Academic Staff

prof.dr.sc. Branka Rešetar

  • Hrvatski
  • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Ustrojstvena jedinica:
Katedra obiteljskog prava

Telefon :
+385 31 224 558

Ured (prostorija):
58/13

Termin konzultacija:
po dogovoru putem e-maila

  • Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu Pravnog fakulteta Osijek, 2018.
  • Predsjednica Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji
Životopis:

Prof. dr. sc. Branka Rešetar rođena je 10. studenoga 1969. godine u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomirala je 1994. godine, nakon čega započinje s vježbeništvom u odvjetništvu. 1998. godine položila je pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Osijek zaposlena je od 2000. godine kao znanstvena novakinja-asistentica na Katedri za obiteljskog pravo. Magistrirala je 2004. godine na Poslijediplomskog znanstvenom studiju građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Obiteljskopravno uzdržavanje s posebnim osvrtom na uzdržavanje djece u Republici Hrvatskoj“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dubravke Hrabar. Doktorirala je 2009. godine, također na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Pravna zaštita prava na susrete i druženja u obiteljskom pravu“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Alana Uzelca.

Prof. dr. sc. Branka Rešetar od 2009. godine bila je docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Osijek, od 2014. izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za obiteljsko pravo, a od 2020. redovita je profesorica na Katedri građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Osijek.

Predsjednica je Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji koja je organizator niza znanstveno-stručnih skupova iz područja obiteljskog prava. Između ostaloga, članica je Family Law in Europe: Academic Network, Komisije za europsko obiteljsko pravo, Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo. Bila je članica niza radnih skupina za izradu/izmjene zakona, kao i voditeljica radne skupine za izradu Obiteljskog zakona (NN 75/2014). Sudjelovala je u nizu projekata.

Prof. dr. sc. Branka Rešetar autorica je programa cjeloživotnog učenja „Interdisciplinarni program stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom“ 2014. godine, kao i programa preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Socijalni rad“ Pravnog fakulteta Osijek.

Glavna je urednica časopisa Dijete i obitelj u suvremenom društvu, članica je uredništva časopisa Pravni vjesnik Pravnog fakulteta Osijek te urednica Obiteljskopravne bibioteke Pravnog fakulteta Osijek od 2009. godine. Do sada je sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima. Autorica je niza znanstvenih radova i publikacija.

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Guštin, M.; Rešetar, B. (2023). Međudržavno posvojenje u Republici Hrvatskoj kroz prizmu slučaja posvojenja djece iz DR Konga, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 73, No. 5, p. 881-929.

Rešetar, B., Lucić, N. (2023). Plurality and Diversity in Law - National Report for Croatia, Heaton, J.; Kemelmajer, A. (eds.), Plurality and Diversity in Law, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, p. 211-226.

Rešetar, B. (2022). Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.), Organizator d.o.o., Zagreb.

Tucak, I.; Rešetar, B. (2021). Autonomija osoba s duševnim smetnjama, Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti odgoju i obrazovanju, Zbornik radova s 1. Međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije, Ileš, T.; Sabljar, M. (eds.), Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, p. 906-931.

Rešetar, B.; Lucić, N. (2021). Child Participation in Family Law - Croatia, International Handbook on Child Participation in Family Law, Schrama, W.; Freeman, M.; Taylor, N.; Bruning, M. (eds.), Mortsel, Cambridge: Intersentia, p. 143-155.

Rešetar, B.; Grigić, N. (2019). Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio), Pravo i porezi, Vol. 28, No. 4, p. 81-89.

Rešetar, B.; Grigić, N. (2019). Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (II. dio), Pravo i porezi, Vol. 28, No. 5, p. 102-109.

Rešetar, B. (2019). Pravo djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa u međunarodnom pravu, Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Župan, M. (ed.), Osijek: Pravni fakultet Osijek, p. 229-258.

Rešetar, B. (2019). Growing Numbers of Parental Responsibility Agreements following Divorce Reform in Croatia, Family Law and Family Realities, Rogerson C.; Antokolskaia, M.; Miles, J.; Parkinson, P.; Vonk, M. (eds.), The Hague: Eleven International Publishing, p. 367-280.

Employment Status:
active employee

Organizational unit:
?

Telephone :
+385 31 224 558

Office (room):
58/13

Office hours:
by agreement via e-mail

  • Award for excellence in scientific and research work of the Faculty of Law Osijek, 2018
  • President of the Croatian Society on Legal Protection of Family
CV:

Full professor Branka Rešetar, Ph.D. was born on 10 November 1969 in Split, where she completed primary and secondary school. She graduated from the Faculty of Law, University of Split in 1994, after which she began her internship at the bar. In 1998, she passed the bar exam. She has been employed at the Faculty of Law in Osijek since 2000 as a research assistant at the Department of Family Law. In 2004, she received her master's degree at the Postgraduate scientific study of civil law sciences at the Faculty of Law, University of Zagreb with the topic "Family legal maintenance with special reference to child maintenance in the Republic of Croatia" under the mentorship of full professor Dubravka Hrabar, Ph.D. She received her doctorate in 2009, also at the Faculty of Law, University of Zagreb with the topic "Legal protection of the right to meet and socialize in family law" under the mentorship of full professor Alan Uzelac, Ph.D.

Full professor Branka Rešetar, Ph.D. has been an assistant professor at the Department of Family Law at the Osijek Faculty of Law since 2009, an associate professor and head of the Department of Family Law since 2014, and a full professor at the Department of Civil and Family Law at the Faculty of Law in Osijek since 2020.

She is the president of the Croatian Society on Legal Protection of Family, which is the organizer of many scientific and professional meetings in the field of family law. Among other things, she is a member of Family Law in Europe: Academic Network, Commission for European Family Law, and International Society for Family Law. She was a member of several working groups for drafting/amending laws, as well as the leader of the working group for drafting the Family Law (Official Gazette 75/2014). She participated in numerous domestic and international projects.

Full professor Branka Rešetar, Ph.D. is the author of the Lifelong learning program "Interdisciplinary professional development program in the field of protection of the procedural rights of the child and communication with the child" in 2014, as well as the undergraduate and graduate university study program "Social Work" of the Faculty of Law Osijek.

She is the editor in chief of the journal Child and Family in Contemporary Society, member of the editorial board of the journal Pravni vjesnik of the Osijek Faculty of Law and the editor of the Family Law Library of the Osijek Faculty of Law since 2009. So far, she has participated in numerous international conferences and gatherings. She is the author of many scientific papers and publications.

He actively uses English in speech and writing.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

Guštin, M.; Rešetar, B. (2023). Međudržavno posvojenje u Republici Hrvatskoj kroz prizmu slučaja posvojenja djece iz DR Konga, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 73, No. 5, p. 881-929.

Rešetar, B., Lucić, N. (2023). Plurality and Diversity in Law - National Report for Croatia, Heaton, J.; Kemelmajer, A. (eds.), Plurality and Diversity in Law, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago, p. 211-226.

Rešetar, B. (2022). Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.), Organizator d.o.o., Zagreb.

Tucak, I.; Rešetar, B. (2021). Autonomija osoba s duševnim smetnjama, Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti odgoju i obrazovanju, Zbornik radova s 1. Međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije, Ileš, T.; Sabljar, M. (eds.), Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, p. 906-931.

Rešetar, B.; Lucić, N. (2021). Child Participation in Family Law - Croatia, International Handbook on Child Participation in Family Law, Schrama, W.; Freeman, M.; Taylor, N.; Bruning, M. (eds.), Mortsel, Cambridge: Intersentia, p. 143-155.

Rešetar, B.; Grigić, N. (2019). Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (I. dio), Pravo i porezi, Vol. 28, No. 4, p. 81-89.

Rešetar, B.; Grigić, N. (2019). Smjernice za izdvajanje djece iz obitelji u praksi Europskog suda za ljudska prava (II. dio), Pravo i porezi, Vol. 28, No. 5, p. 102-109.

Rešetar, B. (2019). Pravo djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa u međunarodnom pravu, Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, Župan, M. (ed.), Osijek: Pravni fakultet Osijek, p. 229-258.

Rešetar, B. (2019). Growing Numbers of Parental Responsibility Agreements following Divorce Reform in Croatia, Family Law and Family Realities, Rogerson C.; Antokolskaia, M.; Miles, J.; Parkinson, P.; Vonk, M. (eds.), The Hague: Eleven International Publishing, p. 367-280.