Promet i pravo okoliša

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPromet i pravo okoliša
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet Promet i okoliš upotpunjuje i proširuje Pomorsko i općeprometno pravo. Promet štetno utječe na zrak, vodu, tlo, proizvodi buku, stvara otpad, štetno utječe na biljni i životinjski svijet. Također treba naglasiti da je promet jedan od najvećih onečišćivača okoliša stoga ne čudi zainteresiranost za temu utjecaja prometa na okoliš, kao i za mjere za smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš. U okviru predmeta uvodno se pojašnjavanju temeljni pojmovi prava okoliša i održivog razvoja, načela prava okoliša, izvori onečišćenja te se daje pregled najvažnijih izvora prava okoliša (međunarodnih, europskih i domaćih). Proučavaju se posebno sve vrste prometa (cestovni, željeznički, zračni, pomorski, plovidba unutarnim vodama) i specifičnosti pojedine grane prometa vezane za onečišćenje okoliša. Posebno će se obraditi teme vezene za alternativna goriva, prijevoz opasnih tvari i balastne vode. Analizira se i zaštita okoliša. Studenti trebaju primijeniti stečeno znanje na slučajeve iz prakse i razviti samostalnost i kritično razmišljanje.

Ishodi učenja kolegija

Objasniti temeljne pojmove i načela zaštite okoliša, održivog razvoja i održivog prometa., Navesti, objasniti i usporediti izvore prava okoliša., Prepoznati probleme zaštite okoliša i nužnost njegove zaštite., Objasniti specifičnosti utjecaja pojedine grane prometa na okoliš i samostalno predložiti rješenja za smanjenje onečišćenja., Usporediti utjecaj pojedinih grana prometa na okoliš. , Tumačiti odredbe pojedinih izvora prava i primijeniti ih na slučajeve u praksi.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Pristupni rad ili usmeni ispit.
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja. Uz redovito pohađanje nastave studenti moraju napisati pristupni rad ili pristupiti usmenom ispitu.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
Lončarić-Horvat, Olivera; Cvitanović, Leo; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Medvedović, Dragan; Omejec, Jasna; Seršić, Maja. Pravo okoliša. 2003. Organizator i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, str. 23.-52., 247.-280.
Golubić, Jasna. Promet i okoliš. 1999. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Herceg, Nevenko. Okoliš i održivi razvoj. 2013. Synopsis, Zagreb
. Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine, broj 80/2013, 153/2013, 118/2018. (Zakon o gradnji), 78/2015, 12/2018.. 0.
. Ostali izvori prava u dijelovima koji se odnose na zaštitu okoliša (primjerice Pomorski zakonik, MARPOL konvencija, Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti od buke, Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta). 2022.
Izborna literatura
Činčurak Erceg, Biljana. Problemi pravne (ne)reguliranosti (mikro)plastike u morskom i riječnom okolišu. 2022. Poredbeno pomorsko pravo
Činčurak Erceg, Biljana. European Aims and Croatian Legal Solutions for the Protection of the Adriatic Sea from Pollution. 2016. Book of Proceedings: 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”
Vasilj, Aleksandra; Cigula, Kristina. Održivi promet rijekom Dunav – mjere za okolišno prihvatljiv i siguran promet. 2015. Pravni vjesnik, god. 32, br. 2/2015
Činčurak, Biljana. Analiza međunarodnopravnih odredbi o prijevozu opasnih tvari rijekama i prijedlozi za bolju ekološku zaštitu riječnog okoliša. 2011. Zbornik radova – Internacionalni univerzitet Travnik, II. Savjetovanje s međunarodnim učešćem, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina
Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana. Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa – nužnost donošenja novih provedbenih mjera. 2008. XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, god. 28, br. 3-4/2008
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleThe Traffic and Environmental Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The subject Transport and Environmental Law completes and expands subject Maritime and General Transport Law. Traffic has a harmful effect on air, water, soil, produces noise, creates waste, and has a harmful effect on plant and animal life. It should also be emphasized that traffic is one of the biggest polluters of the environment, so it is not surprising that there is interest in the topic of the impact of traffic on the environment, as well as measures to reduce the negative impact of traffic on the environment. Within the scope of the subject, the basic concepts of environmental law and sustainable development, principles of environmental law, sources of pollution are explained and an overview of the most important sources of environmental law (international, European and domestic) is given. All types of transport (road, rail, air, sea, inland navigation) and the specifics of each mode of transport related to environmental pollution are studied in particular. Topics related to alternative fuels, transportation of dangerous goods and ballast water will be specially covered. Environmental protection is also analyzed. Students should apply the acquired knowledge to practice cases and develop independence and critical thinking.

Course learning outcomes

Explain the basic terms and principles of environmental protection, sustainable development and sustainable transport., List, explain and compare sources of environmental law., Recognize the problems of environmental protection and the necessity of its protection., Explain the basic terms and principles of environmental protection, sustainable development and sustainable transport. List, explain and compare sources of environmental law. Recognize the problems of environmental protection and the necessity of its protection. Explain the specifics of the impact of each mode of transport on the environment and independently propose solutions to reduce pollution., To compare the impact of individual branches of transport on the environment., Interpret the provisions of individual sources of law and apply them to cases in practice.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: Pristupni rad ili usmeni ispit.
ADDITIONAL FACTS
Regular attendance of lectures. In addition to regular attendance, students must write a student paper or take an oral exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek
Lončarić-Horvat, Olivera; Cvitanović, Leo; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Medvedović, Dragan; Omejec, Jasna; Seršić, Maja. Pravo okoliša. 2003. Organizator i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, str. 23.-52., 247.-280.
Golubić, Jasna. Promet i okoliš. 1999. Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Herceg, Nevenko. Okoliš i održivi razvoj. 2013. Synopsis, Zagreb
. Zakon o zaštiti okoliša, Narodne novine, broj 80/2013, 153/2013, 118/2018. (Zakon o gradnji), 78/2015, 12/2018.. 0.
. Ostali izvori prava u dijelovima koji se odnose na zaštitu okoliša (primjerice Pomorski zakonik, MARPOL konvencija, Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti od buke, Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta). 2022.
Optional reading
Činčurak Erceg, Biljana. Problemi pravne (ne)reguliranosti (mikro)plastike u morskom i riječnom okolišu. 2022. Poredbeno pomorsko pravo
Činčurak Erceg, Biljana. European Aims and Croatian Legal Solutions for the Protection of the Adriatic Sea from Pollution. 2016. Book of Proceedings: 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”
Vasilj, Aleksandra; Cigula, Kristina. Održivi promet rijekom Dunav – mjere za okolišno prihvatljiv i siguran promet. 2015. Pravni vjesnik, god. 32, br. 2/2015
Činčurak, Biljana. Analiza međunarodnopravnih odredbi o prijevozu opasnih tvari rijekama i prijedlozi za bolju ekološku zaštitu riječnog okoliša. 2011. Zbornik radova – Internacionalni univerzitet Travnik, II. Savjetovanje s međunarodnim učešćem, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina
Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana. Zaštita kakvoće zraka od štetnog utjecaja cestovnog prometa – nužnost donošenja novih provedbenih mjera. 2008. XV International Scientific Symposium Transport Systems 2008, Opatija, Suvremeni promet, god. 28, br. 3-4/2008