Pravo osiguranja

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo osiguranja
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Osiguranje u suvremenim uvjetima života ima univerzalnu vrijednost i nezaobilazno je u gospodarskom životu. Cilj predmeta je da studenti usvoje znanja o ugovoru o osiguranju, pravima i obvezama stranaka ugovora o osiguranju, vrstama osiguranja, shvate značaj i nužnost osiguranja te da stečena znanja mogu primijeniti na stvarne situacije.

Ishodi učenja kolegija

Analizirati ugovor o osiguranju., Definirati prava i obveza ugovornih stranaka iz ugovora o osiguranju., Tumačiti pojedine odredbe uvjeta osiguranja., Razlikovati vrste osiguranja., Analizirati pojedine vrste osiguranja., Razlikovati i pravno kvalificirati stvarne situacije sa stajališta ugovornog prava osiguranja.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Zadaci
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja (70%). Uz redovito pohađanje nastave studenti moraju rješavati postavljene zadatke i praktične probleme ili pristupiti usmenom ispitu.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Pavić, Drago. Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba. 2009. Tectus, Zagreb
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008, 78/2015, 29/2018, 126/2021, 114/2022, 156/2022. – Ugovor o osiguranju. 0.
. Zakon o osiguranju, Narodne novine, br. 30/2015, 112/2018, 63/2020, 133/2020, 151/2022.. 0.
Izborna literatura
Pavić, Drago. Pomorsko osiguranje: pravo i praksa: s osnovama kopnenog i zračnog transportnog osiguranja. 2012. Književni krug, Split
Gorenc, Vilim. Komentar Zakona o obveznim odnosima. 2005. RRiF-plus, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleInsurance Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Insurance in modern living conditions has a universal value and is indispensable in economic life. The goal of the course is for students to acquire knowledge about the insurance contract, the rights and obligations of the parties to the insurance contract, types of insurance, to understand the importance and necessity of insurance, and to be able to apply the acquired knowledge to real situations.

Course learning outcomes

Analyze the insurance contract., Define the rights and obligations of the contracting parties from the insurance contract., Interpret individual provisions of insurance conditions., Distinguish types of insurance., Analyze individual types of insurance., Differentiate and legally qualify real situations from the contractual insurance law point of view.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: Zadaci
ADDITIONAL FACTS
Regular attendance of lectures (70%). In addition to regular attendance, students must solve assigned tasks and practical problems or take an oral exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Pavić, Drago. Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba. 2009. Tectus, Zagreb
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
. Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/2005, 41/2008, 78/2015, 29/2018, 126/2021, 114/2022, 156/2022. – Ugovor o osiguranju. 0.
. Zakon o osiguranju, Narodne novine, br. 30/2015, 112/2018, 63/2020, 133/2020, 151/2022.. 0.
Optional reading
Pavić, Drago. Pomorsko osiguranje: pravo i praksa: s osnovama kopnenog i zračnog transportnog osiguranja. 2012. Književni krug, Split
Gorenc, Vilim. Komentar Zakona o obveznim odnosima. 2005. RRiF-plus, Zagreb