Statusno pravo građana

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaStatusno pravo građana
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova4
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 55/13
Telefon+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Uvod u statusno pravo građana; Bračno pravo (Uvod, Uvod u pravno uređenje braka, Sklapanje braka, Osobna prava i dužnosti bračnih drugova, Imovinski odnosi bračnih drugova, Prestanak braka); Izvanbračna zajednica žene i muškarca; Istospolne zajednice; Pravni odnosi roditelja i djece (Utvrđivanje podrijetla djeteta od majke i oca; Prava djece, Roditeljska skrb i ostvarivanje roditeljske skrbi, Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom, Obiteljskopravne mjere za zaštitu osobnih i imovinskih prava djeteta); Posvojenje (Uvod, Pojam i cilj posvojenja, Pretpostavke za zasnivanje posvojenja, Postupak zasnivanja posvojenja, Učinci posvojenja); Skrbništvo (Općenito o skrbništvu, Skrbništvo za maloljetne osobe, Skrbništvo za punoljetne osobe, Skrbništvo za posebne slučajeve); Uzdržavanje (Uvodne napomene, Pravna priroda uzdržavanja, Uzdržavanje između pojedinih subjekata, Prestanak prava na uzdržavanje, Ostvarenje prava na uzdržavanje); Izvansudski mehanizmi rješavanja obiteljskih sporova (obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija); Hrvatsko državljanstvo; Prebivalište građana; Putne isprave hrvatskih državljana; Osobna iskaznica; Osobni identifikacijski broj; Osobno ime; Stranci.

Ishodi učenja kolegija

Definirati pojedine institute statusnog prava građana, Objasniti način na koji nastaju i prestaju statusnopravni odnosi koji su sadržaj predmeta, Označiti i opisati prava i obveze sudionika u pojedinim statusnopravnim odnosima, Objasniti i definirati ulogu nadležnih državnih tijela glede odluka koje donose u području statusnog prava građana, Primijeniti odredbe materijalnog i procesnog prava pri postupanju i donošenju odluka u području statusnih prava građana,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo: Studenti koji ne polože kolokvije, polažu pisani i usmeni ispit.
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na minimalno 70% nastave.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Hrabar, D.; Korać Graovac, A. Obiteljsko pravo i matičarstvo. 2019. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak (odabrani dijelovi). 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. Zakon o hrvatskom državljanstvu. 1991. Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21
. Zakon o prebivalištu. 2012. Narodne novine, br. 144/12, 158/13, 114/22
. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana. 1999. Narodne novine, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20, 10/23
. Zakon o osobnoj iskaznici. 2015. Narodne novine, br. 62/15, 42/20, 144/20, 114/22
. Zakon o osobnom identifikacijskom broju. 2008. Narodne novine, br. 60/08
. Zakon o osobnom imenu. 2012. Narodne novine, br. 118/12, 70/17, 98/19
. Zakon o strancima. 2020. Narodne novine, br. 133/20, 114/22, 151/22
Izborna literatura
Lucić, N. Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost. 2020. Narodne novine
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleStatus Law of CItizens
?
Number of ECTS credits4
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Office AddressRadićeva 13 55/13
Telephone+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Introduction to statute law of citizens; Marriage law (Introduction, Introduction to the legal arrangement of marriage, Marriage, Personal rights and duties of spouses, Property relations of spouses, Termination of marriage); Extramarital union of a woman and a man; Same-sex unions; Legal relations between parents and children (Determining the origin of the child from the mother and father; Children's rights, Parental care and exercise of parental care, Realization of personal relationships with the child, Family law measures to protect the personal and property rights of the child); Adoption (Introduction, Concept and goal of adoption, Assumptions for establishing adoption, Procedure for establishing adoption, Effects of adoption); Custody (General about custody, Custody for minors, Custody for adults, Custody for special cases); Maintenance (Introductory remarks, Legal nature of maintenance, Maintenance between individual entities, Termination of the right to maintenance, Exercising the right to maintenance); Out-of-court mechanisms for resolving family disputes (mandatory counseling and family mediation); Croatian citizenship; Residence of citizens; Travel documents of Croatian citizens; ID card; Personal identification number; Personal name; Foreigners.

Course learning outcomes

Define individual institutes of status rights of citizens, Explain the way in which status-legal relations, which are the content of the subject, arise and terminate, Mark and describe the rights and obligations of the participants in certain status-legal relationships, Explain and define the role of the competent state bodies regarding the decisions they make in the area of the status rights of citizens, Apply the provisions of material and procedural law when acting and making decisions in the area of status rights of citizens,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other: Studenti koji ne polože kolokvije, polažu pisani i usmeni ispit.
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in at least 70% of classes.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Hrabar, D.; Korać Graovac, A. Obiteljsko pravo i matičarstvo. 2019. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak (odabrani dijelovi). 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. Zakon o hrvatskom državljanstvu. 1991. Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21
. Zakon o prebivalištu. 2012. Narodne novine, br. 144/12, 158/13, 114/22
. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana. 1999. Narodne novine, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20, 10/23
. Zakon o osobnoj iskaznici. 2015. Narodne novine, br. 62/15, 42/20, 144/20, 114/22
. Zakon o osobnom identifikacijskom broju. 2008. Narodne novine, br. 60/08
. Zakon o osobnom imenu. 2012. Narodne novine, br. 118/12, 70/17, 98/19
. Zakon o strancima. 2020. Narodne novine, br. 133/20, 114/22, 151/22
Optional reading
Lucić, N. Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost. 2020. Narodne novine
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.) (odabrani dijelovi). 2022. Organizator d.o.o.