Obiteljsko nasilje

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaObiteljsko nasilje
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Definiranje obiteljskog nasilja; Obilježja, simptomi, vrste obiteljskog nasilja; Teorije o uzrocima obiteljskog nasilja i ekološki okvir; Nacionalni i međunarodni pravni okvir za zaštitu od obiteljskog nasilja; Institucije i servisi koji su dostupni za zaštitu od obiteljskog nasilja; Politike i strategije za zaštitu od obiteljskog nasilja.

Ishodi učenja kolegija

Opisati i objasniti definiciju, obilježja, znakove i vrste obiteljskog nasilja, Objasniti posljedice i dinamiku obiteljskog nasilja u odnosu na djecu, partnere i starije članove obitelji, Usporediti teorije o različitim uzrocima pojavnosti obiteljskog nasilja uključujući ekološki okvir, Pronaći i uključiti institucije i dostupne servise prilikom pružanja zaštite žrtvama obiteljskog nasilja, Kritički usporediti pravne propise kojima se uređuje zaštita od obiteljskog nasilja s konkretnom zaštitom u praksi, Predlagati poboljšanja u području zaštite od obiteljskog nasilja,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☑ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni biti prisutni na minimalno 70% nastave, aktivno sudjelovati u nastavi te izraditi praktični rad.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Ajduković, M.; Pavleković, G. Nasilje nad ženom u obitelji. 2004. Društvo za psihološku pomoć
Pećnik, N. Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece (odabrana poglavlja). 2003. Naklada Slap
Rusac, S. Nasilje nad starijim osobama. 2006. Ljetopis socijalnog rada, god. 13, br. 2
Risović, K.; Rusac, S.; Todorović, N. Faktori rizika povezani sa nasiljem nad starijim osobama u porodici. 2018. Temida - časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, god. 21, br. 3
. Možemo zajedno - međuresorna suradnja u suzbijanju nasilja. 2018. Republika Hrvatska, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine. 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). 2018. Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 3/18
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Kazneni zakon. 2011. Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22
. Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela. 2012. Službeni list Europske unije, L 315/57 od 14. studenoga 2012.
FRA - Agencija Europske unije za temeljna prava. Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem Europske unije (kratki pregled rezultata). 2014. Ured za publikacije Europske unije
Izborna literatura
Rajter, M.; Trbus, M.; Pećnik, N. Socio-demografske odrednice stava prema tjelesnom kažnjavanju djece. 2016. Ljetopis socijalnog rada, god. 23, br. 2
Pećnik, N. "Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta": Prikaz instrumenta i njegove validacije u Hrvatskoj. 2003. Ljetopis socijalnog rada, god. 10, br. 2
Rusac, S. Nasilje nad starijim osobama u obitelji (doktorska disertacija). 2008. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada
Rešetar, B. Domestic Violence and Contact Concerning Children in Croatia, u: Wardle, L. D., Williams, C. S. (ur.), Family Law: Balancing Interests and Pursuing Priorities. 2007. William S Hein & Co
Rešetar, B. Obiteljsko nasilje - novi zakoni i novi pogledi na naknadu štete (Domestic Violence - New Laws and a New Kind of Tort). 2005. Familia, Milano, god. 5, br. 4-5
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleFamily Violence
?
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Defining domestic violence; Features, causes, types of domestic violence; Theories about the causes of domestic violence and the ecological framework; National and international legal framework for protection against domestic violence; Institutions and services available for protection against domestic violence; Policies and strategies for protection against domestic violence.

Course learning outcomes

Describe and explain the definition, characteristics, signs and types of domestic violence, Explain the consequences and dynamics of domestic violence in relation to children, partners and older family members, Compare theories about the different causes of the occurrence of domestic violence, including the ecological framework, Find and involve institutions and available services when providing protection to victims of domestic violence, Critically compare legal regulations regulating protection against domestic violence with concrete protection in practice, Propose improvements in the area of protection against domestic violence,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☑ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to attend at least 70% of classes, actively participate in classes and prepare a seminar paper.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Ajduković, M.; Pavleković, G. Nasilje nad ženom u obitelji. 2004. Društvo za psihološku pomoć
Pećnik, N. Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece (odabrana poglavlja). 2003. Naklada Slap
Rusac, S. Nasilje nad starijim osobama. 2006. Ljetopis socijalnog rada, god. 13, br. 2
Risović, K.; Rusac, S.; Todorović, N. Faktori rizika povezani sa nasiljem nad starijim osobama u porodici. 2018. Temida - časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, god. 21, br. 3
. Možemo zajedno - međuresorna suradnja u suzbijanju nasilja. 2018. Republika Hrvatska, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine. 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). 2018. Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 3/18
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Kazneni zakon. 2011. Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22
. Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela. 2012. Službeni list Europske unije, L 315/57 od 14. studenoga 2012.
FRA - Agencija Europske unije za temeljna prava. Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem Europske unije (kratki pregled rezultata). 2014. Ured za publikacije Europske unije
Optional reading
Rajter, M.; Trbus, M.; Pećnik, N. Socio-demografske odrednice stava prema tjelesnom kažnjavanju djece. 2016. Ljetopis socijalnog rada, god. 23, br. 2
Pećnik, N. "Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta": Prikaz instrumenta i njegove validacije u Hrvatskoj. 2003. Ljetopis socijalnog rada, god. 10, br. 2
Rusac, S. Nasilje nad starijim osobama u obitelji (doktorska disertacija). 2008. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada
Rešetar, B. Domestic Violence and Contact Concerning Children in Croatia, u: Wardle, L. D., Williams, C. S. (ur.), Family Law: Balancing Interests and Pursuing Priorities. 2007. William S Hein & Co
Rešetar, B. Obiteljsko nasilje - novi zakoni i novi pogledi na naknadu štete (Domestic Violence - New Laws and a New Kind of Tort). 2005. Familia, Milano, god. 5, br. 4-5