Pravo unutarnje plovidbe

  • Obavijesti
  • Datoteke
  • Hrvatski
  • English
  • Rezultati ispita
OPĆI PODACI O KOLEGIJU
Naziv kolegijaPravo unutarnje plovidbe
Broj ECTS bodova6
Nositelj kolegijaprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Zgrada, kabinetRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Nositelj kolegijaizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Zgrada, kabinetRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telefon+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
OPIS KOLEGIJA
Sadržaj kolegija

Predmet Pravo unutarnje plovidbe upotpunjuje i dograđuje predmet Pomorsko i općeprometno pravo. Plovidba rijekama u posljednje vrijeme sve više dobiva na značenju budući da je ekonomična i ekološki izrazito prihvatljiva vrsta prijevoza. U okviru predmeta proučavaju se posebna pravila ove vrste prometa, brojni bilateralni i multilateralni međunarodni ugovori koji se odnose na režim i regulaciju plovidbe unutarnjim vodama. Posebno se proučavaju pristaništa, luke i statusi zemljišta unutar lučkog područja. Predmet je blizak i zaštiti okoliša pa se posebno analiziraju i odredbe o zaštiti voda i riječnog okoliša. Studenti trebaju primijeniti stečeno znanje na slučajeve iz prakse i razviti samostalnost i kritično razmišljanje.

Ishodi učenja kolegija

Analizirati izvore prava plovidbe unutarnjim vodama i prava zaštite riječnog okoliša., Usporediti režime plovidbe unutarnjim vodama., Razumjeti značaj plovidbe unutarnjim vodama., Razlikovati specifičnosti plovidbe unutarnjim vodama od ostalih grana prometa i drugih grana prava., Objasniti lučki sustav i razlikovati njegove specifičnosti., Prepoznati probleme zaštite riječnog okoliša i nužnost njegove zaštite.,

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
☑ Predavanja
☐ Seminari i radionice
☐ Vježbe
☑ Samostalni zadaci
☐ Multimedija i internet
☐ Obrazovanje na daljinu
☐ Konzultacije
☐ Laboratorij
☐ Terenska nastava
☐ Mentorski rad
☐ Provjera znanja
NAČIN POLAGANJA ISPITA
☑ Usmeni
☐ Pismeni
☐ Kolokvij
Ostalo: Pristupni rad.
Dodatne činjenice
Redovito pohađanje predavanja. Uz redovito pohađanje nastave studenti moraju napisati pristupni rad ili pristupiti usmenom ispitu.
POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
Obvezna literatura
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 144/2021.. 0.
. Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 10/2004.. 0.
Marin, Jasenko. Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi. 0. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 56 (4), 2006
Izborna literatura
Bolanča, Dragan. Hrvatsko plovidbeno upravno pravo. 2015. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split
Grabovac, Ivo. Prijevoz stvari u unutrašnjoj plovidbi u Hrvatskoj - de lege lata i de lege ferenda. 2007. Književni krug, Split
. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.), Narodne novine, br. 65/2008.. 0.
Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana. Izgradnja luka na unutarnjim vodama - novo zadiranje u okoliš? . 0. Suvremeni promet, br. 3-4/2008.
GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE
Course titleInland Navigation Law
Number of ECTS credits6
Lecturerprof.dr.sc. Aleksandra Vasilj
Office AddressRadićeva 13 62, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 562
e-mailaleksandra.vasilj@pravos.hr
Lecturerizv.prof.dr.sc. Biljana Činčurak Erceg
Office AddressRadićeva 13 60, Stjepana Radića 13
Telephone+385 31 224 560
e-mailbiljana.cincurak@pravos.hr
COURSE DESCRIPTION
Course content

The subject Inland navigation law completes and complements the subject Maritime and general traffic law. River navigation has recently gained more and more importance since it is an economical and environmentally friendly mode of transportation. Special rules for this type of transport, numerous bilateral and multilateral international agreements related to the regime and regulation of inland waterway navigation are studied within the course. In particular, wharves, ports and land statuses within the port area are studied. The subject is also close to environmental protection, so the provisions on the protection of water and the river environment are also analysed separately. Students should apply the acquired knowledge to practice cases and develop independence and critical thinking.

Course learning outcomes

Analyse the sources of law of the inland navigation and the righst of protection of the river environment., Compare inland waterway navigation regimes., Understand the importance of inland waterway navigation., Distinguish the specifics of inland waterway navigation from other modes of transport and other branches of law., Explain the port system and distinguish its specificities., Recognize the problems of river environment protection and the necessity of its protection.,

TEACHING METHODS
☑ Lectures
☐ Seminars and workshops
☐ Exercises
☑ Independent tasks
☐ Multimedia and internet
☐ Distance education
☐ Office hours
☐ Laboratory
☐ Field work
☐ Mentoring work
☐ Knowledge test
EXAMINATION PROCEDURE
☑ Oral exam
☐ Written exam
☐ Colloquium
Other: Pristupni rad.
ADDITIONAL FACTS
Regular attendance of lectures. In addition to regular attendance, students must write an essey or take an oral exam.
LIST OF LITERATURE FOR STUDIES AND EXAMS
Required reading
. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, Narodne novine, br. 144/2021.. 0.
. Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima (CMNI), Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 10/2004.. 0.
Marin, Jasenko. Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi. 0. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 56 (4), 2006
Optional reading
Bolanča, Dragan. Hrvatsko plovidbeno upravno pravo. 2015. Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split
Grabovac, Ivo. Prijevoz stvari u unutrašnjoj plovidbi u Hrvatskoj - de lege lata i de lege ferenda. 2007. Književni krug, Split
. Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.), Narodne novine, br. 65/2008.. 0.
Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana. Izgradnja luka na unutarnjim vodama - novo zadiranje u okoliš? . 0. Suvremeni promet, br. 3-4/2008.