Obiteljsko pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaObiteljsko pravo
Katedra obiteljskog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Branka Rešetar
Zgrada, kabinetRadićeva 13 58/13
Telefon+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Zgrada, kabinetRadićeva 13 55/13
Telefon+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Uvod u obiteljsko pravo (Obiteljsko pravo, Obitelj, Obiteljskopravni odnosi, Pravni izvori obiteljskog prava); Bračno pravo (Uvod, Uvod u pravno uređenje braka, Sklapanje braka, Osobna prava i dužnosti bračnih drugova, Imovinski odnosi bračnih drugova, Prestanak braka); Izvanbračna zajednica žene i muškarca; Istospolne zajednice; Pravna zaštita od obiteljskog nasilja; Pravni odnosi roditelja i djece (Povijesnopravno uređenje odnosa roditelja i djece, Utvrđivanje podrijetla djeteta od majke i oca, Prava djece, Roditeljska skrb i ostvarivanje roditeljske skrbi, Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom, Obiteljskopravne mjere za zaštitu osobnih i imovinskih prava djeteta); Posvojenje (Uvod, Pojam i cilj posvojenja, Pretpostavke za zasnivanje posvojenja, Postupak zasnivanja posvojenja, Učinci posvojenja); Skrbništvo (Općenito o skrbništvu, Skrbništvo za maloljetne osobe, Skrbništvo za punoljetne osobe, Skrbništvo za posebne slučajeve); Uzdržavanje (Uvodne napomene, Pravna priroda uzdržavanja, Uzdržavanje između pojedinih subjekata, Prestanak prava na uzdržavanje, Ostvarenje prava na uzdržavanje); Izvansudski mehanizmi rješavanja obiteljskih sporova (obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija)

Ishodi učenja kolegija

Prepoznati i definirati pojedine institute i pravne izvore obiteljskog prava u hrvatskom i međunarodnom pravu, uključujući i znanje o njihovom povijesnom razvoju, Objasniti način (pretpostavke) na koji nastaju i prestaju obiteljskopravni odnosi koji su sadržaj predmeta, Označiti i opisati prava i obveze sudionika u pojedinim obiteljskopravnim odnosima, Analizirati sadržaj obiteljskopravnih odnosa, Objasniti i definiirati ulogu nadležnih državnih tijela glede odluka koje donose po pitanju obiteljskopravnih odnosa, Usporediti i kritički vrednovati pravne učinke obiteljskopravnih odnosa, Odabrati i argumentirano primijeniti prikladna zakonska rješenja na konkretne slučajeve,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☐ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Studenti su dužni aktivno sudjelovati na nastavi (minimalno 70%) te položiti gradivo putem dva kolokvija ili cjelokupno putem ispita
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Hrabar, D. (ur.). Obiteljsko pravo. 2021. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak (odabrani dijelovi). 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o pravobranitelju za djecu. 2017. Narodne novine, br. 73/17
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. 2012. Narodne novine, br. 86/12
. Zakon o udomiteljstvu. 2018. Narodne novine, br. 115/18, 18/22
. Zakon o Centru za posebno skrbništvo. 2020. Narodne novine, br. 47/20
Izborna literatura
Lucić, N. Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost. 2020. Narodne novine
Hrabar, D. Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi. 2019. Narodne novine
Hrabar, D.; Korać Graovac, A. Obiteljsko pravo i matičarstvo. 2019. Narodne novine
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleFamily Law
?
Number of ECTS credits7
Lecturerprof.dr.sc. Branka Rešetar
Office AddressRadićeva 13 58/13
Telephone+385 31 224 558
e-mailbranka.resetar@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Nataša Lucić
Office AddressRadićeva 13 55/13
Telephone+385 31 224 555
e-mailnatasa.lucic@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Introduction to family law (Family law, Family, Family law relations, Legal sources of family law); Marriage law (Introduction, Introduction to the legal arrangement of marriage, Marriage, Personal rights and duties of spouses, Property relations of spouses, Termination of marriage); Extramarital union of a woman and a man; Same-sex unions; Legal protection against domestic violence; Legal relations between parents and children (Historical legal regulation of the relationship between parents and children, Determining the origin of the child from the mother and father, Children's rights, Parental care and exercise of parental care, Realization of personal relationships with the child, Family law measures to protect the personal and property rights of the child); Adoption (Introduction, Concept and goal of adoption, Assumptions for establishing adoption, Procedure for establishing adoption, Effects of adoption); Custody (General about custody, Custody for minors, Custody for adults, Custody for special cases); Maintenance (Introductory remarks, Legal nature of maintenance, Maintenance between individual entities, Termination of the right to maintenance, Exercising the right to maintenance); Out-of-court mechanisms for resolving family disputes (mandatory counseling and family mediation)

Course learning outcomes

Recognize and define individual institutes and legal sources of family law in Croatian and international law, including knowledge of their historical development, Explain the assumptions for the creation and termination of family law relationships, Mark and describe the rights and obligations of the participants in certain family law relationships, Analyze the content of family law relations, Explain and define the role of the competent state bodies regarding the decisions they make regarding family law relations, Compare and critically evaluate the legal effects of family law relationships, Choose and apply appropriate legal solutions to specific cases with arguments,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☐ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Students are required to actively participate in classes (at least 70%) and pass the material through two colloquiums or the entire course through an exam
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Hrabar, D. (ur.). Obiteljsko pravo. 2021. Narodne novine
Rešetar, B. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I.). 2022. Organizator d.o.o.
Aras Kramar, S. Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga II.). 2022. Organizator d.o.o.
Rešetar, B.; Aras Kramar, S.; Lucić, N.; Medić, I.; Šago, D.; Tucak, I.; Mioč, P. Suvremeno obiteljsko pravo i postupak (odabrani dijelovi). 2017. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
. Obiteljski zakon. 2015. Narodne novine, br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23
. Zakon o pravobranitelju za djecu. 2017. Narodne novine, br. 73/17
. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. 2017. Narodne novine, br. 70/17, 126/19, 84/21, 114/22
. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. 2014. Narodne novine, br. 92/14, 98/19
. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. 2012. Narodne novine, br. 86/12
. Zakon o udomiteljstvu. 2018. Narodne novine, br. 115/18, 18/22
. Zakon o Centru za posebno skrbništvo. 2020. Narodne novine, br. 47/20
Optional reading
Lucić, N. Izvanbračna zajednica i pravna sigurnost. 2020. Narodne novine
Hrabar, D. Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi. 2019. Narodne novine
Hrabar, D.; Korać Graovac, A. Obiteljsko pravo i matičarstvo. 2019. Narodne novine