Pomorsko i općeprometno pravo

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPomorsko i općeprometno pravo
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova7
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo daje studentima opći uvid i osnovna znanja iz područja svih grana prometnog prava, stavljajući posebni naglasak na pomorsko pravo. Objašnjava se mjesto prometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti; proučavaju se ugovori o prijevozu (robe i putnika), prijevozne isprave i odgovornosti za štetu u svim granama prometa. Studenti se upoznaju s domaćim i međunarodnim prijevozom robe u pomorstvu, plovidbi unutarnjim vodama te cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Proučava se zaštita prava putnika u okviru domaćeg i međunarodnog prijevoza morem, unutarnjim vodama, cestom, željeznicom i zrakom. Upozorava se i na onečišćenje okoliša koje može nastati kao posljedica uporabe prijevoznih sredstava. Posebno se obrađuje i uloga osiguranja u prometnom pravu (osnovni pojmovi iz osiguranja, obvezna osiguranja, kasko osiguranje).

Ishodi učenja kolegija

Definirati i opisati pojedine institute pomorskog i općeprometnog prava (pojam i podjelu pomorskog prava izvore pomorskog i općeprometnog prava, domaće i međunarodne, posebno s imovinskopravnog aspekta) i transportnog osiguranja., Analizirati i pravilno tumačiti pojedine izvore pomorskog i općeprometnog prava i transportnog osiguranja., Analizirati pravno uređenje pojedinih grana prometa., Usporediti grane prometa (sličnost i razlike pojedinih instituta, ključne osobe, prijevozne isprave, odgovornost za štetu)., Razlikovati grane prometa (sličnost i razlike pojedinih instituta, ključne osobe, prijevozne isprave, odgovornost za štetu)., Primijeniti pravnu regulativu odgovornosti prijevoznika u svim granama prijevoza., Riješiti konkretno postavljena pitanja.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☑ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☑ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja (70%) i vježbi te polaganje ispita putem kolokvija ili polaganjem ispita (pismenog i usmenog). Polaganje ispita putem kolokvija: Uvjet za polaganje ispita putem kolokvija je redovito dolazak na nastavu (studenti mogu izostati s dva predavanja između svakog kolokvija). Ukupno ima 3 kolokvija po 13 pitanja. Dodatne bodove student može ostvariti aktivnošću na nastavi ili na vježbama i to do 5 bodova koji se dodaju na ukupni broj bodova iz kolokvija ili na broj bodova iz pisanog dijela ispita ako student odabere da će ispit polagati na takav način (uz uvjet da je ostvario minimalan broj bodova za prolazak na pisanom dijelu ispita). Kolokviji se ne mogu ispravljati. Kolokvijima mogu pristupiti samo studenti koji prvi put upisuju četvrtu godinu (ponavljači i studenti koji su već odslušali predmet ne mogu pristupiti kolokvijima). Polaganje ispita na redovitim i izvanrednim rokovima (pismeni + usmeni): Pisani dio ispita sastoji se od 25 pitanja iz pomorskog i općeprometnog prava i 7 pitanja iz transportnog osiguranja. Student za prolazak na pismenom mora odgovoriti točno na minimalno 13 pitanja iz pomorskog i općeprometnog prava i 4 pitanja iz transportnog osiguranja. Ako je student ostvario dodatnih 5 bodova aktivnošću na nastavi ili na vježbama bodovi mu se dodaju na broj bodova iz pisanog dijela ispita uz uvjet da je ostvario minimalni broj bodova iz oba dijela.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
Pavić, Drago. Pomorsko imovinsko pravo. 2006. Književni krug, Split
Bolanča, Dragan. Hrvatsko plovidbeno upravno pravo. 2015. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split
Činčurak Erceg, Biljana. Odgovornost prijevoznika za štete na tjelesnom integritetu putnika i prtljazi prema odredbama hrvatskog Pomorskog zakonika iz 2013. godine. 0. Poredbeno pomorsko pravo, god. 54, br. 169/2015.
. bilješke s predavanja (posebno one vezane za pomorstvo i plovidbu unutarnjim vodama). 0.
. Pomorski zakonik, Narodne novine, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019.. 0.
. Uredba br. 392/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća, SL L 131, 28.5.2009., str. 24. - 46., (Posebno izdanje na hrvatskom 2013., poglavlje 07, vol. 006, str. 121. - 143.). . 0.
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 144./2021.. 0.
. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine, br. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014.. 0.
. Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, SL L 138, 30. 4. 2004., str. 1. – 6., (Posebno izdanje na hrvatskom, poglavlje 07, vol. 023, str. 5. - 10.). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=HR). I 8. Uredba Komisije (EU) br. 285/2010. od 6. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, SL L 87, 7. 4. 2010., str. 19. – 20. (Posebno izdanje na hrvatskom, poglavlje 07, vol. 019, str. 103. – 104.). 0.
. Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 10/2004.. 0.
. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Narodne novine, br. 41/2018, 98/2019, 30/2021, 89/2021.. 0.
Izborna literatura
Grabovac, Ivo. Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik. 2005. Književni krug, Split
Radionov, N., Ćapeta, T., Marin. J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.. Europsko prometno pravo. 2011. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb
Zelenika, Ratko. Špediterovo pravo. 2001. Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleMaritime and General Traffic Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits7
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Subject Maritime and General Traffic Law provides students with a general overview and basic knowledge of all modes of transport law, with special emphasis on maritime law. The place of transport law in the system of legal and economic sciences is explained; transport contracts (goods and passengers), transport documents and liability for damage in all modes of transport are studied. Students learn about domestic and international transportation of goods by sea, inland waterways, and road, rail, and air traffic. The protection of passengers' rights in domestic and international transport by sea, inland waterways, road, rail and air is studied. It is also warned of environmental pollution that may occur as a result of the use of means of transport. The role of insurance in transport law (basic terms from insurance, compulsory insurance, casco insurance) is especially discussed.

Course learning outcomes

Define and describe certain institutes of maritime and general transport law (concept and division of maritime law, sources of maritime and general transport law, domestic and international, especially from the property law aspect) and transport insurance., Analyse and correctly interpret individual sources of maritime and general transport law and transport insurance., Analyse the legal regulation of certain modes of transport., Compare the modes of transport (similarities and differences of individual institutes, key persons, transport documents, liability for damage)., Differentiate the modes of transport (similarities and differences of individual institutes, key persons, transport documents, liability for damage)., Apply legal regulations on the liability of carriers in all modes of transport., Solve specific questions.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☑ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☑ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Regular attendance of lectures (70%) and exercises and taking exams via colloquia or exams (written and oral).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
Pavić, Drago. Pomorsko imovinsko pravo. 2006. Književni krug, Split
Bolanča, Dragan. Hrvatsko plovidbeno upravno pravo. 2015. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split
Činčurak Erceg, Biljana. Odgovornost prijevoznika za štete na tjelesnom integritetu putnika i prtljazi prema odredbama hrvatskog Pomorskog zakonika iz 2013. godine. 0. Poredbeno pomorsko pravo, god. 54, br. 169/2015.
. bilješke s predavanja (posebno one vezane za pomorstvo i plovidbu unutarnjim vodama). 0.
. Pomorski zakonik, Narodne novine, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019.. 0.
. Uredba br. 392/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća, SL L 131, 28.5.2009., str. 24. - 46., (Posebno izdanje na hrvatskom 2013., poglavlje 07, vol. 006, str. 121. - 143.). . 0.
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 144./2021.. 0.
. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine, br. 151/2005, 36/2009, 75/2009, 76/2013, 152/2014.. 0.
. Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, SL L 138, 30. 4. 2004., str. 1. – 6., (Posebno izdanje na hrvatskom, poglavlje 07, vol. 023, str. 5. - 10.). (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0785&from=HR). I 8. Uredba Komisije (EU) br. 285/2010. od 6. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem, SL L 87, 7. 4. 2010., str. 19. – 20. (Posebno izdanje na hrvatskom, poglavlje 07, vol. 019, str. 103. – 104.). 0.
. Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 10/2004.. 0.
. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Narodne novine, br. 41/2018, 98/2019, 30/2021, 89/2021.. 0.
Optional reading
Grabovac, Ivo. Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik. 2005. Književni krug, Split
Radionov, N., Ćapeta, T., Marin. J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.. Europsko prometno pravo. 2011. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb
Zelenika, Ratko. Špediterovo pravo. 2001. Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka