Academic Staff

prof.dr.sc. Aleksandra Vasilj

 • Hrvatski
 • English

Zaposlenje:
aktivni radni odnos

Telefon :
+385 31 224 562

Ured (prostorija):
62, Stjepana Radića 13

Termin konzultacija:
utorak od 10-12

Životopis:

Aleksandra Vasilj, rođena Srb, rođena je 2. lipnja 1964. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu,1986. godine.

U tijeku studija više je puta nagrađivana dekanskim nagradama za uspjeh. Godine 2002. stekla je magisterij iz polja ekonomije, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijek, a 2004. godine doktorirala iz polja prava, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku

Na Ekonomskom faultetu u Osijeku, zaposlila se 1985.godine,

Na Pravnom faluktetu u Osijeku zaposlena je od 1997. godine ,kada je i izabrana u zvanje mlađeg asistenta, na predmetu «Pomorsko i općeprometno pravo». Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje Pravo.

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Stručni diplomski studij Javna uprava

 • 1997.- 2001. - Pravni fakultet u Osijeku suradničko radno mjesto mlađe asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje Ekonomija
 • 2002. – 2005. – Pravni fakultet u Osijeku suradničko radno mjesto viša asistentice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje Pravo
 • 2006.- 2011. - Pravni fakultet u Osijeku, znanstveno-nastavno docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Pravo
 • 2011. – 2016. - Pravni fakultet u Osijeku, znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor –prvi izbor iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Pravo
 • 2016. – 2019.- Pravni fakultet u Osijeku, znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor – reizbor iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Pravo
 • 2019. do danas- Pravni fakultet u Osijeku, znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Pravo

1. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana; Perković, Aleksandra:Legal framework for adressing air traffic noise // Proceedeings XIV International Scientific Conference "Transport Problems 2022" / Sladkowski, Aleksander (ur.). Katowice: Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, 2022. str. 764-776 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

2. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Perković, Aleksandra:Fit for 55 - does it fit all? air and rail transport after COVID - 19 pandemic // International Scientific Conference “The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects“, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC )- issue 6 / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek : Faculty of Law Osijek, 2022. str. 66-101 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

3.Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana;THROUGH CHANGES TO LEGISLATION TO MODERN URBAN MOBILITY // RED 2022, 11th International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, Development” / Leko Šimić, Mirna (ur.): Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2022. str. 801-819 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

4. Vasilj, Aleksandra; Višnjić, Mirela: NUŽNOST MODERNIZACIJE I REFORME JAVNOG PROMETA U SVRHU ODRŽIVOG RAZVITKA // 11. međunarodna konferencija "Razvoj javne uprave" Vukovar, Republika Hrvatska, 2021. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)

5. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana; Perković, Aleksandra; Air Transport and Passenger Rights Protection during and after the Coronavirus (Covid-19) Pandemic // "The future of the EU in and after the pandemic" / EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), 5 / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.), Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2021. str. 293-325 doi:10.25234/eclic/18308 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

6. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Nužnost hitnih izmjena pravne regulative tovarišta na unutarnjim vodama, Suvremeni izazovi pomorske plovidbe 2. međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava – zbornik radova, Split, 27.-28- rujna 2018., str. 87.-104.

7. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Current affairs in passengers rights protection in the European Union, International Scientific Conference “EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT (ECLIC)“, Osijek, 14.-15. 6. 2018., str. 216.-235.

8. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Erceg, Aleksandar, Unmanned Aircrafts (‘Drones’) – The Need for Legal Regulation and Harmonisation of Legislation in the European Union, SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law - Series of Papers (Vol. 3), 2018., str. 9.-21.

9. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana, Prometno pravo i osiguranje, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2016. - udžbenik

10. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana, Osiguranje brodova i tereta – stari problemi i nova rješenja, 1. međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – zbornik radova, Split, 29.-30. 9. 2016. str. 443. –463.

11. Vasilj, Aleksandra, Ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine – kronološko kritički osvrt (međunarodni instrumenti i hrvatska rješenja), Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Zbornik radova, br. 2/2016., str. 603.-619.

12. Erceg, Aleksandar; Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra, Unmanned aircraft systems in logistics – legal regulation and worldwide examples toward use in Croatia, Business Logistics in Modern Management - Procedings of the 17th International Scientific Conference, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska, 12.-13. 10. 2017., str. 43.-62.

13. Vasilj, Aleksandra; Cigula, Kristina, Održivi promet rijekom Dunav – mjere za okolišno prihvatljiv i siguran promet, Pravni vjesnik, god. 32, br. 2/2016, str. 41.-74.

14. Vasilj, Aleksandra, Implementation of the Railway System of the Republic of Croatia in the EU Railway System, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Legal Challenges of Modern World”, Split, 1.-2. 9. 2016., str. 354. – 362.

15. Činčurak Erceg Biljana; Vasilj Aleksandra, Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari – moderna rješenja napokon implementirana u hrvatski Pomorski zakonik, Suvremeni promet, god. 34., br. 1-2/2014., str. 171. – 177.

16. Vasilj, Aleksandra; Bošnjak, Melita: Sustavi općeg ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu - potreba unifikacije pomorskog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3/2011, str. 549.-576.

17. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijeke Dunav, Suvremeni promet, br. 5-6/2011, str. 367.-372.

18. Vasilj, Aleksandra; Bešlić, Sanja: Spašavanje i zaštita morskog okoliša – potreba uspostave učinkovitijeg pravnog sustava, Pravni vjesnik, 27 (2011), 2; str. 159 – 177.

19. Vasilj, Aleksandra; Vomš, Lidija: The Problem of Sunken Items and Authorised Persons, Contemporary Legal and Economic Issues III, J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia, 2011, str. 98 – 134.

20. Vasilj, Aleksandra: Potreba unifikacije međunarodnog reguliranja mjesta zakloništa kao čimbenika zaštite morskog okoliša, Zbornik radova – Internacionalni univerzitet Travnik, II. Savjetovanje s međunarodnim učešćem, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2. i 3. 6. 2011., str. 57 – 66.

21. Vasilj, Aleksandra: Jačanje pravnog položaja putnika – potreba usklađivanja nacionalnih propisa s međunarodnim konvencijama i propisima Europske unije, Pravni vjesnik, 27 (2011), 1; str. 25 – 55.

22. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Modern Requirements of Legal Regulations for Transport in the Cities and Necessity for Making Sector Strategy in Order to Harmonize with Other Modes of Transport, Transport Problems (Gliwice - Poljska), 5 (2010), 3; str. 11-20.

23. Činčurak, Biljana; Vasilj, Aleksandra: The role of the state on the safety of maritime navigation and protection of maritime environment, 13th Marine Traffic Engineering Conference, Malmö, Sweden, 19. – 22. 10. 2009., Proceedings of XIII International Scientific and Tehnical Conference on Marine Traffic Engeneering, str. 39-48.

24. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Need for a Radical Change of Current Comprehension of the Urban Transport Character and Engagement of a Long-Term, Carefully Planned, and Rational Policy, International Conference on Transport Science - ICTS 2009, Portorož, Slovenija, 4. i 5. 6. 2009.

25. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana; Đanić, Ana: Zakon o sigurnosti prometa na cestama, previše ili nedovoljno represivan? (eng. Road Traffic Safety Act, too much or insufficiently repressive?), XVI International Scientific Symposium Transport Systems 2009, Opatija, Suvremeni promet, br. 1-2, str. 85-90.

26. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Interakcija razvitka prometa i razvoja grada (eng. Interaction between Transport Development and Growth of the City, XVI International Scientific Symposium Transport Systems 2009, Opatija, Suvremeni promet, br. 1-2, str. 91-95.

27. Vasilj, Aleksandra; Zagrajski, Sanja; Činčurak, Biljana: Luke unutarnjih voda i pravni status zemljišta unutar lučkog područja – nedorečenost Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (eng. Ports on Inland Waterways and Legal Status of the Land within the Port Area – Deficiency of the Act on Navigation and Inland Ports), Pravni vjesnik, 24 (2008), br. 2; str. 21-47.

28. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: New approach to the port construction planning - Harmonization with EU Legislation and Principles of Sustainable Development, Third International Scientific Conference "Ports and Waterways", POWA 2008, Ports and Waterway Development in the Context of the EU Enlargement, Dubrovnik, Hrvatska, 18. i 19. 9. 2008

29. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Impact of sustainable transport on economic growth, E-Book on ‘Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens’.http://www.educationforsustainabledevelopment.org/papers/paper_53.doc

30. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Gospodarski pojas Republike Hrvatske u svjetlu domaćih i međunarodnih propisa i međunarodnog političkog pritiska (eng. Exclusive Economic Zone of the Republic of Croatia in the Light of National and International Regulations and International Political Pressure) – Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XX/2007, str. 159-183.

31. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa – nužnost donošenja novih provedbenih mjera (eng. Protection of Air Quality from Harmful Effects of Road Traffic – A Necessity for New Regulation Measures), XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, br. 3-4, str. 239-242.

32. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Izgradnja luka na unutarnjim vodama – novo zadiranje u okoliš? (eng. Building Inland Ports - A New Impact on the Environment?), XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, br. 3-4, str. 236-238.

33. Vasilj, Aleksandra; Zagrajski, Sanja; Činčurak, Biljana: Izvlaštenje kao instrument razvoja cestovnog prometa (eng. Expropriation as an Instrument of Road Traffic Development), Pravni vjesnik, 23 (2007), 3/4 ; str. 77-104.

34. Vasilj, A., Hmura, S., Škorić, J.: Zaštite od buke cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Osijek (eng. Protection against Road Traffic Noise with Particular Emphasis on the Area of the City of Osijek), Suvremeni promet, 5/2007. str. 425-428.

35. Vasilj, A., Hmura, S., Škorić, J.: Utjecaj koridora Vc na estetske vrijednosti prostora i zaštitu okoliša istočne Hrvatske (eng. Impact of Corridor Vc on Aesthetic Values of the Space and Environment of Eastern Croatia), Suvremeni promet, 5/2007. str. 421-424.

36. Škorić, J., Vasilj, A., Hmura, S.: Utvrđivanje i saniranje opasnih mjesta na cestama istočne Hrvatske (eng. Identification and Reconstruction of Dangerous Spots on the Motor Roads of Eastern Croatia), Suvremeni promet, 5/2007., str. 415.-419.

37. Romštajn, I.; Vasilj, A.: Prometno pravo i osiguranje, Osijek, 2006. – udžbenik

38. Vasilj, A.: Grad i promet, Osijek, 2006. – monografija

39. Vasilj, A., Hmura, S.: Modernizacija sustava prometa grada Osijeka (eng. Traffic System Modernization in the City of Osijek), Suvremeni promet 5/2006. str. 337.-341

40. Romštajn, I., Vasilj, A., Stipić, B.: Ekološke i druge prednosti željezničkog prijevoza (eng. Ecological and Other Advantages of Rail Transportation), XIII Internacional Scientific Symposium, Transport systems 2006. Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, pp. 138.-141. – rad sa studentom

41. Romštajn, I., Vasilj, A.: O nekim sustavnim problemima zaštite čovjekova okoliša od buke u cestovnom prometu, (eng. On Some Noise Protection Problems in Road Traffic), Znanstveni časopis Suvremeni promet, br. 5., Zagreb, 2005., pp. 404.-406.

42. Vasilj, A., Romštajn, I.: Javni prijevoz putnika i potreba njegove bolje reguliranosti na primjeru grada Osijeka, (eng. Public Transportation of Passengers and the Need to Improve its Regulation on the Example of the City of Osijek), XII Internacional Scientific Symposium, Transport systems, Managment, Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, 2005. pp. 102.-105.

43. Romštajn, I., Vasilj, A: Obnova zračne luke Osijek-Klisa kao čimbenik razvitka prometa i turizma u regiji Slavonije i Baranje (eng. Reconstruction of the Osijek-Klisa Airport as Significant Factor in the Development of Transport and Tourism in the Slavonija – Baranja Region), Deveto međunarodno znanstvenostručno savjetovanje Promet i turizam, Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, 3-4, 2001. pp 173. - 177.

44. Vasilj, A.: Pravni pojam broda i elementi njegove individualizacije (eng. The Legal Meaning of the Term "Ship" and Elements of its Individualization), Pravni vjesnik, Osijek, 1999., br. 1-2/99. pp. 155. – 160.

Employment Status:
active employee

Telephone :
+385 31 224 562

Office (room):
62, Stjepana Radića 13

Office hours:
Tuesday from 10-12

CV:

Aleksandra Vasilj, born Srb, was born on June 2, 1964 in Osijek, where she completed primary and secondary school.

She graduated from the Faculty of Law in Zagreb in 1986. years.

In the course of her studies, she was awarded several times with dean's awards for success. In 2002, she obtained a master's degree in the field of economics, at the Josip Jurj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, and in 2004, she obtained a doctorate in the field of law, at the Josip Jurj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law in Osijek

In 1985, she got a job at the Faculty of Economics in Osijek.

She has been employed at the Faculty of Law in Osijek since 1997, when she was elected to the position of junior assistant in the course "Maritime and General Traffic Law". In 2019, she was elected to the scientific teaching position of full professor in the scientific field of Social Sciences, scientific field of Law.

Professional Undergraduate Administrative Study Programme

University Integrated Undergraduate and Graduate Study Programme in Law

Professional Graduate Study Programme in Public Administration

 • -1997 - 2001 - Faculty of Law in Osijek, associate position of junior assistant for the scientific field of social sciences, scientific field of Economics
 • 2002 – 2005 – Faculty of Law in Osijek, associate position of senior assistant for the scientific field of social sciences, scientific field of Law
 • 2006 - 2011 - Faculty of Law in Osijek, scientific and teaching assistant professor in the scientific field of Social Sciences, scientific field of Law
 • 2011 – 2016 - Faculty of Law in Osijek, scientific-teaching title associate professor - first choice in the scientific field of Social Sciences, scientific field of Law
 • 2016 - 2019 - Faculty of Law in Osijek, scientific and teaching title associate professor - re-selection from the scientific field of Social Sciences, scientific field of Law
 • 2019 to date - Faculty of Law in Osijek, scientific-teaching title of full-time professor in the scientific field of Social Sciences, scientific field of Law

1. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana; Perković, Aleksandra:Legal framework for adressing air traffic noise // Proceedeings XIV International Scientific Conference "Transport Problems 2022" / Sladkowski, Aleksander (ur.). Katowice: Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, 2022. str. 764-776 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

2. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Perković, Aleksandra:Fit for 55 - does it fit all? air and rail transport after COVID - 19 pandemic // International Scientific Conference “The recovery of the EU and strengthening the ability to respond to new challenges – legal and economic aspects“, EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC )- issue 6 / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek : Faculty of Law Osijek, 2022. str. 66-101 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

3.Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana;THROUGH CHANGES TO LEGISLATION TO MODERN URBAN MOBILITY // RED 2022, 11th International Scientific Symposium “Region, Entrepreneurship, Development” / Leko Šimić, Mirna (ur.): Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2022. str. 801-819 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

4. Vasilj, Aleksandra; Višnjić, Mirela: NUŽNOST MODERNIZACIJE I REFORME JAVNOG PROMETA U SVRHU ODRŽIVOG RAZVITKA // 11. međunarodna konferencija "Razvoj javne uprave" Vukovar, Republika Hrvatska, 2021. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)

5. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana; Perković, Aleksandra; Air Transport and Passenger Rights Protection during and after the Coronavirus (Covid-19) Pandemic // "The future of the EU in and after the pandemic" / EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC), 5 / Duić, Dunja ; Petrašević, Tunjica (ur.), Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2021. str. 293-325 doi:10.25234/eclic/18308 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

6. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Nužnost hitnih izmjena pravne regulative tovarišta na unutarnjim vodama, Suvremeni izazovi pomorske plovidbe 2. međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava – zbornik radova, Split, 27.-28- rujna 2018., str. 87.-104.

7. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Current affairs in passengers rights protection in the European Union, International Scientific Conference “EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT (ECLIC)“, Osijek, 14.-15. 6. 2018., str. 216.-235.

8. Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra; Erceg, Aleksandar, Unmanned Aircrafts (‘Drones’) – The Need for Legal Regulation and Harmonisation of Legislation in the European Union, SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law - Series of Papers (Vol. 3), 2018., str. 9.-21.

9. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana, Prometno pravo i osiguranje, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2016. - udžbenik

10. Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana, Osiguranje brodova i tereta – stari problemi i nova rješenja, 1. međunarodna znanstvena konferencija pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – zbornik radova, Split, 29.-30. 9. 2016. str. 443. –463.

11. Vasilj, Aleksandra, Ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine – kronološko kritički osvrt (međunarodni instrumenti i hrvatska rješenja), Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Zbornik radova, br. 2/2016., str. 603.-619.

12. Erceg, Aleksandar; Činčurak Erceg, Biljana; Vasilj, Aleksandra, Unmanned aircraft systems in logistics – legal regulation and worldwide examples toward use in Croatia, Business Logistics in Modern Management - Procedings of the 17th International Scientific Conference, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska, 12.-13. 10. 2017., str. 43.-62.

13. Vasilj, Aleksandra; Cigula, Kristina, Održivi promet rijekom Dunav – mjere za okolišno prihvatljiv i siguran promet, Pravni vjesnik, god. 32, br. 2/2016, str. 41.-74.

14. Vasilj, Aleksandra, Implementation of the Railway System of the Republic of Croatia in the EU Railway System, Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Legal Challenges of Modern World”, Split, 1.-2. 9. 2016., str. 354. – 362.

15. Činčurak Erceg Biljana; Vasilj Aleksandra, Vađenje i uklanjanje podrtina i potonulih stvari – moderna rješenja napokon implementirana u hrvatski Pomorski zakonik, Suvremeni promet, god. 34., br. 1-2/2014., str. 171. – 177.

16. Vasilj, Aleksandra; Bošnjak, Melita: Sustavi općeg ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu - potreba unifikacije pomorskog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3/2011, str. 549.-576.

17. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijeke Dunav, Suvremeni promet, br. 5-6/2011, str. 367.-372.

18. Vasilj, Aleksandra; Bešlić, Sanja: Spašavanje i zaštita morskog okoliša – potreba uspostave učinkovitijeg pravnog sustava, Pravni vjesnik, 27 (2011), 2; str. 159 – 177.

19. Vasilj, Aleksandra; Vomš, Lidija: The Problem of Sunken Items and Authorised Persons, Contemporary Legal and Economic Issues III, J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia, 2011, str. 98 – 134.

20. Vasilj, Aleksandra: Potreba unifikacije međunarodnog reguliranja mjesta zakloništa kao čimbenika zaštite morskog okoliša, Zbornik radova – Internacionalni univerzitet Travnik, II. Savjetovanje s međunarodnim učešćem, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2. i 3. 6. 2011., str. 57 – 66.

21. Vasilj, Aleksandra: Jačanje pravnog položaja putnika – potreba usklađivanja nacionalnih propisa s međunarodnim konvencijama i propisima Europske unije, Pravni vjesnik, 27 (2011), 1; str. 25 – 55.

22. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Modern Requirements of Legal Regulations for Transport in the Cities and Necessity for Making Sector Strategy in Order to Harmonize with Other Modes of Transport, Transport Problems (Gliwice - Poljska), 5 (2010), 3; str. 11-20.

23. Činčurak, Biljana; Vasilj, Aleksandra: The role of the state on the safety of maritime navigation and protection of maritime environment, 13th Marine Traffic Engineering Conference, Malmö, Sweden, 19. – 22. 10. 2009., Proceedings of XIII International Scientific and Tehnical Conference on Marine Traffic Engeneering, str. 39-48.

24. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Need for a Radical Change of Current Comprehension of the Urban Transport Character and Engagement of a Long-Term, Carefully Planned, and Rational Policy, International Conference on Transport Science - ICTS 2009, Portorož, Slovenija, 4. i 5. 6. 2009.

25. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana; Đanić, Ana: Zakon o sigurnosti prometa na cestama, previše ili nedovoljno represivan? (eng. Road Traffic Safety Act, too much or insufficiently repressive?), XVI International Scientific Symposium Transport Systems 2009, Opatija, Suvremeni promet, br. 1-2, str. 85-90.

26. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Interakcija razvitka prometa i razvoja grada (eng. Interaction between Transport Development and Growth of the City, XVI International Scientific Symposium Transport Systems 2009, Opatija, Suvremeni promet, br. 1-2, str. 91-95.

27. Vasilj, Aleksandra; Zagrajski, Sanja; Činčurak, Biljana: Luke unutarnjih voda i pravni status zemljišta unutar lučkog područja – nedorečenost Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (eng. Ports on Inland Waterways and Legal Status of the Land within the Port Area – Deficiency of the Act on Navigation and Inland Ports), Pravni vjesnik, 24 (2008), br. 2; str. 21-47.

28. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: New approach to the port construction planning - Harmonization with EU Legislation and Principles of Sustainable Development, Third International Scientific Conference "Ports and Waterways", POWA 2008, Ports and Waterway Development in the Context of the EU Enlargement, Dubrovnik, Hrvatska, 18. i 19. 9. 2008

29. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Impact of sustainable transport on economic growth, E-Book on ‘Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens’.http://www.educationforsustainabledevelopment.org/papers/paper_53.doc

30. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Gospodarski pojas Republike Hrvatske u svjetlu domaćih i međunarodnih propisa i međunarodnog političkog pritiska (eng. Exclusive Economic Zone of the Republic of Croatia in the Light of National and International Regulations and International Political Pressure) – Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XX/2007, str. 159-183.

31. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa – nužnost donošenja novih provedbenih mjera (eng. Protection of Air Quality from Harmful Effects of Road Traffic – A Necessity for New Regulation Measures), XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, br. 3-4, str. 239-242.

32. Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana: Izgradnja luka na unutarnjim vodama – novo zadiranje u okoliš? (eng. Building Inland Ports - A New Impact on the Environment?), XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, br. 3-4, str. 236-238.

33. Vasilj, Aleksandra; Zagrajski, Sanja; Činčurak, Biljana: Izvlaštenje kao instrument razvoja cestovnog prometa (eng. Expropriation as an Instrument of Road Traffic Development), Pravni vjesnik, 23 (2007), 3/4 ; str. 77-104.

34. Vasilj, A., Hmura, S., Škorić, J.: Zaštite od buke cestovnog prometa s posebnim osvrtom na grad Osijek (eng. Protection against Road Traffic Noise with Particular Emphasis on the Area of the City of Osijek), Suvremeni promet, 5/2007. str. 425-428.

35. Vasilj, A., Hmura, S., Škorić, J.: Utjecaj koridora Vc na estetske vrijednosti prostora i zaštitu okoliša istočne Hrvatske (eng. Impact of Corridor Vc on Aesthetic Values of the Space and Environment of Eastern Croatia), Suvremeni promet, 5/2007. str. 421-424.

36. Škorić, J., Vasilj, A., Hmura, S.: Utvrđivanje i saniranje opasnih mjesta na cestama istočne Hrvatske (eng. Identification and Reconstruction of Dangerous Spots on the Motor Roads of Eastern Croatia), Suvremeni promet, 5/2007., str. 415.-419.

37. Romštajn, I.; Vasilj, A.: Prometno pravo i osiguranje, Osijek, 2006. – udžbenik

38. Vasilj, A.: Grad i promet, Osijek, 2006. – monografija

39. Vasilj, A., Hmura, S.: Modernizacija sustava prometa grada Osijeka (eng. Traffic System Modernization in the City of Osijek), Suvremeni promet 5/2006. str. 337.-341

40. Romštajn, I., Vasilj, A., Stipić, B.: Ekološke i druge prednosti željezničkog prijevoza (eng. Ecological and Other Advantages of Rail Transportation), XIII Internacional Scientific Symposium, Transport systems 2006. Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, pp. 138.-141. – rad sa studentom

41. Romštajn, I., Vasilj, A.: O nekim sustavnim problemima zaštite čovjekova okoliša od buke u cestovnom prometu, (eng. On Some Noise Protection Problems in Road Traffic), Znanstveni časopis Suvremeni promet, br. 5., Zagreb, 2005., pp. 404.-406.

42. Vasilj, A., Romštajn, I.: Javni prijevoz putnika i potreba njegove bolje reguliranosti na primjeru grada Osijeka, (eng. Public Transportation of Passengers and the Need to Improve its Regulation on the Example of the City of Osijek), XII Internacional Scientific Symposium, Transport systems, Managment, Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, 2005. pp. 102.-105.

43. Romštajn, I., Vasilj, A: Obnova zračne luke Osijek-Klisa kao čimbenik razvitka prometa i turizma u regiji Slavonije i Baranje (eng. Reconstruction of the Osijek-Klisa Airport as Significant Factor in the Development of Transport and Tourism in the Slavonija – Baranja Region), Deveto međunarodno znanstvenostručno savjetovanje Promet i turizam, Opatija, Znanstveni časopis, Suvremeni promet, 3-4, 2001. pp 173. - 177.

44. Vasilj, A.: Pravni pojam broda i elementi njegove individualizacije (eng. The Legal Meaning of the Term "Ship" and Elements of its Individualization), Pravni vjesnik, Osijek, 1999., br. 1-2/99. pp. 155. – 160.