dolaziti na nastavu uz aktivno sudjelovanje sukladno rasporedu predavanja. Nazočnost i sudjelovanje 70% u nastavi preduvjeti su podjeljivanja potpisa kao uredno izvršenih studentskih obveza te mogućnost polaganja ispita putem dva kolokvija (nakon 50 % održanih predavanja materije predmeta). U slučaju dužeg vremenskog razdoblja nemogućnosti prisustvovanja nastavi, studenti su dužni opravdati svoje izostanke predmetnom profesoru ili asistentici. Studenti mogu polagati cjelokupan ispit (pismeni i usmeni ispit) na raspoloživim ispitnim rokovima. Studenti koji pristupe polaganju ispita putem kolokvija te ih uspješno polože, to stvara temelj oblikovanja konačne ocjene ispita te studenti ne moraju pristupiti usmenom dijelu ispita. U iznimnim situacijama i kada je to opravdano, kolokviji i ispiti održavat će se online putem korištenjem dostupnih platformi (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Pusić, Eugen. Nauka o upravi. 2002. Školska knjiga, Zagreb, (samo krupni slog)
Borković, Ivo . Upravno pravo . 2002. Narodne novine, Zagreb (str.3.-186.,221.-260.,357.-398.,585.-618.)
Đerđa, Dario . Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Zakon o sustavu državne uprave. NN br. 66/19. 2022.
Zakon o državnim službenicima. NN br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19. 2022.
Zakon o općem upravnom postupku. NN br. 47/09, 110/21. 2022.
Izborna literatura
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Administrative Law and Organization of Administration
Chair of Administrative Law and Administrative Sciences
Number of ECTS credits5
Lecturerprof.dr.sc. Boris Bakota
Office AddressRadićeva 13 5-17
Telephone+385 31 224 507
e-mailboris.bakota@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Boris Ljubanović
Office AddressRadićeva 13
Telephone
e-mailljubanovic.boris@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Jelena Dujmović Bocka
Office AddressRadićeva 13 Kabinet V
Telephone+385 31 224 507
e-mailjelena.dujmovic@pravos.hr
Lecturerdoc.dr.sc. Ana Đanić Čeko
Office AddressRadićeva 13 38
Telephone+385 31 224 500
e-mailana.djanic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Marko Sukačić
Office AddressRadićeva 13 51/13
Telephone+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
Associatedoc.dr.sc. Marko Sukačić
Office AddressRadićeva 13 51/13
Telephone+385 31 224 500
e-mailmarko.sukacic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

1. Theory of administration 2. Administrative systems and Croatian administration 3. Organization of public administration in the Republic of Croatia 4. System of state administration, supervision of the Government of the Republic of Croatia 5. Public services and institutions 6. Theoretical understanding of public administration 7. Exceptional conditions 8. Administrative acts 9. Basic institutes of administrative law 10. Administrative procedure - general and special administrative procedures (area of social welfare) 11. Judicial supervision over the administration

Course learning outcomes

Define and explain the basic concepts of public administration and tendencies in administration, Describe the role of people in administration (administrative officers in administrative organizations, political officials in administration, official system, salary system, promotion system), as well as the role of citizens in administration, Define the function of leadership in administrative organizations, public management, tasks of managers, management and leadership in public organizations, Define basic terms in the field of state and public administration (bodies, jobs, supervision, European administrative space, administrative reforms, basic principles of public administration, powers and acts of the Government of the Republic of Croatia), Describe the course of the administrative procedure and administrative dispute and argue the problems in practice, Standardization of special administrative procedures versus general administrative procedures, Define judicial supervision over administration and its significance, Apply the acquired knowledge from the specified subject to concrete examples from practice with the interpretation of legal texts of the selected institutes,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☑ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☑ Distance education
☑ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are obliged to attend classes regularly with active participation in accordance with the lecture schedule. Attendance and participation of 70% in class are prerequisites for signing off as properly completed student obligations and the possibility of taking the exam through two colloquiums (after 50% of the subject lectures have been held). In the case of a longer period of inability to attend classes, students are obliged to justify their absences to the relevant professor or assistant. Students can take the entire exam (written and oral exam) on available exam dates. Students who take the exam through colloquiums and successfully pass them, this creates the basis for forming the final exam grade, and students do not have to take the oral part of the exam. In exceptional situations and when justified, colloquiums and exams will be held online using available platforms (ZOOM, Merlin, Microsoft Teams, Moodle).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Pusić, Eugen. Nauka o upravi. 2002. Školska knjiga, Zagreb, (samo krupni slog)
Borković, Ivo . Upravno pravo . 2002. Narodne novine, Zagreb (str.3.-186.,221.-260.,357.-398.,585.-618.)
Đerđa, Dario . Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. 2010. Inženjerski biro, Zagreb
Zakon o sustavu državne uprave. NN br. 66/19. 2022.
Zakon o državnim službenicima. NN br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19. 2022.
Zakon o općem upravnom postupku. NN br. 47/09, 110/21. 2022.
Optional reading
Zakon o Vladi Republike Hrvatske. Narodne novine 150/11, 22/12, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22. 2022.
Zakon o ustanovama. Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19. 2022.