Osnove prometnog prava

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaOsnove prometnog prava
Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
Broj ECTS bodova3.5
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Studenti se upoznaju s temeljnim pojmovima prometnog prava i transportnog osiguranja kojim stječu osnovna znanja o sustavu prometnog prava i odnosa među pojedinim vrstama prijevoza kao i o djelatnostima nužnim za funkcioniranje prometa u cjelini. Analiziraju se bitne značajke svakog pojedine vrste prometa: cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, pomorski promet i promet unutarnjim vodama. Studenti proučavaju značajne pravne aspekte prometa kao što su izvori transportnog prava, pravni režim odgovornosti prijevoznika, ugovori iz područja prometa, pravni odnosi u prometu kao i o specifičnim institutima transportnog prava. Budući da prometnu djelatnost prate i ostale važne gospodarske aktivnosti proučavaju se i špedicija, ugovori o špediciji ta ugovori o uskladištenju robe. Posebno se proučava i pravo transportnog osiguranja.

Ishodi učenja kolegija

Definirati prometno pravo, izvore prometnog prava i vrste prometa., Opisati pojedine vrste prometa, njihove sličnosti i razlike., Opisati pojedine institute prometnog prava i transportnog osiguranja., Razlikovati kriterije odgovornosti za štetu., Primijeniti pravila odgovornosti za štetu na konkretno postavljene primjere.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☑ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☑ Kolokvij
Ostalo:
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja (70%), pisanje eseja (za one koji ispit polažu preko kolokvija) te polaganje ispita putem kolokvija ili polaganjem ispita (usmenog).
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2016. Pojam prometa: str. 19, 20, Vrste prometa, Tehnologije prijevoza: str. 24.-28. Suvremena svojstva prometa: str. 40.-43. Prometno pravo, Šteta i kriteriji odgovornosti prijevoznika: str. 61. – 97. Špedicija: str. 193. - 216 Cestovni promet, Željeznički promet, Zračni promet: str. 99. – 174. Osiguranje: str. 235. – 275. i str. 295. – 316.
. Pomorski zakonik, Narodne novine, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019. (odbrani članci). 0.
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013, 152/2014, 118/2018. (odbrani članci). 0.
. Bilješke s predavanja vezane za pomorstvo i plovidbu unutarnjim vodama. 0.
Izborna literatura
Radionov, N., Ćapeta, T., Marin. J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.. Europsko prometno pravo. 2011. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleBasics of Traffic Law
Chair of Commercial Law, Financial Law, Maritime and General Transport Law
Number of ECTS credits3.5
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

Students are introduced to the basic concepts of transport law and transport insurance, which enable them to acquire basic knowledge about the system of transport law and the relationship between individual types of transport, as well as the activities necessary for the functioning of transport as a whole. The essential features of each mode of transport are analysed: road transport, rail transport, air transport, maritime transport and inland waterway transport. Important legal aspects of transport are studied, such as the sources of transport law, the legal regime of responsibility of the carrier, contracts in the field of transport, legal relations in transport as well as specific institutes of transport law. Since transport activity is accompanied by other important economic activities, forwarding, forwarding contracts and contracts on storage of goods are also studied. The law of transport insurance is also studied in particular.

Course learning outcomes

Define transport law, sources of transport law and types of traffic., Describe individual types of transport, their similarities and differences., Describe individual institutes of transport law and transport insurance., Differentiate the criteria of liability for damage., Apply the rules of liability for damage to specific examples.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☑ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☑ Colloquium
Other:
ADDITIONAL FACTS
Attending lectures regularly (70%), writing essays (for those who take the exam via colloquium) and taking the exam via colloquium or taking an exam (oral).
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
Vasilj, Aleksandra; Činčurak Erceg, Biljana. Prometno pravo i osiguranje. 2016. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek, 2016. Pojam prometa: str. 19, 20, Vrste prometa, Tehnologije prijevoza: str. 24.-28. Suvremena svojstva prometa: str. 40.-43. Prometno pravo, Šteta i kriteriji odgovornosti prijevoznika: str. 61. – 97. Špedicija: str. 193. - 216 Cestovni promet, Željeznički promet, Zračni promet: str. 99. – 174. Osiguranje: str. 235. – 275. i str. 295. – 316.
. Pomorski zakonik, Narodne novine, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019. (odbrani članci). 0.
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013, 152/2014, 118/2018. (odbrani članci). 0.
. Bilješke s predavanja vezane za pomorstvo i plovidbu unutarnjim vodama. 0.
Optional reading
Radionov, N., Ćapeta, T., Marin. J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.. Europsko prometno pravo. 2011. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb