Dijete i pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaDijete i pravo
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Dijete u povijesno-teorijskom kontekstu (Dijete u rimskoj pravnoj tradiciji, Dijete u socijalnom nauku Crkve, Dijete kao nositelj prava); Ustavnopravna zaštita djeteta (Ustavnosudska zaštita prava djece); Poslovna sposobnost i pravna odgovornost djeteta (O poslovnoj, deliktnoj i oporučnoj sposobnosti djeteta, Pravo djeteta pacijenta na informirani pristanak); Procesni položaj djeteta u obiteljskom i građanskom procesnom pravu (Procesni položaj djeteta i zastupanje djeteta u sudskom postupku, Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima); Dijete u međunarodnom i europskom pravu (Dijete u međunarodnom privatnom pravu, Dijete u pravu Europske unije).

Ishodi učenja kolegija

Prikazati razvoj prava djeteta u pravnoj teoriji (teorija volje i teorija interesa), Definirati dijete u pravu, objasniti koncept dječje dobrobiti i prava djeteta, Objasniti značaj Konvencije o pravima djeteta i nabrojati te objasniti pojedina prava djeteta (prava djeteta u obitelji, pravo djeteta na zdravlje, pravo djeteta na obrazovanje, prava djece s invaliditetom...), Opisati i objasniti poslovnu sposobnost djeteta, procesna prava djeteta i pravo djeteta pacijenta na informirani pristanak, Analizirati i kritički vrednovati odabrana prava djece prema izboru studenata,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni unaprijed se pripremiti za određenu temu predavanja i aktivno sudjelovati u nastavi, te položiti ispit koji se sastoji samo iz usmenog dijela. Znanje studenata se provjerava kontinuirano tijekom interaktivnih predavanja za koja se moraju unaprijed pripremiti i aktivno raspravljati o zadanim temama.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Rešetar, B. (ur.). Dijete i pravo. 2009. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izborna literatura
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleChild and Law
?
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The child in the historical-theoretical context (the child in the Roman legal tradition, the child in the social teaching of the Church, the child as a holder of rights); Constitutional protection of children (Constitutional protection of children's rights); Legal capacity and legal responsibility of the child (About legal capacity, delict and testamentary capacity of the child, The right of the child patient to informed consent); Procedural position of the child in the family and civil procedural law (Procedural position of the child and representation of the child in court proceedings, Principle of hearing parties in family proceedings); Child in international and European law (Child in private international law, Child in European Union law).

Course learning outcomes

Show the development of children's rights in legal theory (will theory and interest theory), Define the child in law, explain the concept of child welfare and child rights, Explain the significance of the Convention on the Rights of the Child and enumerate and explain individual rights of the child (rights of the child in the family, right of the child to health, right of the child to education, rights of children with disability...), Describe and explain the child's legal capacity, the child's procedural rights and the child patient's right to informed consent, Analyze and critically evaluate selected children's rights, as chosen by the students,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to prepare in advance for a specific lecture topic and actively participate in class, and to pass an exam that consists only of the oral part. Students' knowledge is checked continuously during interactive lectures, for which they must prepare in advance and actively discuss the given topics.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Rešetar, B. (ur.). Dijete i pravo. 2009. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Optional reading